Slide 1 - Laget.se

advertisement
Idrottslyftet – mer och fler
Utformning av kommande arbete
Budgetpropositionen
• Idrottslyftets 500 miljoner i det fasta idrottsstödet
• Regeringen skriver följande:
”Folkhälsomålen ska vara det centrala i fördelningen av
Idrottslyftets medel. Den fortsatta satsningen bör ha en
ännu närmare koppling till skolans arbete för att främja
fysisk aktivitet och goda motionsvanor. Satsningen bör
breddas till att även stödja andra typer av motionsaktiviteter
än idrott, till exempel genom samverkan med
friluftsorganisationer, och syfta till att nå fler barn och
ungdomar, särskilt flickor samt barn med
invandrarbakgrund.”
Syfte
• Rekrytera och behålla fler medlemmar i
idrottsföreningarna. Riktlinjerna i Idrotten vill ska vara
vägledande och satsningen ska genomsyras av ett
inkluderande perspektiv för olika grupper i samhället. All
verksamhet ska utformas så att villkoren blir lika för flickor
och pojkar.
• Utveckla förbund och föreningar
• Öka tillgängligheten till anläggningar och idrottsmiljöer
• Rekrytera och utveckla ledare
• Samverka med skolan och andra organisationer t ex
friluftsorganisationer och andra föreningar utanför idrotten.
Ännu tydligare fokus…
• Barnrättsperspektivet
• Folkhälsomålen
• Mångfald = inkludering
• Lika villkor för flickor och pojkar
Målgrupp
• Den primära målgruppen är barn och ungdomar
7 – 20 år.
• I begränsad omfattning åldersgruppen 20 – 25
år.
Arbete med åldersgruppen 20 – 25 år
Flera förbund har framfört önskemål om en
åldershöjning och under Idrottslyftet år 5 kommer
det därför, under en testperiod på 18 månader,
att vara möjligt för de förbund som önskar, att i
begränsad omfattning efter godkännande av RF
bevilja medel till förstärkta satsningar i första
hand inriktade på ledarrekrytering, som vänder
sig till åldersgrupper upp till och med 25 år.
Dessa satsningar får totalt omfatta maximalt10
MSEK.
Tidsindelning
• 18 månader, 1 juli 2011 tom 31 december 2012
Motiv
• Kalenderår
• Extern utvärdering
• Tid för utveckling
Folkhälsomålen
• Ökad fysisk aktivitet
• Delaktighet och inflytande i samhället
Idrotten Vill
Barn och ungdoms
idrotten ska utgå från ett uttalat
barnrättsperspektiv, med FN:s
Barnkonvention som grund.
Förord Riksidrottsstyrelsen
Idrotten vill
Barnkonventionen
Idrott för barn ska vara lekfull,
allsidig och bygga på barnens
egna behov och
förutsättningar samt ta hänsyn
till variationer i utvecklingstakt.
Artikel 31 Barn har rätt till vila, fritid,
lek och rekreation anpassad efter
hans eller hennes ålder och mognad.
”Rekreation” omfattar hela skalan av
frivilliga aktiviteter i syfte att ha roligt,
till exempel sport, kreativa
konstformer, scenkonst, hantverk och
teknik.
Allas rätt att vara med innebär
att alla som vill ska kunna vara
med utifrån sina
förutsättningar. Alla som vill,
oavsett nationalitet, etniskt
ursprung, religion, ålder, kön
eller sexuell läggning samt
fysiska och psykiska
förutsättningar, får vara med i
föreningsdriven
idrottsverksamhet.
Artikel 2 Diskriminering får inte
förekomma på grund av barnets eller
föräldrarnas eller vårdnadshavarnas
ras, hudfärg, kön, språk, religion,
politiska eller annan åskådning,
nationella, etniska eller sociala
ursprung, egendom, funktionshinder,
börd eller ställning i övrigt.
Idrotten vill
Barnkonventionen
Varje deltagare ska /…/ få möjlighet att
utvecklas efter sina och den egna
gruppens önskemål. Detta uppnås
genom att alla medlemmar, oavsett
ålder, kön eller etnisk bakgrund, är
delaktiga i de beslut som formar deras
verksamhet. En viktig del av
idrottsrörelsens demokratiska fostran
är att varje medlem, utifrån sina
åldersmässiga och andra
förutsättningar, kan påverka genom att
ta ansvar för sig själv och sin grupp,
såväl genom en demokratiskt
uppbyggd mötesverksamhet som i den
vardagliga träningen och tävlingen.
Särskilt gäller detta barn och
ungdomar, som därmed i
idrottsföreningen får tidig träning i
demokratins grundläggande spelregler.
Artikel 12 Rätten att bli hörd och
få sina åsikter beaktade.
Enligt barnkonventionen ska
varje barn som är i stånd att
bilda egna åsikter ha rätt att
uttrycka dessa fritt i alla frågor
som rör honom eller henne.
Åsikterna ska tillmätas betydelse
i förhållande till barnets ålder och
mognad. Barnet ges alltså inte
rätt till självbestämmande, men
han eller hon har rätt att bidra till
beslutsunderlaget vid beslut som
rör honom eller henne.
Inflytande och delaktighet är en
central utgångspunkt i
barnkonventionen.
Idrotten vill
Barnkonventionen
Demokrati
Inflytande och delaktighet (art 12)
Utveckling
Rätten till liv och utveckling (art 6)
Jämställdhet
Icke diskriminering (art 2)
Idrott för alla
Rätten till vila och fritid (art 31)
Respekt för andra
Inflytande och delaktighet (art 12)
Ideellt engagemang
Rätten till hälsa (art 24)
En god hälsa
Vad innebär barnperspektiv
Perspektiv = betraktelsesätt, synvinkel eller aspekt
Samhällets barnperspektiv
Den generella synen på barn och
deras roll i ett samhälle,
avspeglas t.ex. i lagstiftning
Vuxnas barnperspektiv
Den enskildes syn på barn och
barndomens villkor
Barnets perspektiv
Varje barns syn på sitt eget liv
och sin omvärld
Download