Studieguide, schema och kurslitteratur Schema Socialpedagogik T7

advertisement
Studieguide, schema och kurslitteratur Schema
Socialpedagogik T7 VT 2013
( rev 17/12)
21/1 s309
23/1 s311
13-16 introduktion och genomgång av kursens innehåll, litteratur, tider, uppgifter
och examinationer. Om att starta projekt. (S-AB)
13-16 Handlingsutrymme i SA (Kero)
28/1 NBVH 2005 10-12 Vad är sociala företag? Vad ska man tänka på?(GB)
MA176 13-16 Socialpedagogikens rötter, viktiga begrepp och socialpedagogikens roll i det
moderna samhället (CC)
29/1 s313
9-12 - forts socialpedagogik (CC)
13-16- handledning och frågestund i mindre grupper.
18/2 s306
s309
9-12 Interaktionistisk teori, konstruktionism (PA)
13-16 Socialpedagogik och genusperspektiv (KH)
19/2 ub334
10-12 Mikrosociologi och emotionssociologi (PA)
13-16 Självkännedom och personlig utveckling (ML)
11/3 ub337
s506
12/3 ub335
9-12 MI (ASG)
13-16
9-16 MI (ASG)
15/4 311, efter kl 13 s506
9-16 Temadag om olika typer av verksamheter med socialpedagogisk prägel.
Innehåll, förslag är preliminära och bestäms senare.
EX 2012 :
Ann Lundqvist om TILDA och ansökningar om verksamhetsprojekt som sticker ut.
Anneli Jonsson och Anna Karin Bäck, projekterfarna och förebyggande barn och
unga och föräldrar, föräldracoacher.
Simon Miderfjäll om att arbeta i ett socialt företag med människor som står utanför
arbetsmarknad?
Mål och vision, Roger Strängdal
22/4 s309
9-12 implementeringen i praktiken (OG)
23/4 ub336 9-11 Respons på ert utkast (GB)/Frågor om uppgiftens olika delar, upplägg och
struktur (S-AB)
13-16 Respons på ert utkast (GB)/Frågor om uppgiftens olika delar, upplägg och
struktur. (S-AB)
Stoppdag för inlämning av arbete 9 maj kl 24.
13/5 s311
14/5 s311
8-15 Presentationer av verksamhetsprojekt (S-AB)(alla salar med projektor)
8-15 Presentationer av verksamhetsprojekt (S-AB)(alla salar med projektor)
Viktiga stoppdagar examinationsuppgifter:
18/2 Socialpedagogik (CC) via mail
11/3 Socialpsykologi (PA) i hans postbox
29/3 Genus (KH) i hennes postbox
18/4 verksamhetsbeskrivning, utkast (mail till Göte Burström)
9/5 Examinationsuppgiften (mail till resp sem grupp)
Socialpedagogik i socialt arbete, 15 hp
Socialpedagogic Work, 15 credits (ECTS)
Innehåll
Momentet innehåller två delmoment. Delmomentet 1 syftar till att både bredda och
fördjupa kunskapen om socialpedagogikens kunskapsområden i det moderna samhället.
Delmomentet innehåller en genomgång av socialpedagogikens rötter, dess historia och
traditioner. Vidare behandlas betydelsefulla synsätt, metoder och teorier med relevans
för att socialpedagogikens roll och möjligheter i dagens moderna samhälle. Speciell
fokus läggs på att utveckla teorier och synsätt som kännetecknar och särskiljer
socialpedagogik. I Sverige bedrivs socialpedagogik inom ramarna för det övergripande
ämnet socialt arbete. Visst fokus kommer att läggas på hur socialpedagogiken utvecklats
internationellt. Delmoment 2 skall fördjupa kunskaperna om socialpedagogiska
förhållningssätt och ”klientnära” socialt arbete. Fokus läggs på att fördjupa kunskaperna
om sociala problem och professionellt handlingsutrymme för socialpedagogiska
insatser. Delmomentet har en problemorienterad, innovativ inriktning där studenterna
på ett entreprenörpräglat arbetssätt skapar och/eller utvecklar konkreta sociala
verksamhetsmodeller.
Förväntade studieresultat
Efter kursen förväntas att studenten skall kunna:
Delmoment 1:
• Sammanfatta och analysera teoribildningar om modernitet och de betydelser
samhällets utveckling och förändring har för socialpedagogiskt arbete –
pedagogiskt socialt arbete.
• Redogöra för centrala teoretiska och begreppsliga definitioner, dilemman och
spänningsfält inom socialpedagogik och socialt arbete.
• Identifiera och analysera socialpedagogikens rötters betydelse för
socialpedagogiken idag såväl internationellt som nationellt
Delmoment 2:
• fördjupad kunskap om sociala problem, professionellt bemötande och
socialpedagogik
• insikt i etiska dilemman och socialpedagogiska handlingsutrymmen vid
bemötande av människor med sociala problem
• förmåga att självständigt analysera och teoretiskt tillämpa pedagogisk socialt
arbete
Utifrån valbart intresseområde kunna:
• Identifiera, sammanfatta och analysera aktuellt kunskapsläge
• Presentera en specificerad forsknings- och kunskapsöversikt
• Presentera en specificerad fiktiv verksamhetsmodell för sociala insatser
• Kritiskt granska och värdera andra studenters kunskapsöversikter och
verksamhetsmodeller
Lärare under kursen:
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Upplägg och genomförande
21/1 s309 introduktion och genomgång av kursens innehåll, litteratur, tider, uppgifter
och examinationer. Om att starta ett projekt (S-AB)
23/1 s311 13-16 Handlingsutrymme i SA (Kero)
Litteratur.
Svensson Kerstin m fl (2008). Handlingsutrymme. Utmaningar i socialt arbete. Natur &
Kultur. Stockholm.
Tema träff 1: socialpedagogik, begrepp och betydelser i
dagens samhälle
28/1 NBVH 2005
MA176
10-12 Vad är sociala företag? Vad ska man tänka på?(GB)
13-16 Socialpedagogikens rötter, viktiga begrepp och
betydelse i dagens samhälle (CC)
29/1 s313 9-12 forts
13-16 handledning och frågestund i mindre grupper
Examinationsuppgift: Ni skall producera ett individuellt kunskapsdokument om
socialpedagogik/pedagogiskt socialt arbete som senare kan bli arbetsmaterial i
ert avslutande examinationsarbete. Christer kommer att ge er feedback och vägledning
på ert skrivna material. Som struktur för översikten använder ni Madsens
fyra kunskapsfält för att sätta socialpedagogiken i en kontext och i ett
sammanhang(närmare instruktioner ges av Christer vid tematräff 1). Uppgiften är
individuell och bör knytas till en valfri målgrupp/socialt problem eller fenomen och
skall få er att förstå, analysera och praktiskt tillämpa socialpedagogiska begrepp och
tankegångar.
Uppgiften bör omfatta ca 2400 ord eller 4 sidor, utöver första sida och
litteraturförteckning. Feed back/skriftliga kommentarer och stöd ges på ert material
som skall vara Christer tillhanda senast 18/2.
Litteratur:
Madsen Bent (2006). Socialpedagogik. Integration och inklusion i det moderna
samhället. Studentlitteratur.
Molin Martin m fl. red(2008)Meningsskapande och delaktighet. Diadalos. Göteborg
Lorenz Walter (2008). Paradigms and politics: understanding methods paradigms in an
historical context. The case of social pedagogy. British Journal of Social Work. Vol 38/4
s625-644
Tematräff 2 Socialpsykologiska förståelseaspekter av
problem och bemötande - Symbolisk interaktionism,
konstruktionism och emotionssociologi/självkännedom
18/2 s306 9-12 Interaktionistisk teori, konstruktionism (PA)
s309 13-16 Socialpedagogik och genusperspektiv (KH)
19/2 ub334 10-12 Mikrosociologi och emotionssociologi (PA)
13-16 Självkännedom och personlig utveckling (ML)
Litteratur om Interaktionistisk teori, konstruktionism, mikrosociologi och
emotionssociologi :
Lallander Philip, Thomas Johansson (2009) Vardagslivets socialpsykologi. Liber
Andra tips: Dahlgren Lars & Starrin Bengt (2004) Emotioner, vardagsliv och samhälle.
Liber
Wettergren Åsa m fl red (2008). Det sociala livets emotionella grunder. Liber. Malmö.
(Valda kapitel, del 1).
Examination: Ni skall producera ett individuellt kunskapsdokument om symbolisk
interaktionism, konstruktionism och emotionssociologi som senare kan bli
arbetsmaterial i ert avslutande examinationsarbete. Jämför uppgiften med cuppsatsens ”teoretiska utgångspunkter”. Uppgiften är individuell och bör knytas till en
valfri målgrupp/socialt problem eller fenomen och skall få er att förstå, analysera och
beskriva konkreta sociala problem och/eller fenomen.
Uppgiften bör omfatta ca 2400 ord eller 4 sidor, utöver första sida och
litteraturförteckning. Feed back, kommentarer och stöd ges på ert material som skall
vara Pehr tillhanda senast 11/3.
Litteratur genus:
Börjesson, Mats & Palmblad, Eva (2008). Strultjejer, arbetssökande
och samarbetsvilliga: kategoriseringar och samhällsmoral i socialt arbete. Malmö: Liber
Claezon, Ingrid (2008) Att göra skillnad: könsperspektiv i socialt arbete med barn och
ungdomar. Stockholm: Allmänna barnhuset
Examination: Ni skall producera ett individuellt kunskapsdokument om
socialpedagogik och genus som senare kan bli arbetsmaterial i ert avslutande
examinationsarbete. Uppgiften är individuell och bör knytas till en valfri
målgrupp/socialt problem eller fenomen och skall få er att förstå, analysera och
beskriva konkreta sociala problem och/eller fenomen ur ett genusperspektiv.
Ytterligare beskrivning av uppgiften får ni av Kerstin.
Uppgiften bör omfatta ca 1200 ord eller 3 sidor, utöver första sida och
litteraturförteckning. Feed back, kommentarer och stöd ges på ert material som skall
vara Kerstin tillhanda senast 29/3
Rekommenderad litteratur självkännedom:
Perlinski Marek (2010)”Skilda världar”, artikel 4, Socialarbetare i spänningsfältet mellan
relationer, metoder och organisationer. Avhandling, Socialt arbete Umeå.
Tematräff 3 Socialpedagogik/Motiverande samtal
11/3 ub337 9-12 MI + övningar (ASG)
s506 13-16
12/3 ub335 9-16 MI + övningar (ASG)
MI-kursen är frivillig, ges av diplomerad lärare och ni får ett intyg på er färdighet (ingen
särskild examinationsuppgift, förutom aktivt deltagande hela dagen)
Litteratur:
MI: Barth, Näsholm (2006) Motiverande samtal – MI. Studentlitteratur
Tematräff 4 Temadag exempel på verksamheter präglade av
socialpedagogiska förhållningssätt
15/4 311, efter kl 13 s506
9-16 Temadag om olika typer av verksamheter med socialpedagogisk
prägel.
Innehåll, förslag är preliminära och bestäms senare.
EX HT 2012 :
Ann Lundqvist om TILDA och ansökningar om verksamhetsprojekt som
sticker ut.
Anneli Jonsson och Anna Karin Bäck, projekterfarna och förebyggande barn
och unga och föräldrar, föräldracoacher.
Simon Miderfjäll om att arbeta i ett socialt företag med människor som står
utanför arbetsmarknad?
Mål och vision, Roger Strängdal
Tjersland OA m fl (2011) Allianser. Studentlitteratur. Lund.
Koser Lisa (2009). Att göra nya val – om nätverkets delaktighet i ungdomars väg ut ur
missbruk. FoU-Södertörns skriftserie nr 77/09. Del som ni erhåller som dokument på
hemsidan.
Projektorienterad litteratur
Uppgift/synpunkter från konsult
Examinationsuppgiften: Ni skall i par skriva och producera ett utkast, en skiss till del 4
(ev 3-4) i ert avslutande examinationsarbete, dvs det som beskriver verksamheten och
dess innehåll. Som skelett till denna uppgift ges två teman som utifrån ert valbara
intresseområde och er målgrupp ges olika prägel. Tanken är att ni gör en grundstomme
för den verksamhetsspecifika delen (del 4) i examinationsarbetet:
•
•
Presentera en översikt över likartade verksamheter och tänkbara typer av
insatser och argumentera för vad som ligger till grund för ide.
Presentera er specifika fiktiva verksamhetsmodell.
(obs detta är ett första utkast och det första ni gör som arbetsgrupp)
Uppgiften bör omfatta ca 3600 ord eller ca 6 sidor. Ju bättre utkast, ju bättre
handledning.
Skicka ovanstående uppgift senast 18/4till Göte Burström. Tänk på vara ute i tid så att
ni får arbetsro fram till den 9 maj då det är inlämning.
Tematräff 5 /Implementering av verksamheter/
verksamheter och ekonomi.
22/4 s309 9-12 implementeringen i praktiken (OG)
23/4
9-11 Respons på ert utkast (GB)/Frågor om uppgiftens olika delar, upplägg
och struktur (S-AB)
13-16 Respons på ert utkast (GB)/Frågor om uppgiftens olika delar,
upplägg och struktur. (S-AB)
Stoppdag för inlämning av arbete 9 maj kl 24.
Tematräff 6 Examinationer och verksamhetspresentationer
13/5 s311 8-15 Presentationer av verksamhetsprojekt (S-AB)(alla salar med
projektor)
14/5 s311 8-15 Presentationer av verksamhetsprojekt (S-AB)(alla salar med
projektor)
Avslutande examinationsuppgift som bildar en helhet utifrån alla inslag i kursen:
•
•
•
Socialpedagogik som kunskapsområde
Symbolisk interaktionism och emotionssociologi
Könsperspektiv, självkännedom, medvetenhet om möjligheter och
handlingsutrymme och personlig kompetens
•
•
•
Inspiration och förmåga att omsätta kunskaper i praktisk handling
Fiktiv verksamhetsmodell inklusive research av liknande verksamheter
Genomtänkt pedagogisk presentation
Presentationerna har verksamheten som utgångspunkt och tyngdpunkt.
Tips inför den skriftliga examinationsuppgiften
Tänk C-uppsats i språk och upplägg! Titelsida, innehållsförteckning, referenser etc
Inledning med syfte (ca 1-2 sid)
Del 1 Teoretiska utgångspunkter (symb interaktionism, emotionssociologi) (ca 2 sid)
Del 2 Metodteoretiska utgångspunkter (socialpedagogik och bemötande)(ca 2sid)
Dessa två avsnitt skriver ni i samma stil som C-uppsatsens teoriavsnitt där de personliga
erfarenheterna, reflektionerna som fanns i deluppgifterna, inte tar plats.
Ni kan också pussla ihop en mix av del 1 och 2 och använda de teorier som ni ser som
passar bäst för er målgrupp och verksamhet. Fokus på användbara teoretiska
utgångspunkter inte standardgenomgångar av SI el likn!
Tips! Vaska fram de centrala teoretiska utgångspunkterna som passar den målgrupp och
det verksamhetsinnehåll ni skall presentera. Ni har också möjligheter att komplettera
med ytterligare teoretiska uppslag som ni bedömer passar just er målgrupp och
verksamhet.
Del 3 Översikt över liknande eller jämförbara verksamheter (1-2 s)
Del 4 Den fiktiva verksamhetsmodellen – en presentation (kan ev göras kort för att
integreras/fördjupas i del 5)
Del 5 (resultatdel för att tala uppsatsspråk) konstruktiv och väl underbyggd
argumentation för er modell utifrån teori - och kunskapsmässiga referenser
(obligatorisk litteratur samt andra användbara referenser)
Ta också med samarbetspartners, nätverk, evidens- och effektresonemang (jämförbara
utvärderingar av liknande verksamheter), rimliga ekonomisk budget samt
organisations- och implementeringsstrategier.
Tips för dessa två avsnitt: Beskrivningarna skall vara teoretiskt problematiserande där
ni utnyttjar de teoretiska kunskapsverktyg ni presenterat i tidigare delar.
Del 6 Avslutning: summering alt slutsatser alt diskussion i den utformning/blandning ni
ser som bäst
Del 4 – 6 bör tillsammans sluta på ca 10-14 sidor
Totalt bör arbetet vara på 16-20 sidor + reflista, titelblad, innehållsförteckning
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards