DOC - Europa.eu

advertisement
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
CES/03/7
Bryssel den 4 februari 2003
Europeiska konventet och EESK:
Företrädarna för kandidatländernas organiserade civila
samhälle vill delta aktivt i debatten om EU:s framtid
Vissa av de organisationer som företräder det civila samhället i de tio blivande
EU-medlemsstaterna och kandidatländerna är väl utvecklade och etablerade
medan andra fortfarande är i början av sin utveckling. I en del länder är de
dessutom talrika men alltför splittrade. Alla dessa organisationer eftersträvar
dock att vara aktiva och inflytelserika aktörer i politiken och samhället på
nationell nivå. De är också alla fullt medvetna om vikten av den europeiska
integrationsprocessen och fast beslutna att delta i den på ett aktivt och
ansvarsfullt sätt. Detta är utan tvekan de två viktigaste slutsatserna av det
seminarium som ägde rum den 30–31 januari i Bryssel på inbjudan av
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK).
Inlägg av ett stort antal deltagare från central-, öst- och nordeuropeiska länder
samt utbytet av åsikter och erfarenheter med företrädare för det organiserade
civila samhället i de nuvarande femton medlemsstaterna (huvudsakligen
ledamöter i EESK) visade att det inom dessa organisationer – som sinsemellan är
mycket olika – finns en gemensam vilja att främja utvecklingen av deltagardemokratin. Detta kan åstadkommas genom att göra medborgarna medvetna
om sina rättigheter och om vikten av att delta i det offentliga livet, men också
genom att göra det civila samhällets röst hörd och få de politiska myndigheterna
att ta den i beaktande.
ADRESS: Rue Ravenstein 2, B-1000 BRYSSEL
Tfn: (+32 2) 546 93 96 – 546 93 93 – 546 95 53 Fax: 546 97 64 Internet: http://www.esc.eu.int
-2-
Aktörer, inte åskådare
Samma beslutsamhet gör också att de inte accepterar att vara enbart åskådare
vid utformningen, utarbetandet och antagandet av olika strategier som man
genomför eller tar initiativ till inom ramen för Europeiska unionen. Kravet på att
få delta utgjorde också den gemensamma nämnaren för alla inlägg i debatterna
under de två dagarna. Henri Malosse, ledamot av EESK:s presidium och
initiativtagare till seminariet, underströk att det som behövs är "deltagande" och
inte "balanserande maktfaktorer".
Enligt samtliga talare spelar Europeiska ekonomiska och sociala kommittén i
detta hänseende en avgörande och oersättlig roll på europeisk nivå. Detta
seminarium utgjorde det första tillfället för företrädare för de civila samhällena i
det "andra" Europa att kollektivt träffa sina motsvarigheter i väst. Henri Malosse
försummade inte att notera att närvaron av deltagare från nästan alla länder i
Gamla världen, var och en bakom en nationsflagga i miniatyr, gav en föraning
om hur ett utvidgat Europa kan se ut efter ännu fler anslutningar än de som
väntas i maj 2004.
Samtliga deltagare framhöll att EESK utgör ett värdefullt stöd, dels genom att
kommittén själv och de nationella organisationerna i näringsliv och samhälle ger
en modell för struktureringen av de egna civila samhällena, dels genom
kommitténs roll som ett forum för utveckling av samarbetet på europeisk nivå.
EESK ställer sin kunskap till kandidatländernas förfogande
I avslutningsanförandet betonade EESK:s ordförande Roger Briesch att
kommittén står till oinskränkt förfogande för att främja detta samarbete. Han
meddelade att man har för avsikt att "vidareutveckla förbindelserna med
organisationerna genom att tillämpa erfarenheterna från seminariet på nationell
och regional nivå". Vidare förklarade han att kommittén har för avsikt att på
motsvarande sätt "föra vidare god praxis beträffande deltagardemokrati samt
den sociala och civila dialogen", men också att "utnyttja de kunskaper och
erfarenheter som organisationerna i kandidatländerna redan har".
Alla talare framhöll att de – oberoende av vilken del av det civila samhället som
de gjorde sig till tolk för – förespråkar den "europeiska samhällsmodellen" och
därigenom också den "europeiska sociala modellen". Även om deltagarna ibland
varnade för att vissa tillvägagångssätt kan visa sig alltför radikala, framhöll de
den specifika karaktären hos det som kommissionens ordförande kallar "social
marknadsekonomi" i jämförelse med den "anglosaxiska" modellen. Många
framhöll emellertid att enbart ord inte är tillräckligt, utan att man måste bemöda
sig om att ge dessa koncept ett konkret innehåll. Detsamma gäller för de olika
"strategier" som de femton medlemsstaterna har antagit, i synnerhet
Lissabonstrategin i vilken det föreslås en "färdplan" för en ekonomisk, social och
miljömässig förnyelse av unionen.
ADRESS: Rue Ravenstein 2, B-1000 BRYSSEL
Tfn: (+32 2) 546 93 96 – 546 93 93 – 546 95 53 Fax: 546 97 64 Internet: http://www.esc.eu.int
-3Det allmänna temat för seminariet, nämligen "Det organiserade civila samhället i
kandidatländerna och Europas framtid", gav upphov till ett varierande och
lärorikt åsiktsutbyte om Europeiska konventets arbete för att utarbeta ett
konstitutionellt fördrag, som skall antas av en regeringskonferens i slutet av år
2003 eller början av år 2004. Ett flertal personer, av vilka somliga är direkt
engagerade i konventets arbete, gav uttryck för frågor, kommentarer, varningar
och förhoppningar under debatten, framför allt under den första
rundabordsdebatten
om
den
"europeiska
samhällsmodellen".
Eneko
Landaburu, generaldirektör vid Europeiska kommissionen och chef för den
grupp som ansvarar för förhandlingarna om anslutningsavtalen, påminde i
korthet seminariedeltagarna om de avgörande beslut som Europeiska rådet
fattade i Köpenhamn i december förra året och tog därefter upp de frågor som
han anser att utgör grundläggande förutsättningar för att den kommande
utvidgningen skall kunna genomföras framgångsrikt. Eneko Landaburu
konstaterade först att man för de kommande åren måste utforma en budget som
tillåter en verklig solidaritet inom unionen. Därefter betonade han att utkastet till
konstitutionellt fördrag måste färdigställas så att utvidgningen kan åtföljas av en
fördjupning av unionen. Slutligen framhöll han också att det krävs att
demokratin i medlemsstaterna förbättras betydligt, i synnerhet genom att det
civila samhällets deltagande ökas avsevärt.
Deltagarna fick också lyssna till två av EESK:s tre "observatörer" inom
konventet, nämligen Roger Briesch och vice ordförande Göke Frerichs, samt
en medlem i konventets presidium, Alojz Peterle, ordförande för det slovenska
parlamentets utskott för Europafrågor, och en av konventets två vice
ordförande, Jean-Luc Dehaene, göra en sammanfattning av de diskussioner
som för närvarande förs i konventet. Talarna tog framför allt upp tre frågor,
nämligen möjligheten att i det kommande fördraget integrera stadgan om
grundläggande rättigheter i EU, en förenkling av förfarandena för att öka
öppenheten inom unionens beslutsmekanismer samt vikten av att öka antalet
beslut som fattas med kvalificerad majoritet i syfte att göra unionen och dess
strategier effektivare. Jean-Luc Dehaene dolde inte att det fortfarande återstår
mycket arbete för konventet innan förslagen har fått sin slutliga utformning. Han
uppmanade dock företrädarna för det civila samhället såväl i öst som i väst att
organisera sig för att föra en djupgående diskussion om de nya utmaningar som
denna etapp i byggandet av Europa medför samt för att bidra till debatterna
inom konventet och i framtiden kunna förklara och stödja de planerade
förändringarna för medborgarna.
De journalister som önskar ytterligare information om EESK och dess verksamhet kan
kontakta Vasco de Oliveira, presstalesman, tfn (32-2) 546 93 96, e-post:
[email protected]
____________
ADRESS: Rue Ravenstein 2, B-1000 BRYSSEL
Tfn: (+32 2) 546 93 96 – 546 93 93 – 546 95 53 Fax: 546 97 64 Internet: http://www.esc.eu.int
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards