Årsberättelse 2016/2017 Sätra förskoleområde Förskolechef: Annika

advertisement
Årsberättelse
2016/2017
Sätra förskoleområde
Förskolechef:
Annika Proos
Biträdande förskolechefer
Eva Levin
Eva Lundahl
Anita Kiuttu
Sätra förskoleområde består av sju förskolor: I ur och skur Vinbärsgården, Ängsullsgården,
Ulvsätersgården, Pingeltorp, Smultronstället, Sätragården och Majgårdens förskolor. Vi har
även Skrindans förskola som vi öppnar och stänger vid behov. I Sätra förskoleområde arbetar
en Förskolechef och tre Biträdande förskolechefer. Vi har även en Specialpedagog och en Tal
och språkpedagog som arbetar i vårt förskoleområde.
Vi har totalt 600 förskoleplatser och ca 140 pedagoger anställda i området.
Vår verksamhet styrs av Skollagen, Läroplan för förskolan, Utbildning Gävles verksamhetsplan
och barnkonventionen. Vi har även en upprättad plan mot diskriminering och kränkande
behandling på varje förskola.
Ett av våra prioriterade målområden under läsåret har varit Språk och kommunikation. Vi
arbetar med ”Babblarna” som en metod och arbetssätt för de yngsta barnen. Babblarna är ett
material som riktar sig till barn i tidig språkutveckling. Babblarna pratar sitt eget språk och
bygger helt på ljudet i deras namn. Att lyssna på Babblarna när de pratar och härma deras
sätt att prata så tränas effektivt förmågan att använda betoning och melodi i språket.
Babblarna består av sex stycken figurer i olika former och färger. Likheter och olikheter
synliggörs genom att arbeta med Babblarna. Att använda enklare tecken kring Babblarna kan
underlätta kommunikationen och självständigheten. Att dagligen om och om igen presentera
detta, ger barnen någonting att samlas kring och känna igen. Detta skapar trygghet. Trygghet
är en förutsättning för barns utveckling och lärande. Babblarna utvecklar barnens språkliga
medvetenhet och begreppsbildning på ett lustfyllt sätt.
Sätra förskoleområde har under många år arbetat med ett projekt X-5000, som är ett
utvecklingsarbete där namnet står för att det behövs 5000 timmars läsning för att bli en
fullgod läsare enligt läsprofessor Ingvar Lundberg. Vi har och har haft ett nära samarbete med
Sätra bibliotek. Vi utgår ifrån en sagobok i vårt tematiska arbete på förskolan. Vår sagobok
som vi har arbetat med under läsåret har varit ”Kon som visst kunde klättra ” skriven av
Gemma Merino. Att utgå från en sagobok är ett uppskattat, utvecklande och lustfyllt
arbetssätt som engagerar alla barn och pedagoger.
En ytterligare satsning är vårt arbete med ”Språkglädje”. Med hjälp av Specialpedagog och Tal
och språkpedagog har alla pedagoger fått fortbildning i ”Barns språkutveckling” och
”flerspråkighet”. Vi har speciellt fokuserat på högläsning med reflekterande boksamtal samt
rim och ramsor och expansivt språk. Det är en satsning för att göra arbetet med språket mer
lustfyllt.
Vårt mål med detta är att alla barn i Sätra förskoleområde får en förbättrad språkutveckling
vilket innebär bättre uttrycksförmåga, grammatik, ordförråd, språkförståelse, pragmatik och
uttal. Ett ökat användande av de estetiska formerna, multimedia och informationsteknik för
ett lustfyllt lärande.
Hållbar utveckling och lärande för hållbar utveckling ska vara förvaltningsövergripande och
genomsyra all verksamhet inom Utbildning Gävle. Vi har under läsåret fortsatt arbeta med vår
energisatsning med hjälp av Gavlefastigheter och Gävle energi. Under vårterminen tecknade
alla förskolor ”grönt hyresavtal” med Gavlefastigheter. Även en satsning på kemikaliesmart
förskola har gjorts, där vissa plastföremål har bytts ut och ersatts med mer miljövänligt
material.
”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse och förståelse för naturens olika
kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra” Lpfö 98/10.
IKT (Information och kommunikationsteknik) är ett prioriterat område där satsningar sker
centralt i Utbildning Gävle. I Sätra gör vi också en stor satsning på vårt arbete med IKT. Alla
pedagoger har en varsin Ipad. Detta möjliggör fler tillfällen att synliggöra och ta tillvara på
lärandet/lärprocesserna. Vi vill ta tillvara på de pedagogiska möjligheterna som IKT och
mediepedagogik erbjuder, berika och fördjupa förskolans pågående lärprocesser och möta och
ta tillvara barns nyfikenhet för och kunskap om digitala verktyg. För att fortsätta utveckla barn
och pedagogers digitala kompetens på ett framgångsrikt sätt har vi beslutat att Sätra
förskoleområde ska arbeta med en gemensam kreativ fokus APP, I Movie.
Andra insatser som har gjorts under läsåret är:
•
•
•
•
Ytterligare en förskola har rustats för egen matlagning.
Kompetensutbildning i Barnkonsekvensanalys.
Fortbildning i Forskningsbaserat arbetssätt
Samarbete har inletts med forskare från Högskolan Gävle
Detta summerar i stora drag läsåret 2016/2017. Jag och mitt ledningsteam tackar för gott
samarbete såväl med vårdnadshavare som med pedagoger under det gångna läsåret.
Det är en stor förmån för mig och mitt ledningsteam att tillsammans med alla pedagoger få
vara med och utveckla Sätras förskolor.
Annika Proos
Förskolechef Sätra förskoleområde
Eva Levin Biträdande förskolechef på Vinbär, Ulvsäter och Ängsulls förskolor.
Eva Lundahl Biträdande förskolechef på Pingeltorp och Smultronställets förskolor.
Anita Kiuttu Biträdande förskolechef på Sätragården och Majgårdens förskolor.
Årsberättelse för Sätragården 2016/2017
Sätragårdens förskola är en mångkulturell förskola som strävar att uppnå ett interkulturellt
förhållningssätt, som innefattar en öppenhet mot den mångfald av språk och kulturer som
barn och föräldrar representerar. Alltså att se på flerspråkighet som en kompetens, en
rikedom.
Förskolan uppmärksammar olika högtider från olika religioner som finns representerade på
förskolan. Dessa synliggörs på avdelningarna med hjälp av den mångkulturella almanackan.
Lucia uppmärksammades genom att de äldsta barnen på förskolan lussade för övriga barn och
pedagoger. Dagen dokumenterades och visades för vårdnadshavare under ett dropp-in fika.
Detta läsår har arbetet på Sätragården präglats av våra olika temaarbeten som grundar sig
utifrån X-5000 boken Kon som visst kunde klättra av Gemma Merino.
TAKK (Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation) är någonting pedagogerna
använder sig av utifrån egen förmåga i kommunikation tillsammans med barnen. TAKK är en
metod som används tillsammans med det talade språket, för att förstärka orden.
IKT (informations- och kommunikationsteknik) används av oss pedagoger som ett pedagogiskt
verktyg och hjälpmedel i arbetet med och tillsammans med barnen.
Smaragden (17 barn födda 2014-2016)
På avdelningen Smaragden har vi arbetat med ett av de prioriterande målen i språk och
kommunikation. Förskolan ska sträva efter att varje barn ”utvecklar intresse för bilder samt sin
förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa”. Lpfö98/16
Ett stort fokus har legat på samlingen där det visats bilder för barnen och de har tolkat dessa
bilder till olika sånger. Till varje sång använder pedagoger och barn TAKK-tecken och rörelser.
Pedagogerna ser även hur barnen använder sig utav tecken vid kommunikation med
varandra. Babblarna är ett material som används dagligen i verksamheten, som stimulerar
ljudproduktion hos barnen. I andra aktiviteter kan pedagogerna se hur barnen tar med sig
Babblarna för sortering och kategorisering utifrån färg.
Safiren (19 barn födda 2013-2014)
På avdelningen Safiren har vi arbetat med ett av de prioriterade målen i naturvetenskap och
teknik. Förskolan ska sträva efter att varje barn ”utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i
vardagen och utforska enkel teknik fungerar”. Lpfö98/16
Pedagogerna har skapat tid och utrymme för att ge barnen möjlighet till att prova av- och
påklädning. Barnen urskiljer teknik i vardagen genom att utforska hur blixtlåsen fungerar eller
hur stövelknekten används. På så sätt har pedagogerna sett hur barnen blivit mer
självständiga vid in- och utgång.
Temat luft har utforskats genom att barnen har fått utveckla sin blåsteknik. Barnen har testat
att blåsa hårt och mjukt och fått samtala kring processen. Pedagogerna och barnen har
använt sig utav diskmedel som blandats med färg och vatten. På bubblorna lades ett papper
för att bevara ett avtryck. Bilderna som barnen skapade sattes upp på vår
dokumentationsvägg och visades spontant upp av barnen för vårdnadshavarna.
Diamanten (19 barn födda 2012-2013)
På avdelningen Diamanten har vi arbetat med ett av de prioriterade målen i normer och
värden. Förskolan ska sträva efter att varje barn ”utvecklar förståelse för att alla människors
har lika värde oavsett kön”. Lpfö 98/16
Pedagogerna och barnen har arbetat kring hur vi ska vara en bra kompis men även en bra
lyssnare. Till vår hjälp har vi tagit stöd av URs program Ugglan och kompisproblemet och
reflekterat över hur vi är en bra kompis. Det resulterade i att barnen fick en större
medvetenhet vid turtagning och samarbete. Oavsett kön kan pedagogerna se att barnen är
mer självständiga kring konfliktlösningar, de för samtal med varandra för att finna lösningar.
Under våra gruppsamlingar har pedagogerna fokuserat på turtagning, högläsning med böcker
som berör kompisrelationer och även haft dramatiseringar av olika slag för att få barnen
delaktiga i diskussioner. I gruppen betonar vi allas lika värde oberoende av kön, vi har bland
annat vid stora samlingar använt oss av flanobilder för att belysa att vi är alla lika inombords
oavsett kön.
Rubinen (22 barn födda 2011)
På avdelningen Rubinen har vi arbetat med ett av de prioriterade målen i språk och
kommunikation. Förskolan ska sträva efter att varje barn ”ges rika möjligheter till att utveckla
sitt intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig utav, tolka
och samtala om dessa. Lpfö98/16
Pedagogerna har skapat ett språkrum med ett bord och dov belysning samt ett draperi för
dörren för att skapa avskildhet och lugn. Här inne kan man använda sig utav språk i form av:
lärplatteappar, brädspel och övriga språkmaterial. Materialet används av barnen för att
utveckla intresse för bild och text. Alfabetet och ord finns synligt på avdelningen, för att locka
till lek och undersökande kring sin och kamraters begynnelsebokstav. Detta har bidragit till
samtal kring bokstävernas utformning, sång samt lek med alfabetet. Under vårterminen har
fokus legat på språkutveckling och speciellt prepositioner och konjunktioner. Pedagogerna
och barnen har lekt med dessa ord såväl inomhus som utomhus. Barnens språkbruk har blivit
mer expansivt, då de fått de begrepp de behöver för att exempelvis återberätta händelser.
Prioriterade mål
Språk och kommunikation är ett av de tre prioriterade målen vilket alla avdelningar arbetar
mot, utifrån olika förutsättningar och behov.
På Safiren har ett stort fokus varit att använda sig utav närliggande bibliotek. Barnens
intresse för bokstäver har präglat verksamheten och dess aktiviteter.
På avdelningen Diamanten har barnens intresse för bokstäver gett förutsättning för att ha en
bokstavssamling varje vecka. Alfabetet finns tillgängligt på avdelningen, både på svenska och
ett annat aktuellt modersmål.
Natur och teknik är ett annat av de tre prioriterade målen vilket alla avdelningar arbetar mot,
utifrån olika förutsättningar och behov.
På smaragden har barnen haft tillgång till tekniktavlor. Där de har haft möjlighet att utforska
enkel vardagsteknik exempelvis tända, släcka, skruva, vrida och använda dragkedja.
Avdelningen Diamanten har utforskat ljud i ett temaarbete genom olika ljudexperiment.
De äldsta barnen på avdelningen Rubinen har testat flera olika experiment. Barnens
hypoteser och reaktioner har tagits tillvara på och pedagogerna har satt ord på vad som
händer och bekräftade det barnen sa.
Normer och värden är ett annat av de tre prioriterade målen vilket alla avdelningar arbetar
mot, utifrån olika förutsättningar och behov.
Sätragårdens förskola arbetar utifrån vår likabehandlingsplan, att alla barn på förskolan ska
ges lika möjlighet till språkutveckling oberoende av deras biologiska könstillhörighet.
Pedagogerna har fått en starkare medvetenhet om att genus påverkar i samtal med barnen,
dels genom diskussioner men även genom vetenskapliga artiklar.
Pedagogerna på Sätragårdens förskola
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Create flashcards