Skagerrak och Kattegatt, Östersjön Yrkesfiske Miljöanalys och

advertisement
Tunga
Tunga
Solea solea
Bild:Wilhelm von Wright
UTBREDNINGSOMRÅDE
Skagerrak, Kattegatt och Öresund samt längs
sydkusten.
LEK
Leken sker under april–augusti i Skagerrak, Kattegatt
samt Bohusläns fjordar på cirka 20 meters djup. Ägg
och larver planktoniska.
Skagerrak och Kattegatt, Östersjön
Yrkesfiske
Fiskas huvudsakligen av danska fiskare med
trål, snurrevad och nät. De svenska
landningarna utgör cirka 6 procent av
totalfångsten. Danmark står för 92 procent,
Tyskland och Nederländerna för vardera 1
procent (medelvärde för åren 1990–2014).
Yrkesfisket i Östersjön sker främst i Icesområde 22–24.
Miljöanalys och forskning
Nya referensnivåer för beståndet definierades
2015. Den nya fiskeridödligheten för maximal
uthållig avkastning (F msy < 0,22) är lägre än
tidigare uppskattning som var 0,32.
VANDRINGAR
Under sommaren relativ strandnära och även i
älvmynningar. På vintern vandrar den ut på större djup.
ÅLDER VID KÖNSMOGNAD
Fisken blir könsmogen vid en ålder av 3–4 år.
MAXIMAL ÅLDER OCH STORLEK
20 år. Längd upp till 70 cm och vikt upp till fyra kg.
BIOLOGI
Arten finns på mjuk, slammig eller sandig botten på
djup mellan en halv och 70 meter där den ligger
nedgrävd. Den är huvudsakligen nattaktiv och söker
födan med hjälp av lukt- och känselsinnen. Födan
består av borstmaskar, kräftdjur, musslor, ormstjärnor
och små fiskar.
Svenska yrkesfiskares huvudsakliga landningar i ton
per Ices-ruta av tunga 2014. En Ices-ruta är cirka 56
km*56 km stor.
Fiskbestånd i hav- och sötvatten. Resursöversikt 2014.
Kontraktsnummer 572-15
Version 2015-11-10
Beståndsstatus
Lekbeståndet har minskat sedan 2006 och har
varit lägre än gränsvärdet MSY B trigger (MSY
B trigger är den beståndsstorlek som inte bör
underskridas om beståndet ska ha full
reproduktionskapacitet) sedan 2007. Sedan
2013 har beståndet befunnit sig vid B lim , den
nedre gräns för lekbiomassan vid vilken det
finns en signifikant risk att rekryteringen
försämras. Fiskeridödligheten har varit över
F msy under hela tidsperioden. Årsklass 2000 var
den senaste större årsklassen därefter har
rekryteringen minskat till en historiskt låg nivå.
Tusen ton
Landningar
1,5
1,0
0,5
0,0
1984
Biologiskt råd
Ices
Som övergång till förvaltning baserad på
MSY (maximalt hållbart uttag) enligt
Internationella havsforskningsrådets
(Ices) bedömning bör Tac (total tillåten
fångstmängd) vara högst 93 ton år 2016.
1994
2004
Sverige
2014
Övriga
Fångster av tunga (tusen ton) i Skagerrak och Kattegatt
1984–2014. Sverige och övriga länder.
Landningar, per nation
Tyskland
0,9%
SLU Aqua
Fiskeridödligheten för tunga bör minska.
Sverige
6,4%
Belgien
0,3%
Nederländerna
0,7%
Beslut av EU
Tac för Skagerrak, Kattegatt och Östersjön är
205 ton för 2015, varav svensk kvotandel är sex
ton. 2015 års svenska fiske efter tunga stängde
vid midsommar.
Danmark
91,7%
Förvaltning
Förvaltningsplan saknas för tunga i detta
område.
Fiskbestånd i hav- och sötvatten. Resursöversikt 2014.
Fångstandel av tunga (%) per nation. Medelvärde för
åren 1990–2014.
Kontraktsnummer 572-15
Version 2015-11-10
Ungfiskrekrytering
Lekmogen fisk
Tusen ton
per år
6
Miljoner
8
6
4
4
2
2
0
0
1984
1994
Lekbestånd
2004
2014
MSY Btrigger
Lekmogen tunga (tusen ton per år) 1984–2014 i
Skagerrak och Kattegatt. Lekbiomassa är den mängd
fisk som är lekmogen och kan bidra till beståndets
fortlevnad. Gränsvärdet MSY B trigger är den
beståndsstorlek som inte bör underskridas om
beståndet ska ha full reproduktionskapacitet.
1984
1994
2004
Ungfisk 2-årig
2014
Medelvärde
Rekryterad tvåårig tunga 1984–2014 i Skagerrak och
Kattegatt. Rekrytering beräknas för den ålder vid vilken
en årsklass tillhör det fiskbara beståndet. Den vågräta
linjen anger medelvärdet för hela tidsperioden.
Andel fisk dödad genom fiske
Procent
50
40
30
20
10
Tunga. Fotograf: Therese Jansson.
0
1984
1994
4–8-åringar
2004
2014
Fmsy %
Fiskeridödlighet för 4–8-åriga fiskar 1984–2014 i
Skagerrak och Kattegatt. Fiskeridödlighet är här uttryckt
som procent döda av de åldersgrupper som dominerar i
fångsterna. Fmsy % anger den nyttjandegrad i procent
då den maximala uthålliga avkastningen uppnås.
Fiskbestånd i hav- och sötvatten. Resursöversikt 2014.
Text och kontakt
Håkan Wennhage, SLU, Institutionen för akvatiska
resurser, Havsfiskelaboratoriet,
[email protected]
Kontraktsnummer 572-15
Version 2015-11-10
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards