Industriell organisation och ekonomi GR (A), Introduktion, 6 hp

advertisement
1 (3)
Kursplan för:
Industriell organisation och ekonomi GR (A), Introduktion, 6
hp
Industrial Organisation and Economics BA (A), Introduction, 6 Credits
Allmänna data om kursen
Kurskod
IG001G
Ämne/huvudområde
Industriell organisation och ekonomi
Nivå
Grundnivå
Progression
(A)
Inriktning (namn)
Introduktion
Högskolepoäng
6.0
Fördjupning vs. Examen
G1N , Kursen ligger på grundnivå och har endast
gymnasiala förkunskapskrav.
Utbildningsområde
Samhällsvetenskap
75%
Teknik
25%
Ansvarig avdelning
Avdelningen för informations- och
kommunikationssystem
Inrättad
Fastställd
2008-08-05
Senast reviderad
2014-05-31
Giltig fr.o.m
2014-07-01
Syfte
Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper om begrepp och teorier inom
ämnet industriell ekonomi, att ge förståelse för ämnets historia och vetenskapliga
grund, och hur informationsteknologier är relevanta för studier inom ämnet.
2 (3)
Lärandemål
Den studerande skall efter genomgången kurs
- känna till grundläggande synsätt, begrepp och modeller inom ämnet industriell
organisation och ekonomi
- visa på förståelse för ämnets vetenskapliga grund, kännedom om ämnets historia
samt ämnets förhållande till teknikutvecklingen med fokus på
informationsteknologier
Innehåll
Ekonomiska system
Affärsidé och marknadsföring
Företagets produktion
Kostnads- och intäktsanalys
Finansiering och finansiell analys
Bokföring
Industriell organisation och ekonomi som ämne och dess vetenskapliga grund
Informationsteknologiers relevans för industriell organisation och ekonomi
Behörighet
Grundläggande behörighet
Urvalsregler
Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala
antagningsordningen.
Undervisning
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, lektioner, övningar, seminarier
och projekt. Delar kan vara obligatoriska.
Examination
0.0 hp, I104: Inlämningsuppgift 1
Betyg: Godkänd eller Underkänd
1.5 hp, I204: Inlämningsuppgift 2
Betyg: Godkänd eller Underkänd
4.5 hp, T104: Skriftlig tentamen
Betyg: A, B, C, D, E, Fx och F. A-E är Godkänt, Fx och F är Underkänt.
Betygskriterier för ämnet finns på www.miun.se/betygskriterier.
3 (3)
Betygsskala
På kursen ges något av betygen A, B, C, D, E, Fx och F. A - E är Godkänt, Fx och F
är underkänt.
Litteratur
Obligatorisk litteratur
Författare/red:
Skärvad P-H, Olsson J
Titel:
Företagsekonomi 100, Faktabok
Upplaga:
Senaste upplagan
Förlag:
Liber
Författare/red:
Skärvad P-H, Olsson J
Titel:
Företagsekonomi 100, Lösningar
Upplaga:
Senaste upplagan
Förlag:
Liber
Författare/red:
Skärvad P-H, Olsson J
Titel:
Företagsekonomi 100, Övningsbok
Upplaga:
Senaste upplagan
Förlag:
Liber
Utdelat material tillkommer.
Övrig information
Studenter registrerade på denna version av kursplan har rätt att examineras 3
gånger inom loppet av 1 år enligt angivna examinationsformer. Därefter gäller
examinationsform enligt senast gällande version av kursplan.
Denna kurs kan inte ingå i samma examen som FÖ048G eller FÖAA76.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards