Månadsbrev april 2017 - ekumeniska kommuniteten i bjärka säby

advertisement
MånadsbrevtillEkumeniskaKommuniteteniBjärka-Säby
Lördagenden1april2017
Kärasystrarochbröder,
Ikvällinledspassionstiden.Fastanstvåsistaveckorvändervåruppmärksamhetallt
tydligaremotpåskensdramatik.JesusnärmarsigJerusalem.Vinärmarossde
avgörandeexistentiellafrågorna.Våraföreställningaromlivetochdödenutmanasi
grundenavnågonsomännutalar”fasthanblevdräpt”,somdethetteigårdagens
läsningfrånHebreerbrevet.KanjagbyggamittlivpåGudslöftenomdetjaginteser?
Kanjaglitapåattdetfinnsetthoppbortommittlivsförluster?Ellerkräverjagen
vattentätapologetikförattkunnatro?
Detärnuvikanfågöraerfarenhetenavhurtronärett”vi”meränett”jag”.I
passionstidensvandringmedhelakyrkan,dagfördagochtimmeförtimme,formastron
”genomettordfrånGud”.Visshetensjagtrorexisterarendastsomendelav
gemenskapensvitror.Nustårviinförtvåveckorsomgöranspråkpåvårvaksamhet.
Tvåveckorsomkanbliavgörandeförvårtro.Menunderdessaveckor,dåvägen
smalnaralltmer,förmåringenavossvandraensam.Detärtillsammanssomvitaremot
tronsgåva.IsynnerhetunderdenavslutandeStoraveckan,närkyrkanerbjuderdagliga
passionsgudstjänsterochandakter,fårviläggasocialatrevligheteråtsidanochrikta
blickenmothonom”somharuthärdatsådanfiendskapfrånsyndare”.1Riskenärannars
överhängandeattvi”tröttnarochförlorarmodet”.
*
Denfemteveckanifastan,somocksåkallaspassionsveckan,hariortodoxtraditionäven
ettannatnamn:Lasarosveckan.Ivårnyatidebönsbokförfastanharviinförlivat
Lasarosberättelsenipassionsveckangenomattimiddagsbönenlyssnatillettavsnittur
”Lasarosevangeliet”,detelftekapitletiJohannesevangeliet.DetinledsmedattJesus
förutsägersinvänLasarosdödochpåbörjarvandringentillBetania.FrånBetaniabeger
sigJesusmedsinalärjungartillJerusalem,ochdenStoraveckantarsinbörjan.
BerättelsenomLasaros,hanssjukdomochhansdöd,sorgenihansfamiljochJesu
reaktionpåalltdetta,blirisigenhistoriasomförebådarKristipåsk.
VemvarLasaros?Evangeliernasuppgifterärknapphändigavadgällerhansbiografi,
utöveratthanvarbrortillMartaochMaria.Detresyskonenboddetillsammansiden
lillabynBetania,trekilometerösteromJerusalem.MellandemochJesusutvecklasen
näraochvarmvänskap,ochJesustycksoftahabesökthemmetiBetania.VarLasaros
aldriggiftochhadeenegenfamilj?Ingentingtyderpådet.
SärskiltintressantattnoteraärdetuttrycksomförstagångenanvändsnärLasaros
systrarskickarbudtillJesusomsinbrorssjukdom:”Herre,dinvänärsjuk.”Jesus
användersenaresammaordnärhannåsavnyhetenomLasarossjukdom:”Vårvän,
Lasarosärsjuk.”Vidbäggedessatillfällenanvänderbibeltextendetgrekiskaordet
1Heb12:3.
philos,somiklassiskgrekiskaärentermföraffektivkärlek(meninteierotiskmening).
Närdennakärlekärömsesidigöversättsdetvanligenmed”vänskap”,någotsomhade
storbetydelseiantiken.Aristotelesägnarenfemtedelavsinskriftometikåtphilos.Det
faktumattNyatestamentetanvänderdettabegrepprelativtsparsamt(philos
förekommerendastengång,philia29gånger),görJesuanvändandeavdettaordnär
hantalaromLasarosännumeranmärkningsvärt.Närdenytestamentligatexternatalar
omrelationentroendeemellanväljerdetoftareuttrycksomanspelarpåfamiljeband,till
exempelbröderochsystrar.Ordetförkärlekärdåvanligenagape.Närdetheteratt
”JesusvarmycketfästvidMartaochhennessysterochLasaros”,2ärdetjustordetagape
somanvänds.DetförekommermeränhundrataletgångeriNyatestamentet,antingen
somsubstantivellersomverb.
DetfannsuppenbarligenettdjuptbandavaffektionmellanJesusochLasaros,vilket
förstärksavattevangelietefterLasarosdöduttryckligensägeratt”Jesusfölligråt”3;det
ärendagångensomdetheterattJesusgråter.Senare,närLasaroshadeuppväckts,
berättasomenmåltidihemmetiBetania–enavEvangeliebokenstexterför
palmsöndagen–då”Lasarosvarenavdemsomlågtillbordsmedhonom”.Dettaharfått
endelattsenareidentifieraLasarosmeddenlärjungesomlågvidJesubröstunderden
sistamåltidenochdåkallas”denlärjungesomJesusälskade”.Ävenomdetären
tilltalandetankeärdetdockentolkningsomknappastlåtersiggöras.
RelationenmellanJesusochLasarosfårpåettsärskiltsättsymboliseramanligvänskap,
någotsomocksåladesstorviktvidnärmaniantikentaladeomphilos.Ämnetkom
senareattutforskasavfleraförfattareundermedeltiden,blandannatAelredav
Rievaulx,samtidamedBernhardavClairvauxpå1100-talet.Enavdeförstautgåvorna
avtidskriftenPilgrim,nr2/1995,hadetematvänskapmedjustentextavAelredav
Rievaulx,FörAelredharallverkligvänskapGudsomutgångspunkt.Medanjagskriver
dessaraderläserjagentextavAlvaDahlitidningenDagen,därhonberättarhurhon
haftAelredsbokSpiritualFriendshipsomåretsfasteläsning.Honkommenterarhur
AelredavRievaulxtillochmedskriveromFörstaJohannesbrevet4:16,meden
översättningavagapesomfårordetattlyda:”densomförblirivänskapenförbliriGud
ochGudihonom.”
Ennutidaförfattarevarsbokomvänskapblivitnågotavenandligklassikerär
arbetarprästenEgiedvanBroeckhoven,somtragisktomkomienarbetsplatsolycka
endast34årgammal.HansdagboksanteckningarfinnsutgivnasomVänskapens
sakrament(Veritasförlag),ochkominysvenskutgåvaförettparårsedan.Idessa
texterblirdetpåtagligthurvänskapenmedGudochvänskapenmellanmänniskorinte
äråtskildaverkligheter.Närvikommernäraandramänniskor,kommervinärmareGud
ochtvärtom.DetenklastesättetattmötaGud,sägervanBroeckhoven,ärattmöta
honomienannanmänniskasinnersta.Gudärdetinnerstahosvarjemänniska.Inteför
attmänniskanärgudomligisinkärna,utanföratthonärGudsavbild.
Frånatthalängtatefterstillhetenitrappistklostretskontemplativaliv,hittarvan
Broeckhovensinökenmittistaden.Iettbrevtillenvänskriverhan:”Bryssel,de
konkretamänniskornaidetsmörjigagjuteriet,ocksåvåravänner,alltdethärären
realitet,ochdenrealitetenärhelig,fördetärdetendaställedärGudkannåoss,och
2Joh11:5.
3Joh1:35.
alltsånåross.ÄvenomjagfickväljamellandenbrinnandebuskenochBrysselskullejag
väljaBryssel.”
*
VadhändemedLasarosefteratthanuppväcktsavJesus?Detendaevangeliernalåter
ossveta,utövermåltidensomhöllsihemmetiBetania,ärattdetreligiösaledarskapeti
Jerusalemutfärdadeenefterlysningavhonom:”Översteprästernabestämdesigdåför
attdödaLasarosockså,eftersomsåmångajudarförhansskullgickifråndemoch
troddepåJesus.”4DettriumfartadeintågJesusnågradagarsenaregöriJerusalemhar
utantvekanpåverkatsavdenuppståndelsesommirakletiBetaniaorsakat.Härvar
någonsombefalldeöverdöden!Måstehanintevaraenprofet,ochmeränenprofet?
FolketträngdesomkringJesusnärhanrediniJerusalem,enscensomdenförsta
adventssöndagenfårettstarkteskatologisktdrag.Härkommerhansomskastörta
dennavärldenshärskarefrånderastronerochskapaettsamhällemedfredochrättvisa!
Ingettalarförattöversteprästernalyckadesisittuppsåt.Lasarosundkom,vilketJesus
integjorde.TidigakristnatraditionergörgällandeattLasarosvartrettioårnärJesus
uppväcktehonom,ochatthandärefterlevdeytterligaretrettioår.Entraditionsägeratt
hanflyddeundanplanernapåattdödahonom,ochkomtillKitionpåCypern.Därlevde
hanframtillår63eKr.Eftersindödbegravdeshanienkistapåvilkenordenristades:
”DefyradagarnasLasarosochKristivän.”År890,underkejsarLeostid,fördesLasaros
kvarlevorfrånCyperntillKonstantinopel,någotsombeskrivsitvåpredikningarav
biskopArethasavCeasarea.SomutbyteförLasarosrelikerlätkejsarLeoVIbekostaen
kyrkatillLasarosminneiLarnacapåCypern;denfinnskvaränidagkvar.Isamband
medrestaureringarfannman1972ensakrofagunderhögaltaretidennakyrka.Därlåg
enträaskmedreliker.Påaskenvarordet”vän”inristat.Detskulleisåfall
överensstämmameddentraditionsomhävdarattnågrarelikeravLasaroslämnades
kvarnärkvarlevornaförflyttadestillKonstantinopel,någotsomocksåbekräftasavatt
manfanndessaunderkyrkanshuvudaltare.Enryskkällaberättarhurenmunkfrån
PskovklostretbesökteLarnacapå1600-taletförattvördaLasarosreliker.Hantogdå
medsigenlitenbitavdennarelik,somidagfinnsiettkapellinvigtåtLasarosi
Pskovklostret.
*
DetfinnsenannanintressanttolkningavevangeliernasberättelseomLasaros,nämligen
attLasarosskullehahaftnågonformavfunktionsnedsättning.Jagmöttedenna
förklaringförstagångengenomdenengelskateologenFrancisYoungnärhonleddeen
kursiJohannesakademinförnågraårsedan.Honharsjälvensonmed
funktionsnedsättning,ochberättadehurhonfunnithjälpiberättelsenomLasarosoch
Jesudjupatillgivenhettillhonomihanssvaghet.Vikomdåsärskiltattbetraktaden
koptiskaikonavLasarosuppväckelsesomvifåttfrånEgypten.Dengjordeettstarkt
intryckpåFrancisYoung,somblevdjuptberördavlikheternamellanLasaros,såsom
hanframställspåikonen,ochsinegenson.Efterkursenöverlämnadeviikonensomen
gåvatillhenne;ennyikonisammautförandefinnsidagpåBjärka-Säby,måladavRobin
Johansson.
4Joh12:10-11.
EnannanavdemsomlyftframdennamöjligatolkningärJeanVanier,grundareav
L’Archekommuniteterna.HanmenarattdetordsomanvändsomLasarossjukdom,
asthenes,ocksåkanöversättasmed”handikappad”.Detskulleisåfallförklaravarför
Lasarosintehadenågonegenfamilj,utanboddetillsammansmedsinasystrar,ochatt
detdessutomärMarta,inteLasaros,somframställssomdensombärhuvudansvareti
hemmet.Detvanligaidåtidenskulturskulleannarshavaritattbrodern,intenågonav
systrarna,varfamiljens”överhuvud”ietthushållsomdeladesavflerasyskon.Attdet
inteförhöllsigsåantydsblandannatavattLasarosnamnalltidnämnssistnärsyskonen
iBetaniaomtalas.Ävenomdennatolkningintegårattfastslå,ochinteheller
överensstämmermeddeolikatraditionernafråndentidigakyrkan,ärdetintressantoch
rörandeatttänkapåattförstagångensomJohannesevangeliernaanvänderordetphilia
omJesukärlektillenenskildmänniska,såärdetiförhållandetillenpersonmeden
betydandebräcklighet.Jesusfölligråtöverenmänniskasomhadedöttiförtidpågrund
avkroppsligsvaghet.
*
VarjedagunderLasarosveckanharettsärskiltanslagiliturgin.Påmåndagenmötervi
orden:IdagfårJesusvetaattLasarosärsjuk,medanhanvandrarpåandrasidanJordan.
Påtisdagheterdet:Igårochidag,Lasarosärsjuk.Påonsdag:Idagbegravsdendöde
Lasarosochhanssläktingargråter.Påtorsdag:ItvådagarharnuLasarosvaritdöd.På
fredag:IgryningenkommerKristus,förattuppväckaMariasochMartasdödebroder.Så
kommerlördagenmeduppväckandetavLasaros,ochkyrkansjunger:ILasaroshar
Kristusredanförgjortdig,dudöd,ochvarärdinseger,duhelvete…
Därmedblirheladennaveckaidjupmeningenpassionsvecka,sompåallvarlåteross
begrundaochmediteraöverKristikommandekonfrontationmeddöden.Försthansvän
Lasarosdöd,ochiljusetavden,Jesuegenstundandedöd.Iliturginframhållerkyrkan
hurLasarosdödochuppväckanderymmerflerahemlighetersomöppnarmotpåskens
mysterium.
FördetförstaföregripsJesuegenuppståndelsefråndedödanärLasarosbliruppväckt.
PåskenstriumfblirhemlighetsfulltförebådadiBetania.
Fördetandraförkunnasochförebådasdedödasuppståndelse,somvibekännervårtro
påvarjesöndag,ochsomärdenytterstakonsekvensenavKristiuppståndelseochseger
överdöden.LasarosärettförstateckenpåattiKristusskadedödauppstå.Påskens
händelserkommerattfåoerhördaföljder.Fördensomharögonattseutspelasen
profetiskhandlingidenlillabynBetania.
FördettredjerymmerevangelietomLasarosuppväckandehemlighetenmedKristus
somsannmänniskaochsannGud.Sällanservisåtydligthurdetvånaturernaär
förenade”utansammanblandningochförväxling”,somdetheteridenfornkyrkliga
bekännelsen.HärmötervimänniskanJesussomfallerigråt;somsörjerochgråteröver
envänsomgåttbort.OchpåsammagångkonfronterasvimedJesussomdensommed
gudomligauktoritetbefalleröverdöden.”Sedanropadehanmedhögröst:’Lasaros,kom
ut.’”
Fördetfjärdeärberättelsenettteckenpåmänniskansandligauppståndelse.”Vivar
dödagenomvårasynderochöverträdelser”,sägerPaulus.EvangelietomLasarosärett
hoppetstecken:hurförhärdadochdödenmänniskaänärisinbortvändhetfrånGud,
kanKristusandligenuppväckahennetillnyttlivihansvänskap.
*
PassionsveckanmynnarutiLasaroslördagensomföregårpalmsöndagen,portalenmot
denveckasomredanpå300-taletkalladesStoraveckan.IengelsktraditionHolyweek
ochisvenskStillaveckan.PåpalmsöndagennärmarsigKristusochviuppmanasattmed
glädjeskyndahonomtillmötes:”Gläddigochjubla,dotterSion!Se,jagkommerochtar
minboninghosdig”,5heterdetienavsöndagensprofettexter.Iendeltraditionerläses
dennadagävenordenurFilipperbrevetsfjärdekapitel:”GläderalltidiHerren.Änen
gångvilljagsäga.Gläder…Herrenärnära.”6Ietttroparium–ettslagshymn–iden
ortodoxagudstjänstensjungerförsamlingen:
RedanföreDittlidandeuppväckteDuLasarus,oKristusvårGud,ochbekräftade
därmedallasuppståndelse,därförroparviliktbarnensombarsegernssinnebilder
tillDig,DuSegerherreöverdöden:Hosiannaihöjden!VälsignadvareHan,som
kommeriHerrensnamn!
Jesuskommernusomkonung,intebarasomvårlärareochmästare.Hankommertill
ossvarochenpersonligen–”dinkonungkommertilldig”–förattbestigavårthjärtas
tron.DemantlarsomfolketbrederutframförJesusrepresenterarvåraägodelar,vår
trygghet,våraidéer,begärochföreställningar.Alltivåraliv–precisallt–fårvilägganer
framförJesusochöverlåtaåthonom.
Såföljermåndagen,tisdagenochonsdageniStoraveckan.Förberedelsedagarför
passionshändelsernamedenväxandeinsiktomvadsomväntar.Därmedärviframme
vidfastetidenscrescendo.Undertredagar–TriduumSacrum–firarkyrkantrestora
hemligheterivårtro:Eukaristinsmysterium,KorsetsmysteriumochDentommagravens
mysterium.DagennärJesusvilarigraventillhörpåettsärskiltsättallaJesuKristi
vännersomvärldenaldriguppmärksammar;intehellersökerdenågon
uppmärksamhet.Denstillatillförsiktochfridsomfyllerpåskaftonen–denstoraoch
heligaSabbaten–strömmarmotossfrånframtidenochdenstrålandehändelsesom
förebådargryningentillskapelsensåttondedag.
Ennådefullpassionstidochvälsignadpåskönskasmånadsbrevetsallaläsare!
5Sak2:10.
6Fil4:4–5.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards