Bilaga 1 - Rutiner för Förskolan gällande ”Plan mot diskriminering

advertisement
Uppdaterad sept-16/fsk-chef
Likabehandlingsplan
Plan mot diskriminering och kränkande behandling
Lorensbergs förskola 2016
1
Innehållsförteckning
Inledning.................................................................................................................................................. 3
Vår vision ................................................................................................................................................ 4
Utvärdering av föregående års plan ......................................................................................................... 4
Främjande arbete på förskolan ................................................................................................................ 5
Kartläggning ............................................................................................................................................ 8
Förebyggande åtgärder ............................................................................................................................ 8
Rutiner för akuta situationer .................................................................................................................... 9
Definition av begrepp ............................................................................................................................ 10
Referenslista .......................................................................................................................................... 12
Bilaga 1 - Rutiner för Förskolan gällande ”Plan mot diskriminering och kränkande behandling” ....... 13
Bilaga 2 – Vad står begreppen för ......................................................................................................... 14
Bilaga 3 – Blankett vid signal om kränkning ........................................................................................ 14
Bilaga 5 – Arbetsmiljöplan för vår förskola .......................................................................................... 15
Bilaga 6 – Det systematiska arbetsmiljöarbetet för vår förskola ........................................................... 15
2
Inledning
Förskolan har skyldighet att arbeta aktivt för att förebygga, förhindra, upptäcka, utreda och
åtgärda trakasserier, diskriminering och annan kränkande behandling.
Följande regelverk gäller:
 Diskrimineringslagen (2008:567) - likabehandlingsplan ska upprättas varje år och syftet
med planen är att främja barns lika rättigheter och möjligheter.
 Skollagen (2010:800) – planen ska vara årlig och syfta till att förebygga och förhindra
kränkande behandling i förskolan.
 Skolverkets allmänna råd för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling
(SKOLFS 2012:10) - planen och arbetet bör bedrivas på ett sätt så att planerna blir kända
i verksamheten och hos barnens vårdnadshavare.
 Förordningen (2006:1 083) om barns och elevers deltagande i arbetet med planer för
diskriminering och kränkande behandling. Planen ska upprättas, följas upp och ses över
med barnens medverkan, omfattningen av deltagande ska anpassas efter deras ålder och
mognad.
På vår förskola har vi valt att sammanfoga Plan mot diskriminering och Plan mot kränkande
behandling till en plan som vi kallar för Likabehandlingsplan - Plan mot diskriminering och
kränkande behandling.
Syfte
Syftet med planen skall vara att främja elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet,
religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder, könsöverskridande
identitet eller uttryck, ålder samt förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och
kränkande behandling på vår förskola.
Förskolan ansvarar för att kartlägga och analysera sin organisation och sitt arbetssätt. Det
främjande arbetet bedrivs systematiskt, långsiktigt och är en del av vardagen. All personal inom
enheten har ett ansvar för att planen är ett levande verktyg som är väl känt av alla.
Likabehandlingsplanen finns tillgänglig på förskolans hemsida, Karlstad kommuns.
Planen gäller för verksamhetsåret 2016.
Ansvariga för planen
Förskolechef Malin Mill Nicklasson – Upprättande, sammanställning och uppföljning
Alla pedagoger – Att hålla den levande och aktuell i verksamheten
Barnens delaktighet – Alla barn på förskolan ges möjlighet att vara delaktiga i
Likabehandlingsplanen via kartläggningar av miljön, trivselenkät, intervjuer samt samtal
genom reflektioner av händelser som skett i vardagen.
Vårdnadshavares delaktighet – Vårdnadshavare är alltid välkomna att komma med
synpunkter. Inför utvecklingssamtal erbjuds vårdnadshavare att besvara frågor som berör trivsel
etc.
3
Personalens delaktighet – Utvärderingar, kartläggningar och observationer görs kontinuerligt
i arbetslagen. Förskolechef sammanställer materialet tillsammans med arbetsgrupp på
förskolan.
Förankring av planen – Planen ska genomsyra vårt dagliga arbete på förskolan.
Värdegrundsarbetet förankrar planen hos barnen. Pedagoger ska systematiskt reflektera kring
planen. Detta görs bland annat vid gemensamma möten, APT (Se även bilaga1).
Vårdnadshavare informeras om planen vid inskolning, föräldramöten och via kommunens
hemsida.
Vår vision
Grundläggande för allt vårt arbete på förskolan är att alla människor har lika värde. På vår
förskola ser vi olikheter och likheter som en tillgång. Nolltolerans mot alla former av
diskriminering, trakasserier och kränkande handlingar genomsyrar verksamheten.
Vardagen på förskolan ska genomsyras av närvarande, engagerade och lyhörda vuxna. Alla
vuxna har ett gemensamt ansvar för alla barns välbefinnande. Alla som arbetar på förskolan ska
ha ett respektfullt bemötande och medverka till att alla känner sig välkomna och inkluderade.
Alla ska kunna känna sig trygga och bli respekterade för den man är. Goda relationer och
bemötande är viktiga värdeord på vår förskola.
På vår förskola vill vi att barnen ska känna tillit till sin egen förmåga,
glädje tillsammans med andra och bli sedd av oss vuxna.
Utvärdering av föregående års plan
Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats
Inför revideringen av årets plan har arbetslagen fått i uppdrag att lyfta och utvärdera planen.
Resultatet återkopplas sedan till Utvecklingsgruppen (en arbetsgrupp med representanter av
pedagoger från förskolan och förskolechef). Förskolechef sammanställer, reviderar och
presenterar den nya planen för remiss. Alla pedagoger har möjlighet att komma med synpunkter
innan förskolechef slutligen sänder ut planen i verksamheten och på kommunens hemsida.
Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan
Pedagoger och förskolechef med stöd från underlag som framkommit från barn, vårdnadshavare
och pedagoger.
1
Rutiner för Förskolan gällande ”Plan mot diskriminering och kränkande behandling”.
4
Resultat av utvärderingen av fjolårets plan
Vid kommunens årliga KBU, kund och brukar undersökning, uppmätte Lorensbergs förskola
höga värden vad gäller Normer och värden. Av en skala på 1-5 har förskolan följande:
Mitt barn känner sig tryggt på förskolan 4,7
Mitt barn blir bra bemött av personalen i förskolan 4,7
Jag som förälder blir bra bemött i förskolan 4,6
Jag känner mig trygg att lämna mitt barn på förskolan 4,7
Av detta kan vi utläsa att vårt arbete under året har gett goda resultat.
Årets plan ska utvärderas senast
November 2016
Beskriv hur årets plan ska utvärderas
Planen följs upp på APT och utvärderas sedan av arbetslagen i samråd med förskolechef. Om
likabehandlingsplanen visar sig vara otillräcklig vid annat tillfälle ska den omgående ses över
och revideras.
Ansvarig för att årets plan utvärderas
Förskolechef.
Främjande arbete på förskolan
All personal som arbetar på förskolan ska vara goda förebilder och ha ett förhållningssätt som
överensstämmer med värdegrunden. De vuxna arbetar aktivt i alla vardagssituationer med att
vara medvetna om sitt eget beteende och agerande. Vårt främjande arbete syftar till att förstärka
respekten för allas lika värde. Detta arbete omfattar alla diskrimineringsgrunderna.
1. Kön
Genus är de föreställningar, idéer och handlingar som sammantagna formar människors
sociala kön2.
”Flickor och pojkar ska i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor
och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller” (Lpfö98, 2010, s.5).
För att främja flickor och pojkars lika rättigheter arbetar vi så här:
 Genusarbetet genomsyrar hela verksamheten
 Vuxna gör varandra uppmärksamma på om vi har olika förväntningar på flickor och
pojkar och diskuterar det i arbetslagen
 Pedagogerna observerar och reflekterar kontinuerligt med ”genusglasögon” på
 Vi delar in barnen i olika lekgrupper för att främja och uppmuntra till nya lekkamrater
och lekar
 Alla leksaker och aktiviteter är tillgängliga för alla barn oavsett kön
2
Läs mer på: http://www.do.se/lattlast/sju-diskrimineringsgrunder/
5
2. Könsöverskridande identitet eller uttryck
Med könsöverskridande identitet eller uttryck avses i diskrimineringslagen att någon inte
identifierar sig som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för
att tillhöra ett annat kön3.
” Verksamheten ska syfta till att barnens förmåga till empati och omtanke om andra utvecklas,
liksom öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt.” (Lpfö98,
2010, s.4).
För att främja rättigheter för könsöverskridande identitet eller uttryck arbetar vi så här:
 På Tillsammans, barn och vuxna, har vi en levande dialog som grundar sig i att Alla
ska bli respekterade för den man är
 Vi lägger inte värde vid barnens kläder
 Alla vuxna på förskolan är kritiskt granskande till sitt eget tänkande och agerande
3. Etnisk tillhörighet
Alla människor har en etnisk tillhörighet. Om du är född i Sverige kan du vara rom, same,
svensk, kurd eller något annat. Du kan också ha flera etniska tillhörigheter. Var och en har rätt
att definiera sin egen tillhörighet4.
”Förskolan ska sträva efter att varje barn känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar
känsla och respekt för andras kulturer” (Lpfö98, 2010, s.9).
För att främja rättigheter för olika etniska tillhörigheter arbetar vi så här:
 Vi pratar om olika kulturer även om de inte är representerade i våra barngrupper
 När vi har barn, föräldrar eller andra personer med annan etnisk bakgrund i våra
barngrupper erbjuder vi dem att berätta om sin kultur
 Vi arbetar med bilderböcker, musik och appar från andra länder
4. Religion eller annan trosuppfattning
Alla har rätt till sin religion eller annan trosuppfattning. Begreppet annan trosuppfattning
innefattar religiös åskådning t.ex. buddism och ateism5.
”Alla föräldrar ska med samma förtroende kunna lämna sina barn till förskolan, förvisade
om att barnen inte blir ensidigt påverkade till förmån för den ena eller andra åskådningen”
(Lpfö98, 2010, s.5).
För att främja rättighet till sin egen religion eller trosuppfattning arbetar vi så här:
 Vid aktuella högtider ges föräldrar möjlighet att berätta och visa hur de firar sina
traditioner och högtider.
3
Läs mer på: http://www.do.se/lattlast/sju-diskrimineringsgrunder/
Läs mer på: http://www.do.se/lattlast/sju-diskrimineringsgrunder/
5 Läs mer på: http://www.do.se/lattlast/sju-diskrimineringsgrunder/
4
6
5. Funktionsnedsättning
Funktionsnedsättning är varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar
av en persons funktionsförmåga. Under funktionsnedsättning återfinns även de
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som tex ADHD och autism6.
”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla människor har lika
värde oavsett […]funktionsnedsättning” (Lpfö98, 2010, s.8).
För att främja allas lika värde och anpassa vår verksamhet till alla barn arbetar vi så här:
 Personalen ökar sina kunskaper om olika funktionshinder genom litteratur,
fortbildningar etc.
 Vi tänker noga igenom och planerar aktiviteter och vår vardag så att alla barn kan
delta utifrån sina förutsättningar
 Lokalerna anpassas efter barnens behov t.ex. ljuddämpande bordskivor
 Personalen har tät dialog med vårdnadshavare som kunskapskälla för det enskilda
barnet
 Vi kontaktar BVC, specialpedagog och KSPE för rådgivning och handledning
6. Sexuell läggning
Med sexuell läggning menas homosexualitet, bisexualitet och heterosexuell läggning7.
”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla människor har lika
värde oberoende av […] sexuell läggning” (Lpfö98, 2010, s.8).
För att främja förståelse för olika sexuella läggningar och för olika familjekonstellationer
arbetar vi så här:
 Vi synliggör och bejakar olika familjebildningar
 Vi samtalar med barnen om att familjer kan se ut på många olika sätt
 Tillsammans läser vi böcker om olika familjekonstellationer
7. Ålder
Ålder berättar hur gammal en människa är, hur många födelsedagar man haft. Ingen ska
behandlas annorlunda på grund av sin ålder8.
”Förskolan ska erbjuda barnen en i förhållande till deras ålder och vistelsetid väl avvägd
dagsrytm och miljö. Såväl omvårdnad och omsorg som vila och andra aktiviteter ska vägas
samman på ett balanserat sätt” (Lpfö98, 2010, s.7).
För att främja definitionen ålder arbetar vi så här:
 Vi fyller vardagen med aktiviteter som är anpassade till barnens ålder, mognad och
utvecklingsnivå
 Alla blir lyssnade på oavsett ålder och möjlighet att påverka sin vardag
 Gruppindelningar benämns inte utifrån ålder, alla avdelningar/grupper har namn
6
Läs mer på: http://www.do.se/lattlast/sju-diskrimineringsgrunder/
Läs mer på: http://www.do.se/lattlast/sju-diskrimineringsgrunder/
8 Läs mer på: http://www.do.se/lattlast/sju-diskrimineringsgrunder/
7
7
Kränkande behandling
Ett uppträdande som, utan att ha någon koppling till någon av diskrimineringsgrunderna,
kränker ett barns värdighet.
” Förskolan ska ta till vara och utveckla barnens förmåga till ansvarskänsla och social
handlingsberedskap, så att solidaritet och tolerans tidigt grundläggs. Förskolan ska
uppmuntra och stärka barnens medkänsla och inlevelse i andra människors situation. […]
Verksamheten ska syfta till att barnens förmåga till empati och omtanke om andra utvecklas,
liksom öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt.”
(Lpfö98, 2010, s.4).
För att främja likabehandling arbetar vi så här:
 Alla vuxna är goda förebilder och visar barnen hur man ska bete sig mot varandra
bland annat genom att aldrig tala illa om andra osv.
 Vårt värdegrundsarbete, där vi pratar om och visar hur vi ska vara mot varandra, är en
naturlig del av vår vardag
 Tillsammans läser vi böcker, använder oss av appar etc.
 Personalen är närvarande vuxna vid lek och aktiviteter genom att befinna sig där
barnen är både inomhus och utomhus. När konflikt uppstått hjälper den vuxne till
Kartläggning
Kartläggningar görs i syfte att få en samlad bild av hur det ser ut på förskolan. Utifrån resultatet
görs analyser och reflektioner för att uppmärksamma vad vi behöver arbeta extra med både här
och nu men också i ett längre perspektiv.
Olika kartläggningsmetoder som vi använder oss av är:
 Observationer i verksamheten både ute och inne
 Samtal i vardagen
 Planerade samtal
 Trygghetsreflektioner – kan vi identifiera platser och situationer där trakasserier och
kränkande behandlingar kan förekomma
 Enkäter/intervjuer
 Incidentrapporter – anmälan av diskriminering/kränkning
Förebyggande åtgärder
Ett gemensamt förhållningssätt är grunden för vårt förebyggande arbete. På vår förskola ska
alla bemöta och behandla varandra positivt. Att vara goda förebilder är en självklarhet.








Bemöta varandra positivt
Tillåtande och uppmuntrande förhållningssätt
Berömma varandra
Vara konsekventa i vårt handlande
Sluta betyder sluta
Lyssna på alla
Dokumentera
Delaktiga vårdnadshavare
8
Se och uppmärksamma alla barn.
Alla barn är allas
även om man är inskriven på olika avdelningar.
Rutiner för akuta situationer
Alla människor har lika värde. Nolltolerans mot diskriminering, trakasserier och kränkande
behandling skall genomsyra verksamheten9.
Skollagen kap 6
10 § ”En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt
för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till förskolechefen eller rektorn. En
förskolechef eller rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i
samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda
omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för
att förhindra kränkande behandling i framtiden”.
En viktig utgångspunkt är den individuella upplevelsen. Ett barn eller en vuxen som berättar att
hon eller han känner sig kränkt, ledsen, arg, sårad eller skadad måste alltid tas på allvar. Varje
incident av kränkande behandling skall resultera i en omedelbar reaktion från de vuxna i
förskolan.
I alla olika situationer som kan uppstå är det den vuxne som gör en bedömning om huruvida
den enstaka händelsen är utagerad eller om ärendet ska gå vidare.
Så snart förskolan får kännedom om att kränkningar har eller kan ha skett skall uppgifterna
utredas. All utredning ska dokumenteras. I varje enskilt fall görs en bedömning om hur man går
vidare med ärendet. Vårdnadshavare kontaktas och vid behov upprättas en handlingsplan.
Personal som blir vittne till kränkande behandling ingriper omedelbart genom att tydligt avbryta
handlingen och vida åtgärder. Innan utredning sker informeras alltid förskolechef. Om en
förälder känner oro eller uppmärksammat någon form av kränkning kan de prata med pedagoger
på förskolan eller kontakta förskolechef.
Process från signal till utredning
1. Anmälan från förskollärare eller annan personal görs till förskolechefen om ett barn har
blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamhet.
2. Utredning görs (använd blanketten i detta dokument). Dokumentera noga.
3. Ansvarig personal informerar vårdnadshavare vad som har skett.
4. Anmälan görs till huvudman av förskolechefen om händelsen handlar om kränkande
behandling. Blankett finns på solsidan.
5. En plan för åtgärder upprättas, både för den som blivit utsatt och den som kränkt.
6. Tid för uppföljning planeras in
7. Anmälan från lärare, förskollärare eller annan personal görs till förskolechefen om ett
barn har blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamhet.
9
Se även bilaga. Handlingsplan för signaler om diskriminering, trakasserier, kränkande behandling samt återrapportering till
barn- och ungdomsnämnden
9
8. Utredning görs (blankett finns på solsidan och som bilaga till detta dokument).
Dokumentera noga.
9. Ansvarig personal informerar vårdnadshavare vad som har skett.
10. Anmälan görs till huvudman av förskolechefen om händelsen handlar om kränkande
behandling. Blankett finns på solsidan.
11. En plan för åtgärder upprättas.
Att anmäla till BEO
12. Vårdnadshavare kan göra en anmälan till BEO och/eller Skolinspektionen om ditt barn
eller du som är elev är kränkt eller mobbad och inte får hjälp från din skola.
13. När ärendet är uppföljt och medarbetare anser att ärendet är uppklarat, avslutas ärendet.
Blankett finns på solsidan.
14. Dokumentation samlas in och arkiveras av förskolechef
Personal som kränker barn
Alla, oavsett tjänsteställning är enligt lagen skyldiga att ingripa och se till att ledningen får
information om kränkningar.
Så här gör du om en vuxen kränker ett barn:
• Ta upp det direkt med den vuxne
• Informera förskolechef om det som inträffat
• Medarbetare alternativt förskolechef genomför samtal med berörd vuxen när kränkning
framkommit. Åtgärder dokumenteras. Handlingsplan mot kränkningar följs.
• Uppföljning med barn/vårdnadshavare sker inom en vecka. I samband med uppföljning
utvärderas åtgärderna.
• Anses trakasserierna vara av digniteten att det utgör ett brott kontaktas sociala
myndigheter.
Vid händelse som inneburit fara för liv och hälsa informeras arbetsmiljöverket och vid
behov polis. Oavsett om förskolan anmält ärendet vidare sker en utredning på förskolan.
Definition av begrepp
Diskriminering innebär att ett barn missgynnas direkt eller indirekt av skäl som har samband
med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk
tillhörighet, religion eller trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Inom
förskolan och skolan är det huvudman eller personal som kan göra sig skyldig till
diskriminering. Barn/elever kan inte diskriminera varandra i juridisk mening.
Direkt diskriminering innebär att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon
annan. För att det ska röra sig om diskriminering ska missgynnandet ha samband med någon av
diskrimineringsgrunderna.
Indirekt diskriminering innebär att någon missgynnas genom att det tillämpas en
bestämmelse eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som i praktiken missgynnar
ett barn utifrån diskrimineringsgrunderna. Man kan i vissa fall diskriminera genom att behandla
alla lika.
Trakasserier/sexuella trakasserier innebär ett handlande som kränker någons värdighet och
som har samband med diskrimineringsgrunderna. Detta kan ske vid enstaka eller upprepande
tillfällen. Trakasserier kan barn/elever utsätta varandra för.
10
Kränkande behandling innebär ett uppträdande som kränker ett barns värdighet men som inte
har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Det kan vara att reta, mobba, frysa ut
någon, knuffa eller rycka någon i håret.
Bristande tillgänglighet avses att en person med funktionsnedsättning missgynnas genom att
”skäliga åtgärder för tillgängligheten inte har vidtagits för att den personen ska komma i en
jämförbar situation med personer utan sådan funktionsnedsättning”. Kan innefatta stöd eller
personlig service, information och kommunikation samt den fysiska miljön.
11
Referenslista
Läroplanen för förskolan Lpfö98, Reviderad 2010
http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.229059!/Menu/article/attachment/L%C3%A4roplan%20f%C3%B6r%20f%C3%B6rskolan.pdf
Skollagen
http://www.skolverket.se/regelverk/skollagen-och-andralagar
Solsidan Karlstad kommun
Riktlinjer, rutiner och blanketter: 10. Diskriminering, trakasserier och kränkningar
https://solsidan.karlstad.se/apps/symfoni/solsidan/solsidan.nsf/($All)/E638483CB52BE873C12577C3002F23DB?OpenDocument#Diskrimin
ering
Kommunens handlingsplan för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck
https://solsidan.karlstad.se/apps/symfoni/solsidan/solsidan_mm.nsf/lupgraphics/Handlingsplan%20för%20att%20motverka%20hedersrelater
at%20förtryck%20och%20våld.pdf/$file/Handlingsplan%20för%20att%20motverka%20hedersrelaterat%20förtryck%20och%20våld.pdf
Läs mer om diskrimineringsgrunderna på
http://www.do.se/lattlast/sju-diskrimineringsgrunder/
12
Bilaga 1
- Rutiner för Förskolan gällande ”Plan mot diskriminering och kränkande
behandling”
FRÄMJANDE ARBETE
Inför varje läsår utvärderar och uppdaterar vi våra rutiner mot diskriminering, trakasserier och
kränkande behandling.
När: i maj månad samt vid läsårets start.
Ansvar: Skolledningen.
Personalen ges tid att diskutera normer och attityder regelbundet.
När: Var fjärde vecka, på reflektionstid.
Ansvar: Arbetslag och skolledningen.
Alla barn ges tid att diskutera normer och attityder regelbundet.
När: Kontinuerligt i verksamheten.
Ansvar: Pedagogisk personal.
FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER
I början av varje termin svarar alla barn på en trivselenkät för att vi skall upptäcka risker för
diskriminering, trakasserier och kränkande behandling i alla elevgrupper.
När: Senast september och januari.
Ansvar: Pedagogisk personal.
Information om vår plan och rutiner.
När: på höstens föräldramöte.
Ansvar Förskolechef.
Om barnet berättar något hemma som har hänt på förskolan är det viktigt att föräldrar berättar
för pedagogerna, så fort som möjligt.
Resultatet av trivselenkäten återkopplas till barn, vårdnadshavarna och skolledning.
När: Barnen får återkoppling i samlingen, vårdnadshavarna vid utvecklingssamtal och
skolledning på APT senast i början av oktober och februari.
Ansvar: Pedagogisk personal.
Personalen planerar verksamheten och gör åtgärder utifrån vad som kommit fram i
kartläggningen och enkäten för att förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande
behandling.
När: I oktober och februari, när kartläggningen är gjord.
Ansvar: Pedagogisk personal.
Inför varje utvecklingssamtal besvarar barn och vårdnadshavaren en enkät, där vi kartlägger
barnets trivsel.
Det finns alltid pedagoger ute med reflexvästar vid utevistelse för att skapa trygghet för
barnen.
När: Dagligen.
Ansvar: Pedagogisk personal.
13
ÅTGÄRDANDE ARBETE
En pedagog eller annan person som får kännedom om att ett barn anser sig har blivit utsatt för
diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling i samband med verksamheten skall
anmäla detta till förskolechef.
När: Skyndsamt (samma dag).
Ansvar: Pedagog eller annan person.
Förskolechef anmäler signal om kränkande behandling till huvudmannen och startar en
utredning.
När: Skyndsamt (samma dag).
Ansvar: Förskolechef.
Pedagogisk personal kontaktar vårdnadshavare till det barn som upplever sig kränkt.
Arbetslagen utreder och stoppar diskrimineringen, trakasserierna eller den kränkande
behandlingen.
När: Skyndsamt efter anmälan.
Ansvar: Pedagogisk personal.
Förskolechef sammanställer utredningen och beslutar om vidare åtgärder.
När: När utredningen är slut (max två veckor).
Ansvar: Förskolechef.
Vid behov kopplas BHT-team för att utreda och förhindra diskrimineringen, trakasserierna
eller den kränkande behandlingen.
Vid behov kontaktas socialtjänsten.
Bilaga 2 – Vad står begreppen för
Främjande arbete – innebär att man förstärker respekten för allas lika värde, arbetet riktas mot
alla och bedrivs hela tiden i vår verksamhet. En naturlig del i det dagliga arbetet i barngruppen,
vi arbetar utifrån Läroplanen med fokus normer och värden.
Förebyggande arbete – innebär att man arbetar utifrån de områden som identifierats som
verksamhetens riskfaktorer efter våra kartläggningar. Vi arbetar för att avvärja risker för
diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling.
Åtgärdande arbete – innebär att vi har väl dokumenterade rutiner för att upptäcka, utreda och
åtgärda diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling. Att alla genast påbörjar arbetet
när signaler har kommit om att ett barn känner sig diskriminerad, trakasserad eller kränkt. Att
verksamheten dokumenterar och utvärderar för att förhindra att kränkningarna upprepas.
Bilaga 3 – Blankett vid signal om kränkning
Finns även på
Solsidan Karlstad kommun
14
Riktlinjer, rutiner och blanketter: 10. Diskriminering, trakasserier och kränkningar
https://solsidan.karlstad.se/apps/symfoni/solsidan/solsidan.nsf/($All)/E638483CB52BE873C12577C3002F23DB?OpenDocument#Diskrimin
ering
Bilaga 5 – Arbetsmiljöplan för vår förskola
Se personalsajt
Bilaga 6 – Det systematiska arbetsmiljöarbetet för vår förskola
Se personalsajt
15
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards