Samverkan kring personer som får stöd enligt Individual Placement

advertisement
Individual Placement and
Support (IPS) tillsammans
med psykosvården
Individual Placement and
Support (IPS)
• IPS är en manual och evidensbaserad metod från
SE
• Målet är att hjälpa människor med allvarlig psykisk
funktionsnedsättning att hitta och behålla ett
arbete på öppna arbetsmarknaden
• Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för psykosociala
insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande
tillstånd (2011) rekommenderar IPS som metod
• ”Place then train” istället för ”Train then place”
Vanligt arbete är målet
Lämpligheten baseras på klientens vilja att arbeta
Arbetssökandet inleds tidigt, inom 1 månad
Integrerat i det psykiatriska teamet
Klientens preferenser, intresse och val är viktiga
Bidragsrådgivning och ställningstagande till
ekonomi i ett tidigt skede
• Tillgång till kontinuerligt stöd som ej är tidsbegränsat
• Systematisk etablera kontakt med arbetsgivare och
rekrytera arbetstillfällen
•
•
•
•
•
•
Evidens i Sverige
• Individual Placement and Support in Sweden - A Randomized
Controlled Trial
U Bejerholm et al. Nord J Psychiatry 69 (1), 57-66. 2014 Jul 01
Efter 18 månader
46% i RCT gruppen fick anställning (IPS)
11% i kontrollgruppen fick anställning (traditionell
arbetsrehabilitering)
• IPS deltagarna började arbeta tidigare och hade högre lön
• Oberoende av om deltagarna får arbete eller ej leder IPS till
bättre livskvalitet och ökad aktivitet
Samverkan kring IPS mellan
kommun och region
• Start i nätverket ”Arbete, Studier & Sysselsättning”
• Dialog kring olika tillvägagångssätt
• Försök att integrera IPS till viss del i psykosteamen
1. Utifrån personer som redan får IPS bemannades ett
team
2. Målgruppen vidgades, fem personer utan
biståndsbeslut
3. Behov av ytterligare utökning
Regionens upplevelse
• ”Kontakten med Marita tycker vi alla har varit
positiv. Det har varit en smidig kontakt. Bra när man
får ett ”ansikte” att ringa till. Patienten gynnas när
region och kommun kan samarbeta. Att Marita kan
vara med vid vår behandlingskonferens känns att
kontakten blir otvungen och lättillgänglig. Håller
också sysselsättningsfrågan levande. Vi ser bara
fördelar med samarbetet”
Kommunens upplevelse
•
•
•
•
•
Personen kan få IPS när motivationen är hög
Processerna går smidigare
Lätta kontaktvägar
Kan fokusera på arbetsrehabilitering
Ett nätverk finns med redan från början
På G…
• Ansökan till Samordningsförbundet håller på att
färdigställas för att möjliggöra en utökning
• Ambition att ”bemanna” fler psykosteam
• Vision att även arbeta med allmänpsykiatrin
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards