Beskrivning av kursen ”Hållbar matkonsumtion i storhushåll”, 15 hp

advertisement
Beskrivning av kursen ”Hållbar matkonsumtion i storhushåll”, 15 hp,
vid MHM.
Hållbar matkonsumtion i storhushåll, 15 hp, är en kurs som behandlar tre
huvudområden: ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar matkonsumtion i
storhushåll. Den tar utgångspunkt i beskrivning av matsystemet på global nivå.
Olika teoretiska ansatser problematiseras och såväl klassiska som tolkande och
kritiska perspektiv synliggörs. Särskild vikt läggs vid det hushållsvetenskapliga
perspektiv som ser aktörerna i matsystemet som aktiva agenter. Nutiden
betraktas som del av ekologisk modernisation, och beskrivs med exempel från
sociologer. Litteraturen kommer att bygga på aktuell forskning liksom på debatt
och nutida diskurser inom olika discipliner.
Den ekologiska delen bearbetas med utgångspunkt från hållbar
jordbruksproduktion världen över, teorier för hållbar ekonomi behandlas utifrån
olika perspektiv och den sociala aspekten av hållbar matkonsumtion berör först
och främst arbetsmiljöförhållanden ur humanekologiskt perspektiv.
Vi menar att studenten efter avslutad kurs ska kunna förklara och utveckla begreppen
ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar matkonsumtion. Vidare ska du kunna använda och
relatera de begreppen i ett hållbart storhushåll och lära dig att ta ställning till val av
livsmedel i hållbara storhåll. För att lyfta dina kunskaper till en mer övergripande
kunskapsnivå behöver du kunna motivera olika perspektiv på teorier för ekologi, ekonomi
och socialt ansvar.
Några exempel på aktuell litteratur för den ekologiska delen är Formas: Är eko reko, 2004;
Halweil ”Can organic feed us all?”, 2006; Johansson ”Food print”, 2005; Regeringen
”ekologisk produktion”, 2007. När det gäller litteratur för den ekonomiska delen fokuseras
Edwards ”Food service/Catering Restaurant and Institutional Perspectives of the meal”,
2000; NOU 2004, Offentlig upphandling; Miljöstyrningsrådet ”Miljöanpassad
livsmedelsupphandling”, 2006; Wickenberg med flera ”Miljö och hållbar utveckling:
samhällsvetenskapliga perspektiv från en lundahorisont”, 2004. Litteratur för den sociala
aspekten kommer att bestå av Hajer ”Ecological Modernisation as Cultural Politics”, 1996;
Andrén, Arderup & Hornborg ”Humanekologiska perspektiv på hållbar produktion och
konsumtion”, 2004, Lang & Heasman ”Food Wars. The global Battle for Mouths, Minds and
Markets”, 2004. Det tillkommer givetvis mer litteratur, men detta är ett axplock av det vi
anser vara väsentlig kunskap.
Studenterna kommer att arbeta tillsammans med uppgifter till seminarier och de kommer att
få ta del av föreläsningar, men i första hand studera litteratur. Varje delmoment examineras
för sig och består av skriftliga rapporter. Kursen kommer att ges på distans, och den läggs ut
i tiden över en hel termin och startar vårterminen 2008. Föreläsare är forskare på
institutionen; Kerstin Bergström och Anna Post samt forskarkollegor i Norden.
Download