Socialstyrelsens register, hur kan de användas som komplement i

advertisement
Socialstyrelsens register, hur kan de
användas som komplement i
kvalitetsregisterforskningen
Anna Dovärn
2016-11-29
Socialstyrelsens registerservice
• En servicefunktion som tar emot och expedierar
databeställningar från forskare, kvalitetsregister,
kommuner, företag, allmänhet…
• Informerar/föreläser om Socialstyrelsens register
och vår verksamhet
• Cirka 16 personer, varav 13 arbetar med
beställningar och 3 med uppgifter runtomkring
2016-11-29
2
Registerservice - det här gör vi
• Hjälper till med beställningar ur våra register på
aggregerad nivå.
• Hjälper till med beställningar ur våra register för
forskningsändamål.
• Hjälper nationella kvalitetsregister att förbättra
kvaliteten i deras register genom att göra olika
samkörningar med de register som vi har.
2016-11-29
3
Registerservice – här finns vi
Vår webbadress: www.socialstyrelsen.se/registerservice
Vår mejladress: [email protected]
Förteckning över alla kvalitetsregister
http://www.socialstyrelsen.se/register/registerservice/nationellakvalitetsregister
Statistikdatabas: http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas
Öppet hus: kom och träffa oss den 28 november mellan 09,00-12,00
2016-11-29
4
Socialstyrelsens register – ett
komplement till
kvalitetsregisterforskning
Kvalitetsregister i forskning
• Diagnos- eller områdesspecifika
• Har oftast detaljerad klinisk information om vårdtillfället i
fråga och om diagnostik.
• Lättar att koppla uppföljningsvård över kortare tid till
indextillfället.
• Registrerar problem, åtgärder och resultat
för enskilda patienter
• Oftast bättre rapportering från privata vårdgivare.
• Överlappar med patientregistret men är mer detaljerade
• Deltagande i kvalitetsregistren är frivilligt både på sjukhus
och individnivå
2016-11-29
6
Dataregister vid Socialstyrelsen
• Socialstyrelsen har 12 (+ 2) register
• Hälso- och sjukvård, Socialtjänst och övriga
• Regleras i lag, förordning och föreskrifter
• Socialstyrelsens statistikdatabas: Statistikdatabasen
• Mer om registren: Socialstyrelsens register
• Vi använder dem bland annat till
•
•
•
•
Officiell statistik
Epidemiologiska analyser
Regeringsuppdrag
Öppna jämförelser, indikatorutveckling, målnivåer
(riktlinjer)
2016-11-29
7
Dataregister vid Socialstyrelsen
Hälsodataregister
– Patientregistret
– Läkemedelsregistret
– Medicinska födelseregistret
– Registret över kommunal hälso- och sjukvård
– Tandhälsoregistret
– Cancerregistret
Socialtjänstregister
– Ekonomiskt bistånd
– Insatser enligt LSS
– Insatser för barn och unga
– Socialtjänstinsatser till äldre och personer med funktionsnedsättning
– Tvångsvård av vuxna missbrukare
Dödsorsaksregistret
2016-11-29
8
Patientregistret
• Innehålla samtliga vårdtillfällen med läkarkontakt inom
slutenvård och specialiserad öppenvård
– Cirka 4 miljoner patienter i öppenvården och cirka 900
000 i slutenvården 2014
• Uppdateras för närvarande 1 gång per år, under hösten.
• Från 2015 ska uppgifter rapporteras in månadsvis och vi
arbetar med att få till ett mer aktuellt patientregister.
• Rikstäckande sedan 1987 för slutenvård respektive 2004
för öppenvård och psykiatrisk slutenvård finns sedan 1973
• Heltäckande när det gäller offentligt utförd sjukvård
2016-11-29
9
Dödsorsaksregistret
• Innehåller alla individer som avlidit i Sverige
– knappt 100 000 dödsfall per år
• Uppdateras 1 gång per år, i slutet av sommaren, och finns
med i vår statistikdatabas
• Innehåller dödsdatum, underliggande och bidragande
dödsorsaker (i de fall vi har tagit emot ett dödsorsaksintyg)
• Uppgifter om avlidna räknas ej som personuppgifter
• Sedan 1961
– Historiskt register 1952-1960
– Statistiken går tillbaka till 1749
2016-11-29
10
Läkemedelsregistret
• Uppgifter om alla läkemedel som hämtas ut mot recept på
apotek
– Cirka 100 miljoner poster per år
•
•
•
•
•
Uppdateras varje månad (statistikdatabasen 1 gång per år)
Ej läkemedel som ges på sjukhus
Finns sedan juli 2005
Rapporteras till Socialstyrelsen från eHälsomyndigheten
Innehåller information om patienten, varan, förskrivningen,
verksamhet och kostnader
2016-11-29
11
Tandhälsoregistret
• All tandvård som utförs inom det statliga tandvårdsstödet
(åtgärder och tillstånd)
– Cirka 4,8 miljoner patienter som fått en undersökning under en
2 års period
•
•
•
•
Uppdateras månadsvis (statistikdatabasen 1 gång per år)
Omfattar personer som är 20 år och äldre
Registret finns sedan den 1 juli 2008
Rapporteras från Försäkringskassan till Socialstyrelsen
2016-11-29
12
Mer information finns på:
http://www.socialstyrelsen.se/register/bestalladatastatistik
Download