Levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla

advertisement
Landningsskyldigheten
Informationsmöten i Träslövsläge, Fiskebäck
och Smögen
11 och 18 december 2015
Grundregel
All fångst av arter som har en kvot inom EU ska
landas.
Utmaning:
Minska oönskade bifångster så att så stor del av
fångsten som möjligt går att sälja till så högt värde som
möjligt.
2016-01-22
Varför landningsskyldighet?
Beslut av EU:s 28 ministrar och Europaparlamentet 2013.
”Oönskade fångster och utkast är ett stort slöseri med resurserna,
motverkar hållbart nyttjande av de marina biologiska resurserna
och de marina ekosystemen, och påverkar fiskets ekonomiska
bärkraft.”
Grundförordningen för fiske (1380/2013)
2016-01-22
Rådgivande nämnden för Nordsjön (http://www.nsrac.org/)
Består av företrädare för fiskenäring och intresseorganisationer.
Ur vision i råd om landningsskyldighet juli -14 (översatt):
Vår vision innebär fokus på ekonomiska och sociala värden från ett hållbart fiske.
Det finns risk för att fisken stängs tidigt då kvot för vissa arter tar slut, vilket skulle få
ekonomiska konsekvenser. Men, möjligheten att öka fångst av fisk över
referensstorlek (MRB) kan innebära en drivkraft för fiskare att utveckla
fiskemetoder för att maximera värdet av fiskemöjligheterna. Det kräver anpassning
av redskap och av regler för områden och tid. Fiskare måste få större frihet att
utveckla lösningar som stämmer överens med landningsskyldigheten.
2016-01-22
Varför kastas fisk över bord?
- Slut på kvot
- Inte önskad storlek eller art
- Regler för fångstsammansättning etc.
Exempel:
Rödspätta i Nordsjön: 43 % utkast, ca 65 000 ton landas och 50 000 ton kastas
(utkastatlas 10-12).
Sandskädda i Nordsjön: 91 % utkast ca 6 500 ton landas, 67 000 ton utkast (10-12).
Torsk i Kattegatt: 76 % utkast, 108 ton landat och 339 ton utkast (40 % under MRB)
(2014).
2016-01-22
Fångstkvoter
När landningsskyldigheten införs för ett fiskbestånd
ska kvotnivåer beslutas med hänsyn till tidigare
utkast av arten.
2016-01-22
Landningsskyldighet i EU:s
gemensamma fiskeripolitik
• Införs stegvis 2015 – 2019 i olika fisken (high-gradingförbud gäller tills LS införts
för arten och fisket i fråga)
• Landningsskyldigheten gäller inte:
• Arter förbjudna att fiska
• Arter med hög överlevnadsgrad (vetenskapliga belägg!)
• Undantag av mindre betydelse (de minimis)
- Svårt att uppnå ökad selektivitet
- Oproportionella kostnader för hantering av oönskad fångst
• Rovdjursskadad fisk
2016-01-22
Kan beslutas i utkastplaner
• a) Fisken eller arter som omfattas och tekniska regler
• b) Undantag hög överlevnad
• c) Undantag av mindre betydelse (t.ex. kolja och äkta
tunga i kräftrist)
• d) Bestämmelser om fångstdokumentation
• e) Minsta referensstorlek för bevarande
2016-01-22
Utkastplaner
• Östersjön (2015)
• Pelagiskt fiske (2015)
• Bottenlevande arter västerhavet (2016)
2016-01-22
Pelagiskt fiske
Landningsskyldighet gäller från 2015
• Gäller för alla TAC-belagda arter som fångas, dvs även t.ex. sej och
torsk som tas som bifångst i pelagiskt eller industriellt fiske,
• Landningsskyldighet gäller även för TAC-belagda arter som Sverige
inte har kvotandel av, t.ex. vitlinglyra samt kummel i Nordsjön.
2016-01-22
Östersjön
Typ av
fiske
Sill/
strömmi
ng
Lax
Torsk
Skarpsill
Gråsej
Makrill
Tunga
Havskräf
ta
Lubb
Kolja
Kummel
Sill/
strömmings
fiske
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Skarpsillsfis
ke
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Laxfiske
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Torskfiske
Fångst i
undantagna
redskap:
fällor
2016-01-22
X
X
Område
Redskap
Arter som omfattas av LS
(Obs high-grading förbud gäller)
Undantag?
Skagerrak, Kattegatt
Trål ≥ 100 mm
Kolja, rödspätta, räka.
Gråsej (”om riktat fiske”).
Nej
Nordsjön
Trål ≥ 100 mm
Gråsej, kolja, rödspätta, räka.
Nej
Skagerrak, Kattegatt
Trål 90-99 mm
Havskräfta, kolja, räka.
Ja, havskräfta får kastas ut.
Skagerrak, Kattegatt
Trål 70-89 mm (Kräftrist)
Havskräfta, kolja, äkta tunga, räka.
Ja, havskräfta får kastas ut.
Ja, äkta tunga och kolja får
kastas ut.
Skagerrak, Kattegatt,
Nordsjön
Trål 32-69 mm (Räka)
Räka.
Nej
Skagerrak, Kattegatt,
Nordsjön
Garn (alla typer)
Äkta tunga.
Ja, en liten andel av äkta tunga
får kastas ut.
Skagerrak, Kattegatt,
Nordsjön
Krokar och linor
Kummel
Nej
Skagerrak, Kattegatt,
2016-01-22
Nordsjön
Burar och fällor
Havskräfta, räka.
Ja, havskräfta får kastas ut.
Hur hanteras landningsskyldighet
och svåra kvoter? 1(2)
• Redskapsutveckling (projekt, initiativ från näringen, regler).
• Kvothantering
- Nationellt (t.ex. fördelning/ransonering, perioder för vissa
fisken/kvoter, PO:s)
- Byten med andra medlemsstater, tillfälliga och permanenta
• Årlig flexibilitet (+/-10%)
2016-01-22
Hur hanteras landningsskyldighet
och svåra kvoter? 2(2)
• Avräkna bifångsten på målarten (om möjligt och bedöms rimligt, HaV).
• Stoppa fisken med begränsande arter, genom redskapsreglering.
- när det är slut på någon kvot som ingår i landningsskyldigheten i det
aktuella fisket och andra möjligheter är uttömda eller ej önskvärda,
dvs. en art som det;
- inte går att byta till sig från andra medlemsstater,
- inte går (alternativt inte bedöms rimligt) överskrida
nästkommande års kvot med upp till 10%.
- inte går (alternativt inte bedöms rimligt) att föra på annan
art.
2016-01-22
2016-01-22
Selektivt fiske 2014-2017
Havfiskelaboratoriet
Institutionen för akvatiska resurser
• Näringsinitierade projekt för att hjälpa fisket att klara landningsskyldigheten.
• SLU hjälper till att göra projekten vetenskapliga samt att ordna administrationen
så fisket kan koncentrera sig på att göra redskapen optimala.
• Styrgrupp HaV och Jordbruksverket beslutar om vilka projekt som får pengar.
• Garantibelopp per fiskedag – inga ekonomiska risker för deltagande fiskare.
• Alla projekt avslutas med en vetenskaplig utvärdering och rapport av SLU.
• Syftet är att skapa en verktygslåda (öppen för alla) med redskap som kan hjälpa
till att lösa ”fel” fångstsammansättning.
2016-01-22
2016-01-22
2015
2016Projekt finansierade i selektivt
fiske 2014, 2015
2014
Förbättrad storlekselektion räka-ökad
maskstorlek och storleksselektiv
rist:Norden/Eros/Arkö
Tryggrist I räktrål: 9/10/11 mm spaltbredd:
Arkö/Eros
?
Förbättrad storlekselektion räka-ökad
maskstorlek +selektionspanel med
fyrkantsmaska: Svartskär/Zentha
Selektivitet anpassad för små räktrålare:
Måsen
Kom in med
förslag!
Storleksselektiv kräftrist med SELTRA för att
behålla kräfta och stor fisk:Kungsvik/Terno
Vidareutveckling storleksselektiv kräftrist:
Althea
Storleksselektiv kräftrist:Palermo-Ferder/Althea
Plattfisk och stor torsk rist/stormaskigt lyft:
Svanen
”Vittjanpåse” för skonsam vittjning av laxfälla
Utsortering av gråsej i pelagiska trålar:
Carmona
Selekterande laxfälla
Förbättrad selektivitet i torsktrålar (Östersjön):
Stjärnvik
Stor bottenstående torskbur
Selektiv laxfälla
Multifunktionsbur
2016-01-22
Selektiv räkbur
Kontakter
[email protected]
Daniel Valentinsson
010-478 4049
Andreas Sundelöf
010-478 4069
Johan Lövgren
010-478 4038
Hans Nilsson
010-478 4040
- Samrådsmöten för insamling av nya projektidéer tidigt 2016
2016-01-22
EHFF
Kontaktpersoner för fonden:
• Pauline Ahlnér [email protected]
• Anna Orestig [email protected]
• Cecilia Landström [email protected]
Mer information om EHFF finns på hemsidan:
http://www.jordbruksverket.se
2016-01-22
Vad gäller under LS
• Alla fångster av arter under LS måste landas oavsett storlek
• Minimistorlek ersätts nu med Minsta Referensstorlek för Bevarande (MRB), om
MRB saknas gäller gemensamma handelsnormer
• Fångst <MRB av arter som inte omfattas måste slängas
• För fångst av arter som inte omfattas gäller high-grading förbudet fortsatt.
• Fångst < MRB som omfattas får inte säljas till direkt human konsumtion
2016-01-22
Vad gäller under LS
Fångster under MRB får användas till annat än direkt
humankonsumtion.
- Industriell användning/abp (mjöl, olja, djurfoder,
rötning etc.)
- Indirekt humankonsumtion (proteinmjöl, gelatin,
livsmedelstillsatser, surimi, fiskfärs)
- Läkemedel
2016-01-22
2016-01-22
2016-01-22
Vad gäller under LS
Undantag:
• Utkast av mindre betydelse (selektivitet, oproportionella kostnader)
• Rovdjurskadad fångst
• Hög överlevnad
• Förbjudna arter
Ska registreras i loggbok men inte räknas av kvoterna
2016-01-22
Ändring av tekniska regler
Fångstsammansättning i relation till maskstorlek
• Bifångstregleringar och maskstorleksintervall kvarstår som
grundregel, men:
• Fångster utöver bifångstgränser ska landas och
kvotavräknas om arten omfattas av landningsskyldigheten.
• Fångster utöver bifångstgränser ska kastas över bord om
arten inte omfattas av landningsskyldigheten eller highgrading förbudet.
2016-01-22
Vad gäller under LS
Hantering ombord
Fångster under MRB ska förvaras separat ombord (men
behöver inte vara sorterad per art). Undantag från regeln att
skilja på fångst under och över MRB ombord gäller för:
• Pelagiska fisken (mer än 80% pelagiska arter)
• Fartyg under 12 m (när fångsten sorterats och vikten uppskattats
under/över MRB).
Förvaring av bottenlevande arter under flerårigplan får inte
sammanblandas övrig fångst.
2016-01-22
Vad gäller under LS
Förvaring ombord (demersal sorterad >=12)
2016-01-22
Vad gäller under LS
Förvaring ombord (demersal < 12 m)
2016-01-22
Vad gäller under LS
Hantering i land
(demersal sorterad
>= 12 m)
2016-01-22
Vad gäller under LS
Hantering i land
(demersal <12 m)
2016-01-22
Vad gäller under LS
Hantering efter landning (samförvaring av < MRB)
Fartyg 1
IHK
IHK
Fartyg 2
IHK
Ett parti får bestå av flera arter, från flera båtar om fångsten är från samma
kvotområde. Vägning samt redovisning i landningsdeklaration,
avräkningsnota m.m ska dock göras artvis och fartygsvis.
2016-01-22
Vad gäller under LS
Fångstregistrering
• Registrering per art från >50 kg per resa
• Fångstregistering (separat under MRB (BMS) och över MRB som (LSC)
• Registrering av utkast:
Utkasttyp
Arter som inte omfattas av landningsskyldigheten
Arter som fångats för användning som levande bete
Förbjudna arter
Undantag för hög överlevnad
Rovdjurskadad fångst
Utkast av mindre betydelse (de minimis)
2016-01-22
Rapporteringströskel enligt EUlagstiftning
50 kg
50 kg
0 kg
0 kg
0 kg
0 kg
Kod
DIS
DIS
DIS
DIS
DIS
DIM
Vad gäller under LS
• Överträdelse mot förbudet klassas inte som allvarlig innan
1 Januari 2017 – inga prickar kommer delas ut.
• Fiskelagen - §39a. Överträdelser mot
landningsskyldigheten kan åtalsanmälas.
• Effortsystemet försvinner i ÖS. VH oförändrat, men TR1
och TR2 betraktas som en kategori. HaV återkommer med
information i januari 2016.
2016-01-22
Vad gäller under LS
Alla ”LS-regler” gällande nu. Förutom:
Registreringskraven (kod för över/under MRB
samt koder för utkast (DIS,DIM). Rapportering
som vanligt till dess att de elektroniska systemen
anpassats och ny pappersloggbok/kustfiskejournal
tagits fram.
2016-01-22
Ändrade bestämmelser för fiske
med garn och trål
Fokus på åtgärder relaterade till fisket efter äkta tunga.
Motivering:
• Sveriges kvot för äkta tunga 2016: 12 ton
• Årets kvot för äkta tunga (11 ton) var uppfiskad i juni
• LS för tunga i garn innebär att en uttömd tungakvot kan få
oönskade konsekvenser för detta fiske
• Finns ett behov av åtgärder för att minska risken att
tungakvoten tar slut innan årets slut
2016-01-22
Nya bestämmelser
1. Begränsning av vissa maskstorlekar i garn
Kattegatt och Öresund
• Kattegatt: Garn med maskstorlek överstigande 90 mm
eller mindre än 160 mm ej tillåtna (gäller samtliga garn)
• Öresund: Grimgarn med maskstorlek mindre än 140 mm
ej tillåtna (gäller bara grimgarn)
2016-01-22
Nya bestämmelser, forts.
2. Krav på SELTRA-panel i trål med maska 90-119 mm i
Kattegatt
3. Uppdelning av tungakvoten mellan redskapsgrupper:
2016-01-22
•
passiva redskap
•
trål utan rist och snurrevad
•
trål försedd med artsorterande rist
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards