Anmälan skickas till: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala eller

advertisement
Anmälan skickas till:
Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
eller
[email protected]
Anmälan av ny läkemedelsansvarig vid
öppenvårdsapotek
Enligt 2 kap 9 § lagen (2009:366) om handel med
läkemedel.
Öppenvårdsapotek som anmälan avser
Diarienummer för öppenvårdsapotekstillstånd (måste alltid fyllas i)
Öppenvårdsapotek
Postadress
Telefon
Postnummer och ort
E-postadress
Tillståndsinnehavaren (företag/firma)
Organisationsnummer
Anmälan av ny läkemedelsansvarig
Namn
Personnummer
E-postadress
Telefon
Datum då ändringen träder i kraft:
Examen
Apotekare
Receptarie
Bestyrkt kopia av legitimation eller särskilt förordnande att utöva yrke som apotekare eller
receptarie
bilaga 1.6
För receptarie, beskrivning av relevant yrkeserfarenhet och i förekommande fall
farmaceutisk vidareutbildning
bilaga 1.7
Är eller kommer den angivna personen att vara läkemedelsansvarig vid mer än ett
öppenvårdsapotek? Om ”Ja” ange nedan vilket eller vilka apotek.
Öppenvårdsapotekets namn och adress
För det fall den angivna personen avses ansvara för fler än tre
öppenvårdsapotek ange de särskilda skäl som åberopas som grund
för undantag från begränsningen.
Version 2011-03-21
bilaga
Ja
Nej
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards