Politisk teori 2 Föreläsning 1: Introduktion till samtida politisk

advertisement
Politisk teori 2
Föreläsning 1: Introduktion till samtida politisk filosofi,
samt introduktion utilitaristisk teori.
Jörgen Ödalen
[email protected]
Vad är normativ politisk filosofi?
• PF handlar om att utvärdera konkurrerande
teorier om rätt och fel på politikens och
samhällslivets område, överväga deras styrkor
och svagheter.
• Samtida PF: En mångfald av positioner och
värden som försvaras; olika förståelser av
grundläggande normativa begrepp. Finns
någon måttstock?
• Kymlicka: En grundläggande idé om att staten bör
behandla medborgare med jämlik hänsyn. Alla
moderna teorier är i grunden ”egalitära”.
• Hur avgöra vad som är en ett bra argument med
avseende på denna måttstock? Vikten av våra
övervägda moraliska intuitioner! Om en teori kan
fånga de flesta av våra övervägda moraliska
omdömen, matcha samman dem i ett koherent
sammanhållet principiellt system så är detta en
styrka hos teorin.
• Relationen mellan moralfilosofi och politisk
filosofi? MF ställer upp bakgrunden för och
principerna för PF. Vad individer får göra eller
inte får göra mot varandra sätter gränser för
vad de får och inte får göra mot varandra via
en statsapparat.
Utilitarismen
• Klassisk utilitarism:
Den moraliskt riktiga handlingen är den som
maximerar lyckan (J. Bentham).
• Utilitarism som heltäckand moralsyn vs. som
politisk moral
Utilitarismen
Tilltalande drag:
• Meningsfull och enkel.
• Dess konsekventialism
Utilitarismen
Utilitarismens två huvuddelar:
• En värdeteori – en uppfattning om vad som
utgör mänsklig välfärd, eller nytta.
• En uppmaning att maximera denna nytta, med
lika hänsyn tagen till varje persons nytta.
Utilitarismen
Värdeteorin – vad är nytta?
•
•
•
•
(Välfärds)hedonism.
Icke-hedonistisk nytta hos mentala tillstånd.
Preferenstillfredställelse.
Upplysta preferenser.
Utilitarismen
Nyttomaximering
• Några skillnader inom utilitarismen:
Vilka ska följa principen om att maximera nytta?
• Heltäckande / politisk moral
• Direkt / indirekt
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Create flashcards