Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet Institutionen för

advertisement
Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet
Institutionen för klinisk neurovetenskap
The Sahlgrenska Academy at Göteborg University Institute of Clinical Neuroscience
Symptombild
Gångstörning
Subjektivt känns gången osäker och långsam, ”fötterna
är klistrade till underlaget” och / eller ”benen känns
som stockar”.
Objektivt noteras att gången är långsam, bredspårig
med korta hasande steg och minskade rörelser i höft-,
knä- och fotleder. Ibland kan arretereringsfenomen
(fastlåsning) ses, och vid vändning krävs extra steg.
Bålrotationen är nedsatt eller upphävd medan
medrörelserna i armarna kan vara normala, minskade
eller över-drivna.
Den nedsatta balansen kompenseras med överdriven
framåtfällning av bålen eller genom ökad knäflexion.
Differentialdiagnoser:
· vid idiopatisk parkinsonism
ses i
typiska fall:
flexionshållning i hela kroppen,
normalt mellanrum mellan
fötterna,
tågång,
tidigt i förloppet störd
gånginitiering samt
att gången underlättas av yttre
stimuli
Postural dysfunktion
Subjektivt beskrivs ostadighet och yrsel.
Objektivt ses dragning bakåt i sittande och stående.
Patienten ”dunsar” ner på stol eller säng samt reser sig
upp utan framåtfällning av bålen. Vändning i liggande
och stående görs utan bålrotation.
· vid cerebellär gångstörning
ses:
bredspårig, klampande, stötig
gång med
ojämn steghöjd och
ofta ökad gånghastighet
Psykiska besvär
Subjektivt upplevs minnessvårigheter och trötthet.
Objektivt registreras minskad mental och finmotorisk snabbhet, nedsatt episodiskt minne,
(ibland uttalat Korsakovs syndrom), samt exekutiva svårigheter (reglering av mentala
processer). Utöver lindrigare organpsykiatrisk problematik i form av uttröttbarhet och
emotionell instabilitet (asteno-emotionellt syndrom) ses ofta en karakteristisk
vakenhetssänkning och ökat sömnbehov (somnolens-sopor-coma syndrom). Emotionell
avflackning, initiativlöshet och motivationell svikt är också vanligt förekommande
(emotionellt motivationsmässigt avtrubbningssyndrom).
Postadress:
Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Sahlgrenska universitetssjukhuset
413 45 GÖTEBORG
Postal address:
The Sahlgrenska Academy at Göteborg University
Institute of Clinical Neuroscience
Sahlgrenska University Hospital
SE-413 45 GÖTEBORG, Sweden
Tel: Nat. 031-3424472
Int. +46-31 3424472
Fax:Nat. 031-3422467
Int. +46-31 3422467
E-mail: [email protected]
Blåsstörning
Subjektivt anges täta trängningar, ”svårigheter att hinna” och inkontinens.
Objektivt finner man urgency/inkontinens med cerebralt ohämmad blåsa.
Tonusrubbning (paratoni)
Subjektivt upplevs stelhet i benen och ”svårigheter att slappna av”.
Objektivt finns paratoni (gegenhalten) d.v.s. ett varierande motstånd vid passiva rörelser,
oberoende av hastighet och ökande vid psykisk anspänning. Paratoni är mer uttalad i benen
än i armarna.
Primitivreflexer
Primitivreflexer är frikopplade och oftast mest uttalade i följande ordning; snout-,
masseter-, glabella-, grip- och palmomentalreflex.
2
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards