Susann Asplund Johansson Avdelningen för politik och profession

advertisement
Susann Asplund Johansson
Avdelningen för politik och profession
Sveriges Läkarförbund
Sjukhusläkarna tackar för möjligheten att få lämna synpunkter på remissen om
vägledning för läkemedelsgenomgångar för äldre multisjuka personer
Det är ett vällovligt syfte att regeringen uppdragit åt Socialstyrelsen att komma med
vägledning för de äldre multisjuka personerna med omfattande läkemedelsbehandling. Man
kan dock konstatera att det kommer att krävas avsevärda resurser för att klara detta
omfattande arbete med analys, genomgång, dokumentation och kommunikation. Förbundets
politik är ju att tillräcklig tid avsätts för patient - läkarmötet som är grunden för både enkla
och fördjupade läkemedelsgenomgångar. Vidare anser Sjukhusläkarna att om denna
vägledning ska få genomslag så bör varje kommun ha en ansvarig kommunöverläkare som
har övergripande ansvar för genomförande och uppföljning.
Uppdelning mellan enkla och fördjupade läkemedelsgenomgångar är bra. Vid varje möte med
patient över 75 år och med fem eller fler läkemedel bör läkare bedöma indikation och fortsatt
behandling. Det svåraste blir att infria att de multisjuka äldre får läkemedelsgenomgång inom
hemsjukvården. Det är viktigt att kontinuiteten i vården bibehålles och att läkare och ansvarig
sjuksköterska utarbetar rutiner för att infria Socialstyrelsens ambitioner.
Det är viktigt att utbilda och utvärdera insatta resurser för enkel läkemedelgenomgång och de
struktur- process- och resultatmått som föreslås är acceptabla men kanske man skulle i början
prioritera högst tre mått i vardera gruppen.
Fördjupade läkemedelsgenomgångar måste ha som syfte att begränsa antalet läkemedel som
kan ge bieffekter och där patientens status, laboratorieprover utgör vägledning för detta.
Samarbete med olika personalkategorier som läkare, apotekare och farmaceuter är önskvärt
men indikationerna för läkemedelsbehandling måste vara vägledande.
Det vore önskvärt att det avsattes resurser för att utvärdera nyttan av olika läkemedel för
patienter över 75 år och särskilt över 85 år. Sjukhusläkarna har vid olika uppvaktningar av
socialutskottet framfört önskemålet om att särskilda forskningsresurser avsättes för detta.
Sverige skulle kunna bli europaledande för denna typ av forskning.
2012-05-20
För Sjukhusläkarna
Anders Dahlqvist
Styrelseledamot Sjukhusläkarna
Postadress Box 5610, 114 86 Stockholm
Besöksadress Villagatan 5, Stockholm
Tel 08-790 33 00
Fax 08-411 56 67
Org nr 80 20 04-2209
www.sjukhuslakaren.se
Postgiro 7 10 19-4
Bankgiro 152-94 52
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards