KomBas-projektet: utvärdering av öppen föreläsning inom ramen för

advertisement
KomBas-projektet: utvärdering av öppen föreläsning inom
ramen för kursen Psykosocialt arbete med inriktning mot
boendestöd/sysselsättning 7,5 hp
Om lagar och andra styrdokument. Föreläsare: Jonas
Reinholdsson
Lolo Lebedinski
2010-03-11
Innehållsförteckning
Inledning ............................................................................................................................ 3
Metod och material ............................................................................................................ 4
Studenterna på kursen....................................................................................................... 4
Övriga åhörare ................................................................................................................... 8
Bilaga 1.............................................................................................................................13
2
Inledning
Under perioden januari 2006 – december 2007 genomfördes SamKom-projketet som en del
av den nationella satsningen på psykiatri och socialtjänsten för personer med psykisk
sjukdom och/eller psykiskt funktionshinder.1 Projektet syftade till ökad samsyn och ökat
samarbete kring individer med psykisk sjukdom och/eller psykiska funktionshinder samt till
kompetenshöjning för personal som möter dessa personer. De erfarenheter och slutsatser
som drogs av SamKom-projektet när det gäller behov av fortsatta utbildningsinsatser för
främst baspersonal ligger till grund för KomBas-projektet, som kan sägas vara en fortsättning
på SamKom i utbildningsdelen.
Kursen Psykosocialt arbete med inriktning mot boendestöd/sysselsättning 7.5
högskolepoäng är en del av den pågående utbildningssatsningen. Den vänder sig till
personal inom boendestöd och sysselsättningsverksamhet för personer med psykisk
funktionsnedsättning. Kursen syftar till att studenten vidareutvecklar sina kunskaper och
färdigheter i att ge stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning, i deras boende och
dagliga tillvaro.
Utgångspunkten är personer med psykisk funktionsnedsättning, deras problem, behov utifrån
psykisk ohälsa, och funktionsnedsättning. Fokus ligger på människans hälsa och dagliga
tillvaro där det etiska perspektivet är centralt. I kursen presenteras teorier om hur
boendestödjare samt personer inom den kommunala dagliga verksamheten kan
vidareutveckla sina kunskaper och färdigheter i att ge stöd och serviceinsatser med inriktning
mot boendestöd och dagliga aktiviteter till människor med psykiska funktionsnedsättningar.
Vidare ges en översikt om gällande lagar som styr biståndet till människor med psykiska
funktionsnedsättningar samt hur dessa inverkar på boendestödjaren i mötet med brukare.
Begreppet återhämtning och dess process kommer även att belysas i kursen.
Kursen är en uppdragsutbildning som anordnas av Högskolan i Borås. Studietakten är på
kvartsfart och innehåller 10 kursträffar förlagda till Högskolan i Borås. Undervisningen sker
som föreläsningar, studieuppgifter och seminarier. Tjugofem studenter deltar i kursen.
Föreläsningen Om lagar och andra styrdokument som ägde rum den 9/3 2010 med Jonas
Reinholdsson om föreläsare ingår som en del i kursen, men den har getts i form av en
halvöppen föreläsning inom ramen för KomBas - projektets uppdrag att nå en vidare
målgrupp.
1
I projektet deltog följande parter: Borås stad, Alingsås kommun, Bollebygds kommun, Herrljunga
kommun, Lerums kommun, Marks kommun, Svenljunga kommun, Tranemo kommun, Ulricehamns
kommun, Vårgårda kommun, Vuxenpsykiatriska kliniken, Södra Älvsborgs sjukhus och
Primärvården/Folktandvården Södra Älvsborg.
3
Metod och material
Föreläsningen har utvärderats med en enkät (se bilaga 1) som har utformats i samråd med
projektledarna för KomBas – projektet. Den består av 5 slutna och 3 öppna frågor. Enkäten
delades ut till de närvarande under föreläsningen och samlades in efter dess slut. Därefter
har de slutna frågorna bearbetats på sedvanligt sätt och svaren på de öppna frågorna
återges ordagrant nedan under redovisningen av respektive fråga. Understrykningar och
skiljetecken i kommentarerna är också de återgivna i sin ursprungliga form. Någon analys av
svaren och kommentarerna har inte gjorts. Jag menar att de talar för sig själva.
Utvärderingen grundar sig på 46 stycken inlämnade enkäter. Av dem är 20 lämnade av
studerande på kursen. Tjugofem (25) enkäter stycken är lämnade av övriga deltagare på
föreläsningen som har svarat att de inte är studenter på kursen. En respondent har svarat
vet ej på frågan om man är student på kursen eller inte, enkätfråga 2. Den enkäten kommer
att behandlas och redovisas för sig. Det medför att sammanställningen av enkätsvaren är
delad i tre kapitel. Föst följer de studerande på kursen och därefter övriga åhörare som inte
är studenter på kursen. Sist följer redovisningen av den enkät där respondenten har svarat
vet ej på enkätfråga 2. Det finns interna bortfall i svaren. Det gäller främst de öppna frågorna.
De svar som redovisas är de svar som lämnats och någon bortfallsanalys har inte gjorts.
Studenterna på kursen
Av de totalt 20 studenter (av 25 möjliga) som har svarat på enkäten har 15 kommunen som
arbetsgivare och 3 är anställda inom psykiatrin. En student har kryssat både kommun och
psykiatri som arbetsgivare i enkäten. Det kan naturligtvis vara så att den respondenten har
två arbetsgivare, men det kan också vara så att de dubbla kryssen står för en markering att
man arbetar inom kommunens psykiatri/socialpsykiatri. Två respondenter har inte svarat på
frågan. Fördelningen visas i tabell 1 nedan.
1. Lyssnarkategorier
14
12
10
8
6
4
2
0
Tabell 1. Arbetsgivare för studenterna på kursen.
Tretton (13) av studenterna, som har svarat på enkäten, tycker att
inbjudan/innehållsbeskrivningen av föreläsningen stämde överens med innehållet helt och
4
hållet. Sex (6) av dem menar att den gjorde det i hög grad medan 1 student har svarat i
någon grad på frågan. Svarsfördelningen framgår av tabell 2 nedan.
Tabell 2. Svarsfördelning bland studenterna på enkätfråga 3: I vilken utsträckning tycker du att inbjudan stämde
överens med föreläsningens innehåll?
Tolv (12) av studenterna, som har svarat på enkäten, har fått sina förväntningar inför
föreläsningen infriade i hög grad medan sex (6) av dem har fått sina förväntningar infriade
helt och hållet. Slutligen så har två (2) studenter fått sina förväntningar på föreläsningen
infriade i någon grad. Svarsfördelningen visas i tabell 3 nedan.
4. Förväntningar
12
10
8
6
4
2
0
H och H
Hög grad
Ngn grad
Inte alls
Tabell 3. Svarsfördelning bland studenterna på enkätfråga 4: I vilken utsträckning motsvarade föreläsningen dina
förväntningar?
5
Enkätfråga 5 är en öppen enkätfråga som lyder: Vad är det viktigaste du har med dig från
den här föreläsningen? De svar som lämnats redovisas nedan fördelade på studenter från
kommunen, psykiatrin och kommun/psykiatri. Varje punkt i punktlistan motsvarar en
respondent.
Anställda/studenter från
Kommunerna
Kommentar
• Sekretess och dokumentation.
• Sekretesslagarna.
• Kunskap.
• Sekretess och dokumentation.
• Sekretess och dokumentation.
• Vikten av att ha mer koll på lagar. Att kommunen inte får
’släppa’ personer som kan fara illa om de inte får insatser.
Konflikten mellan det och frivillighet. Risken för kränkning i
motivationsarbete.
• Uppdateringar i lagarna och var man hittar dem.
• Vems är ansvaret då brukare säger nej? Uppsökande
verksamhet. Det ska jag ta reda på!!
• En mycket större förståelse och kunskap i det regelverk som
styr mitt yrkesutövande. Mycket tankar kring frivillighet kontra
uppsökande verksamhet & hur vi praktiskt ska få det att fungera.
• Vi behöver se över en del på vår arbetsplats. Rättigheter –
skyldigheter.
Psykiatrin
Inga svar har lämnats.
Kommun/psykiatri
• Att dokumentation är en av de viktigaste uppgifterna i vården.
På enkätfråga 6: Tycker du att det skulle vara värdefullt med fler föreläsningar av det här
slaget i framtiden? svarar femton (15) personer i studentgruppen ja, och fem (5) svarar vet
ej. Svarsfördelningen framgår av tabell 4.
6
6. Fler föreläsningar?
15
10
5
0
Ja
Nej
Vet ej
Tabell 4: Svarsfördelning på enkätfråga 6: Tycker du att det skulle vara värdefullt med fler föreläsningar av det här
slaget i framtiden?
Enkätfråga 7 är en öppen fråga som gör det möjligt för respondenterna att ge förslag på
ämnesområden/inriktning för framtida föreläsningar. Ett svar har lämnats i studentgruppen.
Det återfinns i gruppen studenter som har kommunen som arbetsgivare. Det lämnade svaret
redovisas nedan.
Fråga 7. Har du något förslag på/önskemål om framtida föreläsningar?
Anställda/student från
Förslag på föreläsningsområde/ämne
Kommunerna
• Sekretess.
Psykiatrin
-
Kommun/psykiatri
-
Enkäten sista fråga, fråga åtta, är också den en öppen fråga, där det är möjligt att lämna
övriga synpunkter och kommentarer. Fyra svar har lämnats i studentgruppen. De redovisas
nedan. Varje punkt i punktlistan motsvarar en respondent.
7
Anställda/student från
Kommentar
Kommunerna
• Svårt att ställa frågor under föreläsningen.
• Mkt bra föreläsning. Tråkigt ämne → som med bra föreläsare
väcker nyfikenhet vilket ger kunskap.
• Det är viktigt att man får materialet kursen handlar om. Det
som föreläsaren pratar om alltså.
Psykiatrin
• Fler föreläsningar av detta är aldrig fel. Repetition får man inte
för mycket av.
Kommun/psykiatri
-
Övriga åhörare
Av de totalt Tjugofem (25) övriga åhörare som har svarat på enkäten har sjutton (17)
kommunen som arbetsgivare och fem (5) är anställda inom psykiatrin. En åhörare har
kryssat för dubbla svarsalternativ kommun och psykiatri. Två (2) åhörare har valt
svarsalternativet annat och förtydligat sina svar med personligt ombud respektive landsting.
Fördelningen visas i tabell 5 nedan.
1. Lyssnarkategorier
20
15
10
5
0
Brukare
Politiker Kommun Psyikatri Dubbelt
Annat
Tabell 5. Fördelningen av arbetsgivare bland övriga åhörare.
8
Tretton (13) stycken av de övriga åhörare, som har svarat på enkäten, tycker att
inbjudan/innehållsbeskrivningen av föreläsningen stämde överens med innehållet helt och
hållet. Elva (11) av dem menar att den gjorde det i hög grad. En respondent har svarat att
inbjudan stämde överens med innehållet i någon grad. Svarsfördelningen framgår av tabell 6
nedan.
3. Överensstämmelse
inbjudan/innehåll
15
10
5
0
Hoch H
Hög grad
Ngn grad
Inte alls
Tabell 6. Svarsfördelning i gruppen övriga åhörare på enkätfråga 3: I vilken utsträckning tyckte du att inbjudan
stämde överens med föreläsningens innehåll?
Tolv (12) respondenter har svarat att de fått sina förväntningar på föreläsningen infriade helt
och hållet och elva (11) har svarat att de fått det i hög grad. Två (2) respondenter har svarat
att de fått sina förväntningar infriade i någon grad. Svarsfördelningen framgår av tabell 7.
4. Förväntningar
12
10
8
6
4
2
0
H och H
Hög grad
Ngn grad
Inte alls
9
Tabell 7. Svarsfördelning på enkätfråga 4: I vilken utsträckning motsvarade föreläsningen dina förväntningar?
De svar som har lämnats på den öppna enkätfrågan 5: Vad är det viktigaste du har med dig
från den här föreläsningen? redovisas nedan fördelade på åhörarkategorierna anställd i
kommunen, anställd inom psykiatrin och övriga. Varje punkt motsvarar en respondent.
Åhörarkategori
Kommentar
Anställd i kommunen
• Var jag kan hitta information.
• Att jag fick veta var jag själv kan gå in och kolla vidare på lagar
som berör mitt arbete.
• Att det är rätt att inte ge sig om någon brukare säger nej. Vad
en genomförandeplan ska innehålla.
• Sol o HSL:s personals uppgift att [oläsligt ord] motivera en
patient att ta emot insatser.
• En ännu större frustration i det eviga skyllandet på varandra.
Hur enskilda fall blir brännheta potatisar. Tacksamhet för en hel
del tydliggörande. Kommer förhoppningsvis kännas tryggare och
säkrare i sin egen bedömning.
• Att på ett ’lätt sätt’ kunna prata om ett tungt ämne.
• Hur viktiga uppdragen är aktuella för att kunna arbete ut efter
dessa.
• Hur viktigt det är med dokumentation. Att vi har mycket att säga
till om när det gäller våra brukare till handläggare o kommun.
Anställd inom
psykiatrin
• Hälso & sjukvårdsuppdraget som erbjudande. SOL. Ansvar för
uppsökande.
• Mer teoretiskt om lagar.
• Vems är ansvaret. Hur gagnas pat bäst.
Anställd inom
kommun/psykiatri
• Lagar och samarbete mellan ex kommun och landsting.
Ansvarsområden.
Övriga/annat
• Kommunens och landstingets ansvar att samverka/förmedla
kontakter till insatser utanför den egna organisationen.
• Uppdatering. Klargöranden. Förändringar. Tillgång till mm...
10
På enkätfråga 6: Tycker du att det skulle vara värdefullt med fler föreläsningar av det här
slaget i framtiden? svarar tjugofyra (24) respondenter i gruppen övriga åhörare ja, medan en
åhörare svarar vet ej. Svarsfördelningen framgår av tabell 8.
6. Fler föreläsningar?
25
20
15
10
5
0
Ja
Nej
Vet ej
Tabell 8. Svarsfördelning på enkätfråga 6: Tycker du att det skulle vara värdefullt med fler föreläsningar av det här
slaget i framtiden?
Enkätfråga 7 är en öppen fråga som gör det möjligt för respondenterna att ge förslag på
ämnesområden/inriktning för framtida föreläsningar. Sex (6) svar har lämnats av övriga
åhörare på föreläsningen. Två (2) av dem återfinns i gruppen som har kommunen som
arbetsgivare och tre (3) har lämnats i gruppen som är anställda inom psykiatrin. Slutligen har
ett svar lämnats i gruppen övriga/annat. Svaren redovisas nedan.
Åhörarkategori
Förslag på föreläsningsområde/ämne
Anställd i kommunen
• Bemötande, undvika våld, kroppsspråk.
• Case eller liknande som tar upp ansvarsfrågan mellan
kommun-landsting.
Anställd inom
psykiatrin
• Psykiatrisjuksköterskans roll i kommunen.
• Självbestämmande och tvång inom praktisk socialpsykiatri.
• Struktur vid vådplaneringar. Insatser.
11
Anställd inom
kommun/psykiatri
-
Övriga/Annat
• Juridik.
Enkäten sista fråga, fråga åtta, är också den en öppen fråga, där det är möjligt att lämna
övriga synpunkter och kommentarer. Sju (7) svar har lämnats av föreläsningens övriga
åhörare. De redovisas nedan.
Åhörarkategori
Kommentarer
Anställd i kommunen
• Mycket bra föreläsare. Förklarade på ett lättförståeligt sätt.
• En bra och lättlyssnad föreläsare.
• Jonas Reinholdsson, mycket bra o tydlig. Inget luddigt.
Anställd inom
psykiatrin
• Intressant och lättförstålig föreläsning.
Anställd inom
Kommun/psykiatri
• Bra föreläsning!
Övriga/Annat
• Mkt bra.
• Kanon, Toppen!
Nedan redovisas svaren för den respondent som kryssat för svarsalternativet vet ej på
frågan om man är student på kursen Psykosocialt arbete med inriktning
boendestöd/sysselsättning, 7,5hp.
Respondenten svara I hög grad på enkätfråga 3: I vilken utsträckning tycker du att inbjudan
stämde överens med föreläsningens innehåll?
Enkätfråga 4: I vilken utsträckning motsvarade föreläsningen dina förväntningar? Har
besvarats med Helt och hållet.
Det viktigaste som respondenten har med sig från föreläsningen (enkätfråga 5) är:
• Vad lagen säger – vem man kan vända sig till när lagen inte följs. – Sekretesslagen.
Respondenten svarar Ja på enkätfråga 6: Tycker du att det skulle vara värdefullt med fler
föreläsningar i framtiden?
Frågorna 7 och 8 i enkäten har inte besvarats av respondenten.
12
Bilaga 1
KomBas
UTVÄRDERING AV FÖRELÄSNING
Om lagar och andra styrdokument, Jonas Reinholdsson
2010-03-09/LOA
För att vi skall kunna utvärdera föreläsningen ber vi dig svara på nedanstående frågor. Sätt ett kryss i
den ruta som bäst stämmer överens med din uppfattning eller skriv ditt svar på raderna där sådana
finns. Deltagandet i utvärderingen är anonymt.
1. Är du student på kursen:
Psykosocialt arbete med inriktning
boendestöd/sysselsättning, 7,5hp?
2. Har du lyssnat på föreläsningen som:
O
Ja
O
Nej
O
Vet ej
O
Brukare, intresse eller frivilligorganisation
O
Politiker
O
Anställd i kommunen
O
Anställd inom
psykiatrin
O
Anställd inom
primärvården
O
Annat.............................
13
3. I vilken utsträckning tycker du att inbjudan stämde överens
med föreläsningens innehåll?
O
Helt och hållet
O
I hög grad
O
I någon grad
O
Inte alls
O
Helt och hållet
O
I hög grad
O
I någon grad
O
Inte alls
4. I vilken uträckning motsvarade föreläsningen dina
förväntningar?
5. Vad är det viktigaste du har med dig från den här föreläsningen?
………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….
6. Tycker du att det skulle vara värdefullt med fler föreläsningar av det
slaget i framtiden?
O
Ja
O
Nej
O
Vet ej
7. Har du något förslag på/önskemål om framtida föreläsningar? (Ange ämnesområde/inriktning.)
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
14
8. Ev. övriga synpunkter och kommentarer.
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
Tack för att du har svarat på enkäten! Var vänlig lämna den vid utgången.
Resultatet av utvärderingen kommer att läggas ut på KomBas-projektets hemsida. Adressen dit är:
www.reko.vgregion.se välj Psykisk hälsa i menyraden till vänster och därefter Kompetensutveckling.
Du kan också hitta resultatet på FoU Sjuhärad Välfärds hemsida. Adressen dit är www.fous.se välj
FoU projekt i menyraden till vänster och därefter KomBas.
15
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards