se sonen - karlskoga.pingst.se

advertisement
SE SONEN
Några bilder av Jesus
från Johannes penseldrag
”Ty detta är min Faders vilja,
att var och en som ser Sonen och
tror på honom skall ha evigt liv...”
Joh 6:40
Sammanfattning av predikoserien Se Sonen
Stefan W Sternmo
SE SONEN
Några bilder av Jesus utifrån Johannes penseldrag
Förord
Från Mars till Maj (2015) höll jag en predikoserie med tema Se Sonen med
utgångspunkt från evangeliet enligt Johannes. Predikoseriens syfte är att lära
känna Jesus. Predikoseriens bibeltexter är inte hämtade utifrån kronologisk
ordning utan efter teman. I detta kompendium sammanfattas predikoseriens 11
avsnitt.
Introduktion
På sin ålderdom skriver Johannes det fjärde evangeliet och ger sin bild av
Jesus. Johannes önskan är att de som läser hans berättelse ska Se Sonen. ”Ty
detta är faderns vilja, att var och en som ser Sonen och tror på honom skall ha
evigt liv, och jag skall låta honom uppstå på den yttersta dagen” (Joh 6:40).
Johannes agenda är kristallklar. ”Dessa tecken har blivit nerskrivna, för att ni
skall tro att Jesus är Messias, Guds Son, och för att ni genom tron skall ha liv i
hans namn” (Joh 20:31). Evangelium inbjuder oss att se Sonen. Att se Jesus
handlar inte om våra fysiska ögon, utan om trons ögon. Tron är hjärtats
uppenbarelse och övertygelse att Jesus är Guds Son. Genom tron förstår vi det.
”Genom tron förstår vi att världen skapats genom ett ord från Gud” (Heb 11:3).
Johannes berättelser är dramatiska och relevanta. I varje händelseförlopp finns
ett budskap om vem Jesus är. För Johannes är Jesus en historisk person och
evig Gud. Helige Ande vill väcka en längtan i våra hjärtan så att vi stämmer in
med grekernas önskan om att ”vi vill se Jesus” (Joh 12:21).
Några ord om Johannesevangeliet
Som en introduktion till Johannesevangeliet utgår vi från Joh 20:30-31: ”Många
andra tecken, som inte är nerskrivna i denna bok, gjorde Jesus i sina lärjungars
åsyn. Men dessa är nerskrivna, för att ni skall tro att Jesus är Messias, Guds
Son, och för att ni genom tron skall ha liv i hans namn”. (1) Bokens författare: Vi
utgår från att Johannes, en av Jesu tolv lärjungar, är författaren till boken. Han
var själv ett ögonvittne till Jesus och vad han gjorde (1 Joh 1:1-3). Det han
skrev hade han själv upplevt och sett. (2) Bokens tidpunkt: Johannes skrev
evangeliet omkring år 90 e.Kr. (3) Bokens omfattning: Boken innehåller 21
kapitel. Boken har bevarats till vår tid. (4) Bokens innehåll: Johannes skriver om
Jesus. Han skrev ner de tecken som Jesus gjorde. Tecken står för övernaturliga
mirakel, ex att han gick på vatten, botade sjuka, uppstod från döden etc.
Tecknen pekar på vem Jesus är och vad Jesus vill. (5) Bokens syfte: Johannes
syfte att skriva om Jesus är inte att ge oss en intressant historielektion, utan han
vill att vi ska tro att Jesus är Guds Son och därmed få evigt liv.
DEL 1 Jesus har alltid funnits
Text: Joh 1:1-18
Evangeliets inledning ger en sammanfattning av hela berättelsens innehåll och
syfte. Resten är en utläggning av vad som står i prologen. Här skriver Johannes
fem viktiga sanningar om Jesus. (1) Jesus är evig Gud (1:1-2). Jesus fanns
innan han föddes. Jesus är evig, vi är skapade. ”Hos Gud” betyder en personlig
relation och närhet med Gud. ”Var Gud” betyder att Jesus Kristus är evig Gud.
(2) Jesus är livet (1:3-4). Allt är skapat av Jesus. Jesus är livets källa. Eftersom
Jesus har skapat alla människor angår Jesus alla människor. (3) Jesus är ljuset
(1:5-9). Johannes döparen var sänd att vittna om ljuset. Vi är kallade att berätta
om ljuset för människor. (4) Jesus är fylld av nåd (1:10-17 ). När Jesus mötte
människor som hade syndat förlät han dem eftersom han fylld av nåd och
barmhärtighet. Hur möter vi människor som har gjort det som är fel? (5) Jesus
är sanningen personifierad (1:18). Sanningen om vad? Sanningen om Gud.
Jesus är Gud. När vi lär känna Jesus, lär vi känna Gud. Han kom för att visa
världen vem Gud är genom sin karaktär, genom sina ord och genom sina
gärningar. Frågor för reflektion och utmaning: Vad innebär det att följa Jesus
idag? Vad betyder Guds härlighet? Hur kan människor se Guds härlighet
genom våra liv?
DEL 2 Petrus kallelse
Text: Joh 21:15-17
Petrus hade svikit Jesus. Han hade förnekat och svurit att han inte kände
Jesus. Efter uppståndelsen möter Petrus Jesus. Då får Petrus den personliga
frågan från Herren: ”Älskar du mig än dessa”? Vad avser Jesus med ”mer än
dessa”? Vilka eller vad syftar Herren på? Två tolkningsalternativ. (1) Dessa
syftar på de andra lärjungarna. Frågan kan då omformuleras ungefär så här:
Älskar du mig mer än de andra lärjungarna älskar mig? Detta alternativ är svagt.
Skulle verkligen Jesus uppmuntra Petrus att jämföra sin kärlek med de andra
lärjungarna? Vi ska inte jämföra oss ed andra, men vi kan inspireras av
varandra. (2) Dessa syftar på fisken, fiskeredskapen, båten, anställningen,
jobbet. Frågan kan omformuleras till: Petrus älskar du mig mer än än ditt arbete
som fiskare? Jesus frågar Petrus om han är beredd att lämna jobbet för att följa
Jesus på heltid. Jesus ställer Petrus inför ett vägval. Petrus hade misslyckat
men Jesus ger honom ett förnyat förtroende. Petrus var förvirrad (vad ska jag
göra nu, Jesus har u dött, kanske gå tillbaka till mitt gal arbete), men Jesus ger
honom tydliga instruktioner. Detta är vad jag vill att du ska göra för mig Petrus:
bli pastor för min församling. Innan Jesus ställer frågan till Petrus om
församlingstjänst (som nödvändigtvis inte behöver handla om anställning, utan
mer om tjänst), äter han frukost med Jesus. Poängen är att vår tjänst för Jesus
bygger på vår relation med Jesus. Relationen med Jesus kommer först, sedan
vad vi ska göra. Frågor för reflektion och utmaning: När åt du frukost med
Jesus senast? Vad kan ”mer än dessa” vara i ditt liv? Älskar du Jesus mer än
”dessa/detta”?
DEL 3 Jesu identitet
Text: Joh 1:19-34
Texten delas in i två avdelningar. Första avsnittet handlar om Johannes
döparens identitet (1:19-25). Folket ställde frågan vem Johanne var? Andra
avsnittet handlar om Jesu Kristi identitet (1:26-34). Vem var Jesus egentligen?
Johannes säger två saker om Jesus. (1) Jesus är Guds lamm (jämför Jes 53:47). (2) Jesus är Guds Son. Notera vad Johannes säger i vers 31 och vers 34.
Från ”jag kände honom inte” till ”han är Guds Son”. Vad hände i Johannes liv?
Hur lärde Johannes känna Jesus? Hur kan vi lära känna Jesus? Tre viktiga
aspekter framkommer i berättelsen. (1) Vikten av att höra Guds Ord. När
Johannes hörde Faderns ord ”detta är min älskade Son”, hände något i hans
hjärta. Han fick ett personligt tilltal från Fadern om vem Jesus var. För att lära
känna Jesus behöver vi höra Guds Ord. (2) Vikten av att se Guds verk. När
Johannes döpte Jesus såg han Anden komma över Jesus. Ande gjorde Jesus
levande och personlig. Vi är beroende av Ande för att lära känna Jesus på ett
personligt sätt och förstå försoningsverket på Golgata kors. (3) Vikten av att
uppleva Guds kraft. När Johannes förstod han att Jesus måste döpa människor
i helig Ande. Det är viktigt att vi skapar öppenhet för att uppleva Guds kraft i
församlingen. Frågor för reflektion och utmaning: Är Jesus bara en kändis
som du sett på tv och hört om i en predikan eller han din personlig vän och
Herre? Har du hört Ordet? Har du sett Guds verk? Har du upplevt Guds kraft?
DEL 4 Vad ville Jesus?
Text: Joh 1:35-51
Jesus hade en tydlig agenda. Han ville att människor skulle följa honom. Jesus
vänder sig om frågar: vad vill ni? Det är en jättebra fråga som Jesus ställer.
Många går till kyrkan varje söndag. Frågan är varför. Ordet utmanar oss att
reflektera kring frågan vad vi vill med våra liv. Att samla lärjungar på den tiden
var vanligt. Lärjunge betyder elev, någon som följer en annans undervisning
eller råd. Det ovanliga med Jesus är den grupp av lärjungar han samlar. I regel
var valet av lärjungar en noggrann process där man var angelägen om att bara
få med de bästa i laget. Jesus verkar göra tvärtom. Han kallar tullindrivare,
enkla fiskare, politiska aktivister, allt i en enda röra. Han kallade vanliga
människor. Jesus valde inte de duktigaste studenterna med högsta betygen. Att
bli lärjunge till Jesus kräver inte att att du är tillräckligt kvalificerad, smart, bäst
betyg. Jesus söker människor som vill följa honom, lära av honom, formas av
honom och föra hans undervisning vidare. Andreas hade mött Jesus och börjat
följa honom. När han förstått att det var Messias gick han hem till sin brorsa
Petrus och bjuder med honom till Jesus. Frågor för reflektion och utmaning:
Frågan Jesus ställer till oss är: Vad vill ni? Vad betyder det för dig att följa Jesus
i ditt vardagsliv? Finns det någon i din närhet som du skulle kunna tänka dig att
bjuda med på någon samling i kyrkan? Varför eller varför inte?
DEL 5 Frälsningens fullbordan
Text: Joh 19:39, 3:16
Sekunderna innan Jesus ger upp andan och dör utbrister han ”det är fullbordat”.
Frälsningens är fullbordad. Segern är vunnen. Priset är betalt. Lilla Bibeln (Joh
3:1-6) sammanfattar vad frälsningen betyder. (1) Versen säger att Gud älskar
världen. Gud älskar allt han har skapat. Gud skapade allt. När han skapade
människan böjde han sig ner och formar människan med sina egna händer (1
Mos 2:7). Fantastiskt! Du är älskad av Gud. Därför skapade han dig. (2) Versen
säger att Gud utgav sin Son. Varför sände Gud sin Son till världen? De första
människor begår överträdelse och brott mot Guds bud och därmed fördärvades
relationen mellan Gud och människan. Människan hamnade i en hopplös
situation och förlorade sin gemenskap och intimitet med Gud. Bibeln säger att
”alla har syndat och förlorat gemenskapen med Gud”. Det är kört. För alla! (3)
Versen säger att vi kan få gemenskap med Gud. Det är goda nyheter. Det finns
hopp. För alla! När Jesus dör på korset öppnar han vägen tillbaka till Gud.
Frälsningens är fullbordad. Relationen är upprättad. (4) Versen säger att det
sker genom vår tro. Gud tog initiativet. Gud säger: välkommen till mig. Varje
människa har ett ansvar att genom personlig tro och omvändelse komma till
Gud. Vad ska vi göra sa människor när de hörde Petrus predika just detta. Hans
svar var att ”omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era
synder bli förlåtna. Då skall ni få den helige Ande som gåva” (Apg 2:38). Tänk
dig en glödlampa som legat på hyllan i en städskrubb i flera år. Till slut är det
någon som kommer och plockar upp glödlampan, skruvar i den i armaturen och
sätter på strömmen. Glödlampan börjar lysa. Nu har den börjat göra vad den är
tillverkad för att göra. Du är tillverkad för att leva i gemenskap med Gud och
lysa för Jesus i din vardag. Du är inte tillverkad för att ligga i en mörk skrubb.
Det finns ett syfte med ditt liv: att leva i gemenskap med Gud. Idag är
frälsningens dag! Frågor för reflektion och utmaning: Tror du på Jesus? Har
du låtit döpa dig? Vill du ta steget idag? Lyser du för Jesus?
DEL 6 Jesus utför mirakel
Text: Joh 2:1-12
Jesus utförde fantastiska mirakler. Han är den samme idag. Han gör mirakel
idag. Berättelsen om vinundret (Jesus förvandlar vatten till vin) ger oss fem
nycklar om hur vi ska uppleva mirakel i våra liv. (1) Bjud in Jesus i ditt hem (2:12). Jesus blev inbjuden till en bröllopsfest. Det är själva förutsättningen för att
han ska kunna göra ett mirakel i våra liv. Det är bara Jesus som kan hela och
upprätta. Praktiskt kan det betyda att du inbjuder församlingens andliga
ledarskap till ditt hem för att smörja dig med olja (Jak 5:14-15). Kan du tänka dig
att göra det? (2) Beskriv behovet (2:3-4). Steg nummer två är att nämna vårt
behov för Herren. Maria nämnde festens behov: vinet är slut. Vad är ditt
konkreta behov? Pengarna är slut. Kraften är slut. Jag är sjuk. Jag har syndat.
Nämn ditt behov för en vän eller din hemgrupp och få hjälp i bön. (3) Begrunda
Herrens Ord (2:5). Maria säger till tjänarna: ”gör det han säger”. Kraften för
helande finns i Guds Ord. Därför är det så viktigt att när vi ber att vi reflekterar
och förtröstar på Ordet. Det är inte mängden ord som frälser, utan det är kraften
i Ordet. (4) Samarbete (2:5-8). Maria säger att vi ska göra det Ordet säger.
Jesus gav dem tydliga instruktioner vad de skulle göra. Gud använder
instrument för att utföra sina mirakel. Här använder Jesus se vattenkrukor. Han
använde Paulus händer och Petrus skugga för att utföra mirakel. Jesus
samarbetar med oss. Är vi beredda att göra det han säger? (5) Ta emot miraklet
(2:9-11). Detta kan låta hurtfriskt och enkelt. Men faktum är att den
genomgående undervisningen i Bibeln är att mirakel tas emot i tro (ex Mark 6:5-
6, Jak 5:14, Mark 5:36). Tro är viktigt. Tro är en gåva från Gud som vi får nåden
att använda för att ta emot allt det goda som han ger oss. Jakob skriver att det
är förebedjarnas tro sm ska hjälpa den sjuke. Våga be om förbön. Jesus vill och
kan göra ett mirakel i ditt liv. Han är den samme idag. Frågor för reflektion
och utmaning: Vad är tro? Vilka risker finns det med att säga att man ska ta
emot mirakel i tro? Hur skulle du formulera en sund, biblisk och själavårdande
teologi kring tro och helande?
DEL 7 Född på nytt
Text: Joh 3:1-21
Nikodemos kom till Jesus en natt. Det var vanligt på den tiden att man hade
djupa andliga samtal på natten. Då kunde man prata ostört. Nikodemos far
farisé. Fariseismen var andlig väckelserörelse inom Israel som hade goda
ambitioner att hålla sig till lagens ord och leva ett heligt liv. Men med tiden
utvecklades rörelse till hårdhet och mycket handlade om utsidan. Det blev viktigt
att visa upp ett präktigt och fint yttre som imponerade på andra människor. I
samhället var Nikodemos respekterad för sin livsstil och religiösa överlåtelse.
Nu kommer denne farisé till Jesus för att samtala kring andliga frågor. Jesus var
inte imponerad av hans yttre utan han var intresserad av hans inre. Jesus såg
rakt in i hans hjärta, hans verkliga behov. Du måste födas på nytt för att komma
in i Guds rike. Det är Jesu budskap till Nikodemos. För alla! Människans
djupaste behov är av andlig karaktär. Ordet andlig en relationsterm och ställs i
förhållande till Gud. I synd är vi döda för Gud. Genom pånyttfödelsens under i
våra liv kan vi fått nytt andligt tillsammans med Gud. Nikodemos visste precis
hur man skulle leva ett liv på utsidan. Men han hade ingen aning om hur man
skulle leva andligt liv på insidan. Frågor: Är du född på nytt? Ta några minuter
och gör ett litet personligt bibelstudium kring begreppen född på nytt (1 Pet 1:34, 23, 1 Joh 5:1-2, Tit 3:4-6)? Frågor för reflektion och utmaning: Varför det
viktigt med personliga samtal om tron, som Jesus och Nikodemos hade? Vad
betyder det att bli född på nytt? Kan man veta att man är född på nytt? Hur lever
man ett liv på insidan och utsidan?
DEL 8 Jesus sade: JAG ÄR
Text: Joh 8:24-30, 2 Mos 3:13-15, Joh 8:58-59, 15:7-8
Israels folk levde i fångenskap. De led. I sin nöd ropade de till Gud. Gud kallade
Mose att befria Israel från slaveriets tyranni. Mose frågade Gud: Vad ska jag
säga till israel när jag kommer till dem om vem som har sänt mig?” Så skall du
säga till Israel att JAG ÄR (hebreiska JHVH) har sänt mig till er”. Jesus säger
”om ni inte tror att JAG ÄR, skall ni dö i era synder”. Jesus likställer sig själv
med Gamla testamentets Gud. Det är som om Jesus säger: Jag är den Gud
som Mose nötte i brinnande busken. Judarna tog upp stenar för att stena
honom därför att de menade att Jesus hädade när han hävdade att han var
identisk med Gamla testamentets Gud. Jesus är Messias, Guds eviga Jag Är.
Jesus använder Gudsnamnet JAG ÄR (Jahve) sju gånger i Johannesevangeliet
i kombination med andra ord. (1) Jesus är livets bröd (Joh 6:35-40, 48-51). (2)
Jesus är världens ljus (Joh 8:12). (3) Jesus är dörren (Joh 10:9-10). (4) Jesus
är den gode herden (Joh 10:11-18). (5) Jesus är uppståndelsen och livet (Joh
11:25-27). (6) Jesus är vägen, sanningen och livet (Joh 14:6). (7) Jesus är
vinstocken, vi är grenarna (Joh 15:1-7). Frågor för reflektion och utmaning:
Vilken av dessa sju jag är uttalandena landar bäst i ditt hjärta? Vad betyder det
för dig? Ta en stund och tacka Gud för att han sände sin Son till världen.
Tacksamheten är tillbedjans kärna.
DEL 9 Jesus uppstod från döden
Text: Joh 20:1-18
Berättelsen börjar med att Maria kommer till graven med sorg i sitt hjärta.
Berättelsen slutar med att Maria går från graven med glädje i sitt hjärta.
Däremellan sker något dramatiskt som förändrar Marias liv för alltid. Hon får ett
personligt möte med Jesus. Kristendomen har alltid hävdat att Jesus uppstod
från
döden.
Det
handlar
inte
om
själens
fortlevnad,
reinkarnation,
tankekonstruktion eller symbolisk beskrivning på något. Uppståndelsens är
historisk, fysisk och kroppslig. Några ord om Maria. Vem var hon? Hon var från
en by nära galileiska sjön. Maria var sjuk och blev helad av Jesus (Luk 8:1-3).
Maria blev en lärjunge till Jesus (Luk 8:3). Hon stod vid korset och såg Jesus
(Matt 27:55-56). Hon såg var man lade Jesu döda kropp (Matt 27:61). Hon var
den förste att gå till graven efter sabbaten. Hon va den förste att möta den
uppståndne. Hon blev den första evangelisten som berättade att Jesus hade
uppstått från döden. Maria är en god förebild för vår efterföljelse till Jesus. (1)
När det gäller tjänande. Maria tjänade Jesus med sina ägodelar. (2) När det
gäller vittnande. Maria berättade frimodigt om att hon mött Jesus Kristus.
Frågor för reflektion och utmaning: På vilket sätt tjänar du Kristus i din
vardag eller i församlingen? Hur och varför vittnar du om Jesus för människor i
din vardag?
DEL 10 Kraft för vardagen
Text: Joh 7:37-39
Kristendomen har tre stora högtider. Julen då Jesus föddes. Påsken då Jesus
dog och uppstod. Pingsten då Anden kom. Vi behöver en förnyad pingst i våra
hjärtan. Ett förnyat möte med Anden. Texten handlar om längtan. Texten talar
om Lövhyddohögtiden. Judarna festade i sju dagar. Man firade Guds godhet
och trofasthet under ökenvandringen från Egypten till Israel. ” Ni skall glädja er i
sju dagar inför Guds ansikte” (3 Mos 23:40). De avsatte 7 dagar för att tacka
och prisa Gud. På den sista dagen, den viktigaste och största i högtiden,
släpper han alla hämningar och ropar högt: ”Om någon är törstig...” (vers 37).
Jesus säger detta till oss idag: Finns det någon här inne som längtar efter Gud?
När vi överlåter oss till Kristus kommer strömmar av levande vatten strömma
inom oss. Jesus använder den bilden för att tala om den helige Ande. Det
handlar om liv som flödar inom oss. Löftet om Anden infrias på pingstdagen.
Läs Apg 1:8 och Apg 2:1-4. Gud låter Anden komma till lärjungarna. Till oss. För
löftet gäller även oss. Ta emot Andens kraft i ditt liv. Sök Gud för att få uppleva
mer av honom. Frågor för reflektion och utmaning: Vad vore kyrkan och
verksamheten utan Anden? Vad betyder det att längta efter Gud? Vad är din
erfarenhet av tungotal? Är det viktigt att tala i tungor? Talar du i tungor? Skulle
du vilja tala i tungor?
DEL 11 Jesus
ska komma tillbaka
Text: Joh 14:1-6
Ibland har talet om Jesu återkomst gjort människor oroliga att bli lämnade kvar
på jorden. Vid detta tillfälle var Jesu lärjungar oroliga för att bli lämnade kvar på
jorden. Jesus skulle lämna dem. De kunde inte följa med vid detta tillfälle. Jesus
ger dem löftet att komma tillbaka för att hämta dem. Det blev till tröst och
uppmuntran för lärjungarna. På vilket tröstade och uppmuntrade Jesus sina
lärjungar? (1) De skulle förtrösta på Jesus. Tron skänker hjärtat ro. Är vi oroliga
får vi tro på Gud. (2) Jesus skulle tänka på dem. Ibland är det skönt att höra
människor säga: Jag tänker på dig och ber för dig. Det fyller oss med
tacksamhet och en känsla av att någon bryr sig om oss. Jesus skulle lämna
lärjungarna fysiskt, men inte tankemässigt. När han kom till himlen började han
förbereda inför sina lärjungarna ankomst till himlen. Faderns hus betyder
himlen, där Gud bor. Många rum betyder att det finns rum för alla som vill
komma till himlen. Bereda plats betyder att Jesus, genom sin död på korset,
öppnar dörren till himlen och möjligen förbereder festen, den stora måltiden
(Mark 14;12-16, Matt 26:29). Jesus framträder mer som kock och festfixare än
snickare här. (3) Jesus ger löftet om att han ska komma tillbaka. Jesus kommer
tillbaka en dag fysiskt och personligt. Detta har ännu inte hänt. (4) Jesus skulle
komma till lärjungarna genom sin Ande (Joh 14:8). Inte fysiskt utan andligt. Han
skulle inte lämna dem faderslösa, d v s ledarlösa. Som avslutning vill jag säga
något om vad som händer inom mig när jag läser dagens predikotext. För det
första fylls jag av förväntan och glädje. Jesus kommer snart. Det ska bli
spännande att möta Jesus. För det andra ger det mig tröst i min kamp. För det
tredje upplever jag att Gud har en plan för mitt liv som jag ska leva i innan han
kommer. Därför gav han Ande för att leda oss. Frågor för reflektion och
utmaning: Vad gör dagens predikotext med dig? Vad känner du inför Jesu
återkomst? På vilket sätt leder Anden dig i din vardag?
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards