Styrelseutbildning om EFS syn på äktenskapet med Tomas Nygren

advertisement
TomasNygren–äktenskapet
•
•
•
•
Etiskafrågorstyrsav:(Etik)ßà(Fakta)
Vadstyrvadsomärrättochfel?(samtalaibikupor)
o Konsekvensetiskt–sålängedetintedrabbarnågonannankandetvaraokej.
o Utgårmycketfrånminsubjektivavilja.Konsekvensenblirattdetfinnsinget
somärobjektivträtt.Ensakärrättförmigmendenkanvarafelfördig.
Frodasivårtindividualistiskalevnadssätt.Innebärattvialdrigkommeratt
kommaöverens.
o Kyrkanstraditionellamoralleverändåkvarivissmån.
o Baradetsomsynssomkanvarafel.Upptäcksdetinteblirdetintefel.”Hundetik”.
o Etikbaseratpåopinion.Detmångatyckerärdetsomstämmer.Dåblirdeten
väldigtlokaletik.Kulturmötenblirsvåra.(kanmanröstaomvadsomärrätt
ellerfel?Ärmajoritetenansvarigförvadsomäretisktkorrekt?)Etikoch
demokratiärtvåolikasaker.
Hurserkristnapåetik,vadsomärrättochfel?(samtalaibikupor)
o Bibelnärenauktoritet–menkantolkaspåolikasätt.
o Hurförhållerviosstillden?
o Bibelord
§ Rom2:14-15–Samvetetärettinstrumentförrättochfel.
§ Rom1:30-32–Kunskap,menintevilja.Devetegentligenvadsomär
rättochfelmenbryrsiginteomdet.
§ Ef4:17-24–Detetiskasinnetärförmörkat.Viserinteetikenoch
moralenklar.
§ Bibelnsbildblir:
• GudskapadeàSyndenkominàMoralenfördunklad.Viser
inteklart.Viförsökerrättfärdigavårthandlande
(försvarsmekanism).
Hurskavihanteraetiken?
o Varförfinnsdetenetik?GudharskapatochGudärgodochhelig.Gudkan
inteförnekasigsjälvochdärmedkanhaninteskapaenvärldsominteärgod
ochspeglarGudsjälv.Såvärldenskapademedettmoraliskt/etisktskelett.
o Etikenliggerdärföriskapelsenochimänniskan.
o Menpågrundavsyndensomkominfördunkladesvårtmedvetandeom
etiken.Vikaninteseheltklartutifråndenmoralsomärnedlagdioss.
o DärförärGudsetikävenuttaladiBibeln–somettkomplement.
o IBibelnärdetsomGudtalarsammasaksomGudharlagtnediskapelsen.
o VihartvåkanalertillGudsetik.Bibelnochvårtsamvete/förnuft.Vilketskavi
lyssnamestpå?BibelnärGudstydligttaladeord.Vårtsamveteärfördunklat.
DärförärBibelndensäkrauppenbarelsenmendenskakompletterasavvårt
förnuft/samvete.àDetvåtillsammanskanledaosstillsvar.
•
HurkanmanlitapåBibelmaterialet?
o Trenivåer
§ Lära:Frågorsom”hurkanvipåståattJesusärfrälsare?”–Detskullevi
intehaenchansattvetautanBibelnsuppenbarelse,dådärhänvisarvi
helttillBibeln.
§ Etik:Bådeskapelse-ochuppenbarelse(bibel)material.Bibelnhögreän
samvetet.MenBibelnstårintelikaensamsomilärofrågor.
§ ”ordningar”:Frågorsomommanskahaprästerelleräldstei
församlingsledning?Finnsolikatankariolikabrev.Beroendepåvem
Paulusskrivertillskriverhanolika.Tilljudarnaskrevhanäldstedådet
varsåjudarnavarorganiserade.Skrevhantillgreker/hedningarskrev
hanprästerochdåhänvisadedettillromerskmilitärterminologi.Vilket
skavidåha?Detbibliskaärbådeock,dethängerihopmedkulturen.
KulturenstyrmeränBibeln.DärdetfinnsmotsättningariBibeln
handlardetomsånahärfrågor.T.ex.kvinnoprästfråganàKorinth
Nej,RomJa.Olikaförutsättningarideolikaförsamlingarna.
o Bibelnäralltsåintesjälvmotsägandeutandethandlaromvilkenkunskapman
harmedsiginiläsningen.
•
Äktenskaps-ochsamlevnadsformer
o 1Mos2:23-24–tidigasteinstiftelseordentilläktenskapet.
§ Uppdragetmänniskanfårärattbildafamiljochförökasig.
Bibelmaterialetåterkommertilldettagångpågång
• Matt5samt19
§ Vadäräktenskapet?”LÄMNAsinfarochsinmorförattLEVAmed–
ochdeskabliETT”
• Lämna(överge):harmedpsykologiochjuridikattgöra.Härär
detförbundsspråk.Gudanvänderdettaordnärhantalarom
attIsraeliternaövergettförbundet.Dethandlaralltsåhärom
attettnyttförbundskapas.Äktenskapetbehöverenjuridisk
ochpsykologiskmarkörochdetfårvihär.
• Leva:Dettaärenetiskdimension.Livslångrelationärenbiblisk
genomgåendetanke.Trohet.
• Ett:Delaallt,inklusivesexuelltsamliv.(Ärmangiftförattman
haftsex?Ellersaknasförbundstankenoch
trohetsdimensionen?)
§ Ettäktenskapenligtbibelninnehållerdessatredimensioner.
• Juridik/Psykologi
• Trohet
• Delaallt
o Hurgårsamboskapihopmeddetta?(samtalaibikupor)
Lämna/överge(förbundstanken)
Levamed(trohet)
Ett(delaallt)
Vigsel
JA
JA
JA
Sambo(trohet)
?
JA
JA
Sambo(testa)
?
-
(JA)
•
•
Dettaillustrerarattdetinteärettsvart/vittlandskap
Finnsettperspektivtill–Sexuellarelationerärdetmestintimavihar.Därfördet
missbrukasikrig,därförsexualbrottärsåhemska.DetärdärförBibelmaterialetär
tydligtmedattsexhörhemmaiäktenskapet.InteförattGudärelakutanförattdet
ärdetbästaförmänniskan,ävenomviintealltidförstårdet.Sexärengåvasomär
värdaattvårda.Därförbehöverviförebildsperspektivet.Människorbehövergoda
förebilderochvadskickarbästsignalertillandra?Vadsymboliserartrohet?
Förebild(vadärbästaförebilden?)
Vigsel
JA
Sambo(trohet)
-
Sambo(testa)
-
•
Vadärdåvårroll?
o Inteattskuldbeläggaochdömasamboboendesomsyndare.
o Vårrollärattpromotaochtalavälomäktenskapetdådetbästuppfyllerdet
somärGudsplan.
Download
Random flashcards
Create flashcards