Föreläsningsanteckning I Guds, Den Nåderikes, Den Barmhärtiges

advertisement
Föreläsningsanteckning
I Guds, Den Nåderikes, Den Barmhärtiges Namn
Tjugonionde Kvällen
Paradisets Glädje
Nu till den sista sessionen om Paradiset, där vi ska prata om Paradisets Glädje. Det
finns många glädjen i Paradiset och vi kommer nämna 3 stora glädjen i under den här
kortföreläsningen, där den sista vi kommer titta på är den absolut största lyckan och
glädjen.
www.islamforelasningar.se
Paradisets Glädje
Den första glädjen vi ska prata om är det faktum att Paradisets folk, genom den stora segern,
kommer att ha vunnit Allahs (swt) Tjänster och Förmåner, och vilka tjänster och förmåner är
bättre än Hans (swt:s)!?
I Paradiset så erbjuder Allah (swt) dess invånare obegränsade välsignelser till de av Hans
(swt:s) slavar som har behagat Honom (swt).
Det här är de slavarna som har offrat sina världsliga saker för att förtjäna Hans (swt:s)
Välbehag och de har dedikerat sina liv till Honom (swt), alltså levt för Honom (swt). Det är
dessa som i Paradiset kommer njuta av den rena lyckan av att ha uppnått sitt livsmål. I
koranen talar Allah (swt) om för oss vilken stor välsignelse det är att förtjäna Hans (swt:s)
Tjänster och Förmåner.
Gud (Allah) säger i koranen:
Vid önskemål: LÄS versen FÖRST på arabiska från koranen för publiken!
ٍ ‫اّللُ ْال ُمؤْ منينَ َو ْال ُمؤْ منَات َجنَّا‬
‫ار‬
‫َو َعدَ ه‬
ُ ‫ت ت َ ْجري من ت َ ْحت َها األ َ ْن َه‬
َ َ‫ساكن‬
ٌ ‫طيهبَةً في َجنَّات َع ْد ٍن َورض َْو‬
‫اّلل أ َ ْكبَ ُر‬
‫ان همنَ ه‬
َ ‫خَالدينَ في َها َو َم‬
‫ذَل َك ُه َو ْالفَ ْو ُز ْال َعظي ُم‬
LÄS den SVENSKÖVERSATTA versen!
”Gud har lovat de troende, männen såväl som kvinnorna, ett paradis, vattnat av bäckar,
där de skall förbli till evig tid, och sköna boningar i dessa Edens lustgårdar; men större än
allt detta är Guds välbehag - detta är den stora, den lysande segern.” (Koranen 9:72)
Så den stora och lysande segern är att förtjäna Allahs (swt:s) Välbehag. Vi går vidare nu och
tittar på nästa stora glädje, för Paradisets invånare, som är det faktum att ha blivit räddade
från Elden. En sannerligen stor lycka.
Med tanke på att vi har bekantat oss med Helvetet under tidigare sessioner så får vi
inshallah också en djupare förståelse kring den glädje som finns när man en Dag inshallah
står på andra sidan, d.v.s. Paradiset och vet vad man blivit räddad ifrån.
Till att börja med måste vi återigen påminna oss själva om att alla välsignelser i Paradiset är
rikliga och av stort värde. Det finns som vi vet ingen plats att träda in i under det kommande
livet, förutom Paradiset och Helvetet.
www.islamforelasningar.se
Kära bröder och systrar, faktum är att själva existensen av Helvetet kommer öka njutningen
hos Paradisets invånare enormt. Först och främst för att de har fått Paradiset till arvedel,
men samtidigt också för att de blivit räddade från Helvetet, denna förskräckliga plats.
I det jordliga livet så visar Allah (swt) oss människor, på ett omväxlade sätt, det onda och det
goda, det vackra och det fula, det positiva och det negativa. Det här för att folk med tro kan
göra jämförelser, vilket gör att glädjen som då fås från det vackra och goda möjligtvis får öka.
Det finns verser från koranen som bevisar att Allah (swt) kommer att visa Paradisets folk
tillståndet på dem som är i Elden vilket även kommer öka deras belåtenhet i Paradiset och
deras lycka av att ha blivit räddade från Elden, och Allah (swt) vet Bäst!
Bl.a. kommer Paradisets invånare att fråga Helvetets invånare vad det var som förde de till
Helvetetselden. Låt oss titta på några verser gällande det här.
Gud (Allah) säger i koranen:
Vid önskemål: LÄS verserna FÖRST på arabiska från koranen för publiken!
ْ ُ‫صلهينَ َولَ ْم نَكُ ن‬
َ‫طع ُم ْالم ْسكين‬
َ ‫سلَ َك ُك ْم في‬
َ ‫َما‬
َ ‫سقَ َر قَالُوا لَ ْم نَكُ منَ ْال ُم‬
ُ ‫ب بيَ ْوم الدهين َحتَّى أَتَانَا ْاليَق‬
‫ين‬
ُ ‫وض َم َع ْالخَائضينَ َو ُكنَّا نُ َكذه‬
ُ ‫َو ُكنَّا نَ ُخ‬
LÄS dem SVENSKÖVERSATTA verserna!
”Vad förde er till helveteselden?” De skall svara: "Vi hörde inte till dem som bad och vi gav
inte heller den nödställde att äta och vi ägnade oss med [andra] likasinnade åt tomt och
respektlöst tal [om höga ting] och påstod att Domens dag var en lögn till dess vi fick
visshet.” (Koranen 74:42 – 47)
Så två stora glädjeämnen kommer vara att ha förtjänat Allahs (swt:s) välbehag och att ha fått
Paradiset till boning och ha blivit räddad från att vara en bland Helvetets invånare.
Vi går nu vidare och tittar på den sista glädjen i den här föreläsningssessionen, som också är
den absolut bästa glädjen. Så vi har sparat det bästa till sist, efter alla sessioner som har
handlat om Paradiset.
Vad menar vi när vi säger att vi har sparat det bästa till sist? Jo, faktum är att förutom ALLA
välsignelser och belöningar som kommer finnas i Paradiset, där vi bara har nämnt några av
dem, så kommer den största och viktigaste välsignelsen och belöningen vara att få se Allah
(swt).
www.islamforelasningar.se
Vi ska först titta på en hadith som bekräftar hur och på vilket sätt de troende och rättfärdiga
slavarna kommer att få se Allah (swt).
Profeten (saws) om att se Gud (Allah):
Abu Hurayrah (ra) sade, ”Jag sade, ’Allahs Budbärare (saws), kommer vi se vår Herre?’ Han
(saws) sade, ’Ja. Tvekar du att du ser solen, och månen på natten när det är fullmåne?’ Vi
sade, ’Nej.’ Han (saws) sade, ’På samma sätt så kommer ni inte tvivla över att se er Herre,
Mäktig och Majestätisk är Han.” (Ibn - Majah)
Såhär kommer Allahs (swt:s) troende och rättfärdiga slavar en Dag att få se sin Herre. Men
hur vet vi att få se Allah (swt) kommer vara den käraste belöningen, den största njutningen?
Vi tittar på en sista hadith som bekräftar det här för oss.
Profeten (saws) om att se Gud (Allah):
Allahs Budbärare (saws) sade att: ”När Paradisets invånare träder in i Paradiset, så kommer
Allah (swt) att säga till de att, ’Vill ni att Jag ska ge er någonting mer?’ De kommer svara,
’Har Du inte gjort så att våra ansikten lyser? Har du inte fört oss till Paradiset och bort från
Helvetet?’ Då kommer Allah (swt) att ta bort Sin slöja och de kommer känna att de inte har
blivit belönad med något kärare till de än att titta på sin Herre.” (Muslim)
Tänk er själva, att trots Paradiset som belöning och räddningen från Helvetet som bara det
är helt fantastisk så kommer alltså den största belöningen och känslan att få se Allah (swt) i
Paradiset.
Vi har under de här föreläsningssessionerna som har handlat om Paradiset, bara pratat om
en liten del av de eviga välsignelserna som egentligen kommer finnas. Vi har skapat oss en
viss förståelse och är medveten om att välsignelserna kommer att vara oräkneliga, eviga och
uppfylla alla ens drömmar och önskningar.
Trots alla belöningar och välsignelser som kommer uppfylla ens behov och ge en evig lycka
så kommer alltså att se Allah (swt) vara kärare än allt annat, för oss en obeskrivlig känsla.
Allahu Akbar! Kan det finnas något kärare än att få vara i Hans (swt:s) närhet och en Dag få
se Honom (swt)? Kan vi ens förstå Hans (swt:s) Storhet och Skönhet?
Vi avslutar här och ber Allah (swt) om att få vara bland de sanna vägledda, att Han (swt)
hjälper oss att utveckla våra kvaliteter så att vi får de kvaliteter som finns hos Hans (swt:s)
sanna tjänare, som en Dag kommer få vara Paradisets invånare.
www.islamforelasningar.se
Vi ber Allah (swt) om att Han (swt) skyddar oss från det dåliga i vår själ och att Han (swt)
skyddar oss från Ash – Shaytan (Djävulen) och att Han (swt) skyddar oss från att någonsin få
vara en av Helvetets invånare.
Vi ber att Han (swt) låter oss vara bland de som en Dag får träda in i Hans (swt:s) Paradis och
framförallt få den största belöningen att få se Honom (swt) ta bort Sin slöja för oss, men
också att vi får vara nära Honom (swt) för alltid. Detta är den största glädjen.
Innan vi helt avslutar allting så är det viktigt, kära bröder och systrar, att vi klargör för
varandra att vi ska sikta högt och inte nöja oss. Precis som en del människor här på jorden
siktar högt så ska vi sikta högt inför det kommande livet. Vi ska inte bara be om Paradiset,
utan vi ska be om den högsta nivån i Paradiset, alltså sikta högt. Men det här innebär också
ansvar i ens strävan, siktar man högt så måste man jobba hårt och be om det bästa och
inshallah får man det en Dag av Allah (swt). Ameen!
Tack för att ni lyssnade!
Jazakum Allahu Khayran!
www.islamforelasningar.se
Tjugonionde Kvällen
SLUT!
www.islamforelasningar.se
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards