Lokala läkemedelsrutiner för Särskilt boende i Kils kommun.

advertisement
SOCIALFÖRVALTNINGEN
RUTIN
2016-10-12
Elisabeth Berggren
[email protected]
Besl. av enhetschefer säbo 161012
Lokala läkemedelsrutiner för Särskilt
boende i Kils kommun.
Läkemedelsansvarig sjuksköterska:
Elisabeth Berggren
Verksamhetsansvariga enhetschefer:
Ewa Larsson, Linda Spethz,
Birgitta Älmeros-Persson.
LÄKEMEDEL

Dosdispenserade läkemedel och hela förpackningar levereras ojämn vecka,
oftast onsdagar, via paketleverans där personal kvitterar att
läkemedelsleveransen är mottagen och låser in dessa på sjuksköterskans
(ssk) kontor till dess ssk kan låsa in dessa i avsett läkemedelsrum. Leverans
sker till Sannerud samt Karlslund.

För personer med läkemedel som hämtas ut via recept, hämtas dessa på
sjuksköterskans anmodan av vaktmästare på det lokala apoteket.

Dosdispenserade läkemedel, stående förpackningar samt dosetter lämnas
av sjuksköterska i därför avsett låst skåp/rum på respektive enhet
alternativt direkt till delegerad personal.

Läkemedel förvaras i låst skåp i den enskildes lägenhet. I detta skåp får
endast läkemedel, doseringstillbehör samt tillhörande dokumentation
förvaras. Läkemedelsskåpet är personligt, det vill säga 1 patient
per skåp.

Läkemedel som ska förvaras kallt, förvaras i den enskildes kylskåp, vilket
om möjligt ska vara låst. Om det finns risk att läkemedlen kan försvinna
från patientens eget kylskåp eller om dennes kylskåp inte kan vara låst, ska
KIL1000, v1.0, 2013-05-17
läkemedlen förvaras i låst kylskåp i det gemensamma köket på enheten.

Dosett delas utifrån aktuell läkemedelslista som förvaras i
läkemedelsrummet/på ssk kontor. Dosettbaksida ska alltid överensstämma
med läkemedelslistan.
Sida 1 av 6

Dosetter delas alltid så att sista dosen i perioden är på morgonen en vardag
då ssk är i tjänst på boendet och kan fylla på dosetten för en ny period
(vanligtvis en vecka åt gången). Den påfyllda dosetten lämnas i låst skåp/
rum, i patientens läkemedelsskåp eller lämnas direkt i handen till
delegerad personal.

Överlämnande av läkemedel görs av delegerad personal efter att man
kontrollerat att det är rätt person och rätt dag/tidpunkt samt
kontrollräknat att det är rätt antal läkemedel i dospåse/dosett. Likaså att
man tar rätt läkemedel ur originalförpackning. Personalen följer
anvisningarna på dospåse/dosett samt signeringslista. Då patienten intagit
läkemedlen signeras detta på avsedd signeringslista. Signeringslistan
förvaras i patientens läkemedelsskåp. Man signerar alltid efter det att
läkemedlet intagits (för extra säkerhetsrutin finns dubbelsigneringslista på
enheten).

Överlämnande av läkemedel ska ske inne i den boendes
lägenhet. Om hinder finns för detta ska eventuella avsteg från rutinen
beslutas i samråd med patientansvarig sjuksköterska. Om patienten får
sina läkemedel på annat sätt än inne i sitt rum så ska detta dokumenteras i
patientens journal.
Läkemedel ska ges inne i den boendes lägenhet. Läkemedel får ges till den
enskilde i andra utrymmen om särskilda skäl föreligger. Beslut om detta
skall tas i samråd med patientansvarig sjuksköterska som dokumenterar
detta i ProCapita+. Personal ska vara absolut övertygad om att rätt
läkemedel ges till rätt person vid rätt tidpunkt. Läkemedel får aldrig
lämnas framme utan uppsikt av personal. Signering ska ändå ske efter
att läkemedlet intagits av patienten. Lämpligt är att signeringslistan
följer med läkemedlet hela tiden och läggs åter i patientens
läkemedelsskåp efter att patienten tagit läkemedlen och detta signerats.

Patientansvarig sjuksköterska upprättar nya signeringslistor varje månad
genom att skriva ut från en ”originallista” som först kompletterats med
eventuella ändringar och instruktioner. Originallistan finns sparad i den
gemensamma mappen under HSL-statistik. Efter månadens slut lämnar
personalen in de gamla signeringslistorna till patientansvarig
sjuksköterska som kontrollerar att dessa är fullständigt signerade och
Sida 2 av 6
dokumenterar eventuella avvikelser. Ändringar som sker under månaden
skrivs in av ssk på signeringslistan och listan byts ut till den aktuella. Ssk
noterar i arbetslista i ProCapita+ när ändringar på signeringslistan ska
göras t.ex. vid behandlingsstart/avslut och ändrar signeringslistan på
utsatt dag/tid.

Ssk ansvarar för att det lämnas ut aktuell läkemedelslista/doskort, aktuella
signeringslistor, signeringslista för vid behovsläkemedel samt skriftligt
direktiv för vid behovsläkemedel om detta är aktuellt. Personalen ansvarar
för att dessa sätts in i pärmen i patientens läkemedelsskåp.

Delegerande sjuksköterska upprättar/uppdaterar signaturförtydliganden
minst en gång per år där även odelegerad personal skriver
signaturförtydligande.

Vid behovsläkemedel ges enligt skriftligt direktiv eller efter kontakt med
ssk och dokumenteras på signeringslista samt i ProCapita+. På
signeringslistan dokumenteras datum, tidpunkt, läkemedel, varför detta
ges samt effekten av läkemedlet. Läkemedel skall alltid ges enligt de
instruktioner som finns på direktivet för vid behovsläkemedel.

Alla papper som har med läkemedelshanteringen att göra förvaras i
patientens läkemedelsskåp.

De lokala läkemedelsrutinerna lämnas ut tillsammans med
delegeringskompendiet i samband med ny delegering. Ordinarie personal
informeras om rutinerna en gång per år i samband med APT samt vid
eventuella förändringar.

Vid frågor eller funderingar avseende läkemedelshanteringen ska
personalen ta kontakt med patientansvarig sjuksköterska alternativt
tjänstgörande sjuksköterska.

Läkemedel som delas i dosett samt vissa vid behovsläkemedel förvaras i
låst läkemedelsrum/läkemedelsskåp hos sjuksköterska. Läkemedlen
förvaras i separata lådor som är märkta med patientens namn samt
personnummer. Läkemedel som är utsatta permanent eller tillfälligt flyttas
över till låda märkt ” ej aktuella ”.

Läkemedel som ges enligt generella listan förvaras i låst läkemedelsrum
alternativt låst kylskåp på Sannerud.
Sida 3 av 6

Kasserade läkemedel samlas in hos ssk och lämnas till apotek av
vaktmästare på sjuksköterskans anmodan.
NARKOTIKA

Förbrukningsjournal upprättas till läkemedel som klassas som narkotika
(enligt LVF1997:12) både i respektive patientskåp om det förvaras där samt
i ssk´s läkemedelsrum/-skåp.

Varje gång ett narkotikapreparat används ska detta signeras i
förbrukningsjournalen samt på gällande signeringslista. Antalet
kvarvarande läkemedel ska alltid räknas. Om inte antalet kvarvarande
läkemedel stämmer gentemot förbrukningsjournalen ska ssk kontaktas och
eventuell avvikelse skrivas.

Kassation av narkotikaklassade läkemedel utförs av sjuksköterska till
apotek och dokumenteras på avsedd blankett. Läkemedlen transporteras
till apotek av vaktmästare på anmodan av sjuksköterska. Den av
apotekspersonal signerade blanketten återlämnas till ssk.

Kontroll av förbrukningsjournaler i generella förrådet utförs två gånger per
år (i maj samt november) av sjuksköterska Mary Lynch.

Kontroll av patienternas förbrukningsjournaler görs två gånger per år (maj
och november). Enhet 6,7, Åkerbo kontrolleras av Mary Lynch. Enhet 4, 5
och Karlsund kontrolleras av Elisabeth Berggren.
ANSVARSFÖRDELNING LÄKEMEDEL

Ansvaret fördelas mellan delegerad personal. Ansvaret gäller till
arbetspassets slut, då det lämnas över till nästa. Det vill säga att en och
samma personal har ansvaret för samtliga medicintillfällen som
pat har under dennes arbetspass. Detta gäller för hela dygnet.

Dubbelsignering skall göras i nära anslutning till de olika
läkemedelstiderna för att minska risken att någon av de boende blir utan
sina läkemedel. Dessutom sparas de tomma dospåsarna så att antalet påsar
dubbelkollas mot dubbelsigneringslistan. För de som har dosett skrivs
namnen på de som fått läkemedel upp på en lapp för att kunna
dubbelkollas.

En muntlig återkoppling mellan delegerad personal om administreringen
av läkemedel sker alltid vid rapporteringen till den personal son tar över.
Sida 4 av 6

En muntlig kontroll/sammanfattning av administreringen av läkemedel
görs gemensamt mellan delegerad personal på respektive enhet.

Nattetid överlämnar delegerad personal läkemedel till den boende. Inför
nattpasset delas ansvaret upp mellan delegerad personal. På enhet med
stationär personal är det denne som har ansvaret för
läkemedelsadministreringen hela arbetspasset.

Om läkemedel behöver krossas ska alltid kontakt tas med sjuksköterska.
Personalen får inte krossa läkemedel utan att sjuksköterska fattat beslut
om detta.

Vid avvikelser i läkemedelshanteringen kontaktas tjänstgörande ssk
omedelbart. Personal som upptäcker avvikelsen börjar skriva i blanketten ”
Avvikelserapportering och underlag för Lex Maria…”.
LOKALA RUTINER FÖR HANTERING AV NYCKLAR TILL
LÄKEMEDELSSKÅPEN

Nycklarna till patientens läkemedelsskåp förvaras i låst, centralt beläget
kodskåp på varje enhet. Medicinnycklar ska vara numrerade. Koden får
endast lämnas ut till delegerad personal. När delegerad personal påbörjar
sitt arbetspass (dag/kväll/natt) kvitterar var och en ut sin nyckel och
signerar denna på avsedd lista.

Vid dagen slut hängs nyckeln åter in i kodskåpet och personalen signerar
att den återlämnats.

Signeringslista för medicinnycklarna sitter i samma skåp som nycklarna
alternativt i nära anslutning till detta.

Nattpersonalen signerar på samma sätt, dvs. vid arbetspassets början samt
vid dess slut.

Personal som inte har delegering får således aldrig ha tillgång till nyckel
till läkemedelsskåpen.

Signeringslistan för nycklar lämnas av personalen till chefsassistenten vid
månadens slut och förvaras i en pärm hos denne. Ny lista sätts upp av
avdelningens personal.

Observera att endast personal med delegering ska ha tillgång till koden
för kodskåpen och därmed medicinnycklarna.
Sida 5 av 6

Ssk har nyckel till läkemedelsrum/-skåp på ”ssk-knippan”. Dessa nycklar
förvaras efter arbetspasset slut in i ssk´s kodskåp.
Rutinerna gäller från 2016-10-12 och revideras en gång per år gemensamt av för
Särskilda boenden (Sannerud, Åkerbo, Karlslund) ansvarig ssk samt enhetschefer.
Kil den 12 Oktober 2016
Elisabeth Berggren
Ewa Larsson
Leg sjuksköterska
Enhetschef Sannerud
(fyran och femman)
Linda Spethz
Birgitta Älmeros-Persson
Enhetschef Karlslund, Sannerud (sexan)
Enhetschef Åkerbo, Sannerud
(sjuan)
Sida 6 av 6
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards