(Microsoft PowerPoint - SFPOG 120420CE [Kompatibilitetsl\344ge])

advertisement
2012-04-25
Tid för barnafödande – barnafödande i tiden
Carola Eriksson
SFPOG
Stockholm 2012-04-20
Historik
Under första hälften av 1800-talet fick kvinnor i Sverige i
genomsnitt 5 barn. För efterföljande generationer sjönk
barnafödandet snabbt och var vid sekelskiftet 1900
omkring 3 barn per kvinna
1934 utkom Alva och Gunnar Myrdal med boken ”Det är
kris i befolkningsfrågan”
Under 1960-talet låg genomsnittet födda barn per kvinna
fortfarande över ”replacement” dvs. fler än 2,1 barn
Sedan 1970 har den nivån bara överstigits vid två tillfällen
1
2012-04-25
Antal födda barn per kvinna 1970–2010 och prognos
2011–2060
Källa: SCB
Önskan att få barn samt hur många barn man vill ha
har ändrats mycket lite sedan 1970-talet
Omkring 94 % av både kvinnor och män önskar få
barn och de allra flesta vill ha 2 barn
Tvåbarns - idealet har dock minskat bland dem som
är födda på 1980-talet. Både andelen som önskar 1
barn och de som önskar 3 barn har stigit
Dagens kvinnor och män tenderar också att bli allt
äldre när de får sitt första barn
(Källa SCB 2011)
2
2012-04-25
”The reproduktive window”
För kvinnor är minskad folikelreserv
och nedgång av äggstockarnas
funktion åren före klimakteriet en
kritisk tidpunkt när det gäller att
kunna få barn
Efter 35 blir det betydligt svårare
att bli gravid samtidigt som risken
för missfall, komplikationer och
missbildningar ökar
(Broekmans et al 2007).
3
2012-04-25
”The reproduktive window”
Män har länge placerats utanför
”fertilitetsekvationen”
Mannens ålder påverkar dock både
möjligheten till en graviditet såväl
som risken för komplikationer och
missbildningar
Även om män producerar spermier
hela livet ökar risken betydligt för
skadade DNA-strängar efter 40-års
ålder. T.ex. är risken för att få ett
barn med en kromosomdefekt till
50 % relaterat till spermiekvalitén
(Gideon et al 2009)
“Postponed or delayed childbearing”
Trenden att skaffa barn senare än vad som biologiskt vore
optimalt hänger nära samman med det samhälle vi lever i
Ökade förväntningar på vad som bör hinnas med under
”ungdomsåren” samt arbetslivets allt större krav på
välutbildad arbetskraft gör att många i dag väntar med att
skaffa barn tills högre studier är slutförda
En negativ konsekvens av detta är att en del blir ofrivilligt
barnlösa eller inte hinner få det antal barn de vill ha
2008 skrev barnmorskan och professorn Ulla Waldenström
boken Vänta med barn? Det är kris i befruktningsfrågan
4
2012-04-25
Ofrivillig barnlöshet
Ofrivillig barnlöshet innebär
att ett par försökt att bli
gravida i minst ett år utan att
lyckas
Ofrivillig barnlöshet drabbar
mellan 10 och 15 procent av
alla par
Hos omkring 10 procent av de
kvinnor och män som drabbas
går det inte att hitta någon
orsak
(Källa Vårdguiden)
Samtida utvecklingstrender
1978 föddes det första provrörsbefruktade barnet i värden. Sedan dess har
över fyra miljoner IVF barn fötts varav 40 000 i Sverige. 2010 fick läkaren
Robert Edwards Nobelpriset för IVF metoden
1985 avskaffades anonymitetsskyddet för spermadonatorer i
Sverige.
2003 tilläts äggdonation i Sverige. Samma regler gäller
beträffande barnets rätt att i vuxen ålder få ta del av sitt genetiska ursprung
2005 fick lesbiska par laglig rätt till spermainsemination
2012 läggs en proportion till riksdagen om att tillåta insemination till
ensamstående kvinnor
5
2012-04-25
Framtida utvecklingstrender
Embryoadoption
Att embryon som blivit över vid en IVF behandling kan adopteras
bort till par eller ensamstående kvinnor som inte kan få
fungerande embryon själva
Värdmödraskap (Surrogatmödraskap)
Att en kvinna är gravid och föder ett barn för någon annans
räkning
Social freezing
Att frysa ner ägg för att kunna användas i framtiden
6
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards