Kontrakt samt generella villkor gäller från och med 2011-05-01

advertisement
GENERELLA VILLKOR FÖR ABAX KÖRJOURNAL, FORDONSKONTROLL OCH UTRUSTNINGSKONTROLL
Kontrakt samt generella villkor gäller från och med 2011-05-01
1. Gällande villkor
1.1 Detta avtal består av kontrakt samt generella villkor. Avtalet löper från
tidpunkten då kontraktet blir signerat (Giltighetstidpunkten). Avtalet gäller
tills skriftlig uppsägning sker från parterna, jämför punkterna 11 och 12.
Electronic Tracking Systems Sweden AB, (ETS AB) kan ändra villkoren
skriftligt med 2-två månaders varsel.
1.2 ETS AB är inte bunden av löften från säljrepresentant som överskrider dennes
fullmakter. Vid en eventuell tvist gäller dessa villkor.
1.3 Avtalet är inte giltigt innan godkänd kreditkontroll har genomförts.
2. Avtalsperiod
2.1 Avtalet löper från och med giltighetstidpunkten. Kunden förpliktar sig att
hålla avtalet genom att betala terminsbeloppet för avtalsperioden. Avtalet
förnyas automatiskt för nya 12 månader åt gången om den inte sägs upp innan
1-en månad innan avtalsperiodens utgång.
3. Täckningsområde
3.1 Enheten fungerar i hela världen, men kartfunktionen kan ha begränsningar.
Kartfunktionen är tillgänglig för hela Europa.
3.2 Lokala och geografiska förhållanden kan begränsa GSM och GPS täckningen
so är nödvändiga för produktens funktionalitet.
4. Produkt och tjänstenivå
4.1 Kontraktet omfattar kartpositionering och eventuell registrering av resor för
det objekt som enheten har placerats i och som är skriftligt avtalat med ETS
AB. (ABAX)
5. Installation och test av enheten
5.1 Produktpaketet innehåller installationsmanual. Installationsmanualen
innehåller vissa krav till installation.
5.2 Kunden är ansvarig för att enheten installeras och får rätt placering i objektet
som den är avsedd för enligt avtal. Fel placering av enheten kan medföra
brister i registreringen.
5.3 Kunden kan själv testa enheten efter installationen. Detta görs genom att
kontrollera registreringar i webbgränssnittet för tjänsten på internet. På
förfrågan kan ABAX fjärrtesta enheten.
6. Service och underhåll
6.1 Om det uppstår behov för service eller underhåll måste enheten skickas till
ABAX eller någon av ABAX auktoriserade partners.
6.2 Månadsavgiften inkluderar inte byte av batteri.
6.3 Enheten skall endast användas i samband med tjänsten från ABAX.
Det åligger kunden att behandla enheten med aktsamhet, samt enligt
instruktionerna i användarmanualen.
6.4 Service, reparation och byte av batteri på enheten ska endast utföras av ABAX
eller ABAX auktoriserade partners. Det åligger kunden att omedelbart skicka
in enheten om den är defekt, skadad eller behöver batteribyte. Kunden betalar
eventuella fraktkostnader.
6.5 ABAX bär ansvaret för att enheten fungerar i avtalsperioden när enheten
används enligt föreskrivna anvisningar. Detta ansvar gäller endast om
eventuella åtgärder på enheten har utförts av person som är auktoriserad
av ABAX. Force Majeure. Detta ansvar gäller inte vid skador förorsakade
av yttre förhållanden som ABAX inte rår över. I sådana fall står kunden för
Reparationskostnaderna.
7. Betalning
7.1 Leveransen anses komplett vid leverans av enheten, och kunden faktureras
enligt överenskommet faktureringsperiod. Om avtalet har finansierats gäller
Finansbolagets betalningsvillkor.
7.2 Priser framgår av signerat kontrakt.
7.3 Fakturering sker per 15 dagar netto om inte annat har avtalats. Betalning anses
inkommit i tid om betalning sker innan förfallsdatum.
7.4 Vid försenad betalning utgår 10 % dröjsmålsränta från förfallodatum enligt
räntelagen (1975:635). Vid påminnelser utgår förseningsavgift som regleras
enligt Lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m.
7.4 Eventuella tvister avgörs i allmän domstol, och kunden kan inte beräkna
motkrav mot förfallen faktura om inte tvisten därom har erkänts eller avgjorts
i allmän domstol.
7.5 Kund som erhållit rabatt genom avtal med ABAX eller ABAX partners
förlorar rätten till rabatt vid avslutad avtalsperiod eller uppsägning av
kundförhållande.
7.6 Tjänster som beställts och utförts utanför avtalet debiteras med gällande
ABAX timtaxa.
7.7 Äganderätten till enheten skall kvarstanna hos ABAX till dess att full
betalning skett. Vid användande av programvaran via webkonto erhåller
kund inte någon annan rätt till denna än vad som följer de villkor som finns i
avtalet.
7.8 Om du väljer pappersfaktura för era tjänster hos ABAX tillkommer en
kostnad på 40SEK (exklusive moms).
8. Prisreglering
8.1 Månadsavgiften kan från och med 1 juli varje år regleras i förhållande till
Statistiska Centralbyråns lönestatistik för anställda i industrin, senaste 12
månader från 1 mars föregående kalenderår. ABAX har även rätt att med
2-två månaders varsel ändra priserna om detta är nödvändigt för att täcka
kostnadsökningar som inte speglas i löneindex. Om avtalet har finansierats
gäller finansbolagets prisregleringar.
9. Kundens rätt till överföring av avtal och flyttning av enhet.
9.1 Avtalet kan inte överföras till annan kund utan skriftlig överenskommelse med
ABAX. Ändring av kundförhållanden förutsätter godkänt kreditkontroll av ny
kund. Vid finansiering måste Finansbolaget godkänna överföring av avtalet.
9.2 Ändring av kundförhållande och ändring av objekt medför avgifter enligt
gällande taxa hos ABAX.
© ABAX as
10. Ansvar och begränsningar
10.1 Registrering av positionsdata förutsätter att enheten faktiskt tar emot och
skickar registrerbara data.
10.2 ABAX ansvarar varken för direkt eller indirekt skada på enheten eller
ekonomisk förlust som är hänförliga till fel i programvaran eller tjänsten,
felaktig eller utebliven leverans av data, datavirus, buggar eller omständighet
av liknande slag. ABAX ansvarar heller inte för fel som kan härröra från
användandet av programvaran så länge som oaktsamhet inte kan hänföras till
ABAX eller ABAX anställda.
10.3 Ansvar som ABAX kan åläggas enligt gällande avtal och i övrigt efter
gällande lagstiftning i Norden eller annat land där enheten har förts, är täckt
av ABAX ansvarsförsäkring. ABAX samlade ansvar för både person- och
egendomsskada är under alla omständigheter begränsat till 500 000 kronor för
varje skadetillfälle.
10.4 ABAX är förpliktigad till att aldrig, under någon omständighet informera
andra än polisen om objektets position. Utlämnande av sådan information
förutsätter rättsligt godkännande som är giltigt.
10.5 Kunden förbinder sig att inte använda enheten eller dennes möjligheter
i strid med gällande lagstiftning. Det gäller även om kunden färdas med
enheten i andra länder än Sverige och Norge. Kunden förbinder sig vidare
att inte använda systemet i strid med Personuppgiftslagen (PuL) och
Datainspektionens riktlinjer för användning av GPS i arbetslivet. Kunden
förbinder sig att se till att inte obehöriga, eller annan person än utsedd
kontaktperson får tillgång till uppgifter i systemet.
10.6 ABAX ges fullmakt att, på kundens vägnar, anmäla införing av systemet till
Datainspektionen. Ref 36 § i Personuppgiftslagen (PuL).
10.7 I och med upprättande av detta avtal upprättas det automatiskt ett
Biträdesavtal mellan ABAX och kunden, som regleras enligt innehållet i detta
avtal. Texten i Biträdesavtalet finns tillgängligt på
http://abaxsverige.se/bitradesavtal/.
10.8 Användning av Fordonskontroll (visning av bilar i karta) skall vara av
betydelse för effektivisering i verksamheten. Ref. sidan 4 i Datainspektionens
riktlinjer för användning av GPS i arbetslivet, och Personuppgiftslagen (PuL)
9 § punkterna c och f. Om förutsättningar för effektivisering av verksamheten
via fordonskontroll inte längre finns, skall kunden meddela ABAX omedelbart
för att ta bort funktionen.
10.9 Om kunden beställer ABAX Toll Road Administration ges ABAX fullmakt
att hämta ut uppgifter om historiska vägtullspasseringar för kundens bilar.
Denna data kan då användas för att uppskatta framtida kostnader relaterat
till vägtullspasseringar, och fungera som underlag för förskottsfaktura till
kunden. För att få rabatt förutsätts att tjänsten betalas innan faktura förfaller
och att förskottsbetalningen är gjord.
11. Uppsägning
11.1 Uppsägning av detta avtal ska ske skriftligt. Uppsägning skall ske minst en
månad innan avtalsperiodens utgång. Uppsägningen gäller från utgången av
avtalsperioden.
11.2 Om det aktuella tjänsten utgår eller upphör att gälla har ABAX rätt att säga
upp avtalet om det sker på grund av omständigheter utanför ABAX kontroll.
12. Kontraktsbrott
12.1 Båda parter kan säga upp avtalet med omedelbar verkan under särskilda
omständigheter som medför kontraktsbrott. Till särskilda omständigheter
räknas bland annat kundens oförmåga att betala eller upprepade försenade
betalningar.
12.2 Vid händelse av att betalning inte har inkommit i rätt tid enligt punkt 7 och
heller inte senast 14 dagar efter att ABAX har skickat skriftlig påminnelse om
detta, är ABAX berättigad att:
•
Säga upp avtalet med omedelbar verkan
•
Att kräva betalning för utestående belopp
•
Att kräva ersättning för omkostnader och förlorad inkomst på grund av
kontraktsbrott
Som särskild omständighet räknas även kontraktsbrott enligt punkt 10.5 i
detta avtal.
12.3 Vid force majeure upphävs ABAX åtaganden i förhållande till avtalet. Till force
majeure räknas i detta sammanhang händelser som är utanför ABAX kontroll,
härunder fel, skada, service, underhåll och reparationer på sambandscentraler,
svikt i telenätet, krig naturkatastrofer, blixtnedslag, brand, strejk, lockout
och andra arbetsmarknadsstörningar och händelser som medför plötsligt
eller oförutsett stort frånfall av personell. ABAX förbinder sig att så snabbt
som möjligt meddela kunden om detta. Kundens förpliktelser rörande avtalet
upphävs i den period då ABAX förpliktelser undantagits. Dock ger kortvariga
tillfällen av Force majeure inte kunden rätt att kräva reduktion i priset.
13. Rättigheter och förpliktelser vid upphör av avtal
13.1 När avtalet har upphört att gälla åligger det kunden att lagra data som önskas
sparas. ABAX ansvar för lagring av data slutar gälla när avtalet har upphört.
13.2 Vid utgången av finansierat avtal vidareförs avtalet automatiskt till ABAX om
inte avtalet har sagts upp enligt villkoren i punkt 11.
14. Muntliga avtal
14.1 Alla ändringar i avtalet ska vara skriftliga.
15. Tvister
15.1 Alla oöverensstämmelser som eventuellt uppstår mellan parterna skall i
första hand försöka lösas genom förhandlingar. Om parterna inte kan enas
handläggs ärendet i allmän domstol.
16. Övrigt
16.1 Alla punkter i detta avtal gäller även för avtal som tecknats mellan kunden och
Electronic Tracking Systems Sweden AB.
Versjon 1.9
30.10.2014
Download
Random flashcards
Create flashcards