Uppdrag och kvalitetskrav Boendestöd för personer med psykiska

advertisement
Socialförvaltningen
Uppdrag och kvalitetskrav
Boendestöd för personer med
psykiska funktionsnedsättningar
Antaget av socialnämnden 2012 -12 - 14 SON 2012/497
Socialförvaltningen
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
INLEDNING ................................................................................................................................. 4
BESKRIVNING AV INSATSEN ........................................................................................................ 5
MÅLGRUPP...................................................................................................................................... 5
BOENDESTÖD ................................................................................................................................... 5
FRÅN BESLUT TILL VERKSTÄLLIGHET ........................................................................................... 5
FÖRÄNDRADE BEHOV ......................................................................................................................... 5
KVALITETSKRAV PÅ BOENDESTÖD .............................................................................................. 5
BRUKARINFLYTANDE .......................................................................................................................... 6
KONTAKTMAN .................................................................................................................................. 6
STÖD I HEMMET ............................................................................................................................... 6
VÄGLEDNING/STÖD FÖR ATT FÅ EN FUNGERANDE SOCIAL TILLVARO ............................................................. 7
REHABILITERANDE SYNSÄTT................................................................................................................. 7
SAMORDNAD INDIVIDUELL PLAN SIP ..................................................................................................... 7
DELEGERADE HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUPPGIFTER .................................................................................... 7
MUNHÄLSOBEDÖMNING .................................................................................................................... 8
RISKHANTERING................................................................................................................................ 8
TEKNISKA HJÄLPMEDEL....................................................................................................................... 8
NYCKELHANTERING ........................................................................................................................... 8
HANTERING AV PRIVATA MEDEL ........................................................................................................... 8
TOLK .............................................................................................................................................. 8
HANDLÄGGNING OCH DOKUMENTATION................................................................................... 8
GENOMFÖRANDEPLAN....................................................................................................................... 9
LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE ......................................................... 9
ANSVAR .......................................................................................................................................... 9
PROCESSER OCH RUTINER ................................................................................................................. 10
SAMVERKAN OCH SAMARBETE ........................................................................................................... 10
Närstående/anhöriga............................................................................................................ 10
God man/förvaltare .............................................................................................................. 10
Myndigheter .......................................................................................................................... 10
Beställaren ............................................................................................................................ 10
Hälso- och sjukvård ............................................................................................................... 11
Frivilligorganisationer ........................................................................................................... 11
EGENKONTROLL .............................................................................................................................. 11
SYNPUNKTER OCH KLAGOMÅL PÅ VERKSAMHETEN ................................................................................. 11
RAPPORTERINGSSKYLDIGHET ............................................................................................................. 11
PERSONAL – OCH KOMPETENSFÖRSÖRJNING ........................................................................... 12
OMFATTNING/BEMANNING .............................................................................................................. 12
KOMPETENSUTVECKLING .................................................................................................................. 12
KRAV PÅ VERKSAMHETSANSVARIG ...................................................................................................... 12
KRAV PÅ MEDARBETARE/OMVÅRDNADSPERSONAL ................................................................................ 12
ÖVRIGT ..................................................................................................................................... 13
SEKRETESS ..................................................................................................................................... 13
2 (14)
Socialförvaltningen
ANMÄLNINGSSKYLDIGHET ................................................................................................................. 13
DEN ENSKILDES BEHOV AV SKYDD ....................................................................................................... 13
POLISANMÄLAN .............................................................................................................................. 13
MILJÖARBETE................................................................................................................................. 13
DEFINITIONER ................................................................................................................................ 14
3 (14)
Socialförvaltningen
Inledning
Syftet med dokumentet ”Uppdrag och kvalitetskrav” är att beskriva de krav på
kvalitet och innehåll i insatsen som ställs på utförare av boendestöd för personer med
psykiska funktionsnedsättningar. Dokumentet är en vägledning och ett stöd till
utförare som ska verkställa insatsen.
Kvalitetskraven utgår ifrån Socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd om
ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM, LSS och HSL
(SOSFS 2011:9). Kvalitetskrav och riktlinjer ändras fortlöpande och utföraren
meddelas aktuella ändringar kontinuerligt. Utföraren ansvarar för att aktuella
kvalitetskrav är kända av all personal.
Region Gotland använder styrkort för målstyrning. Målet i brukarperspektivet är att
den enskilde ska få tjänster av god kvalitet, är informerade, delaktiga och respektfullt
bemötta. Regionens värdegrund beskrivs med orden omtanke, delaktighet och
förtroende. Socialnämnden fastställer mål för verksamheten i styrkort
www.gotland.se
Socialnämnden ska verka för att personer med psykiska funktionsnedsättningar får
möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och
meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. Socialnämnden har upprättat
kvalitetsgarantier som anger de viktigaste punkterna för vad den enskilde garanteras.
Läs mer på kommunens hemsida; www.gotland.se/41736
Socialnämnden är beställare och ytterst ansvarig för myndighetsutövning, kvalitet och
uppföljning enligt såväl socialtjänstlagen som hälso- och sjukvårdslagen.
Utföraren ansvarar för att verksamheten utförs enligt de lagar, föreskrifter och
riktlinjer som följer av socialtjänstlagen, offentlighets- och sekretesslagen, hälso- och
sjukvårdslagen, tandvårdslagen, diskrimineringslagen, meddelarfrihet,
arbetsmiljölagstiftning och övriga vid varje tillfälle tillämpliga lagar.
Utföraren ska iaktta allas likhet inför lagen, saklighet och opartiskhet. Verksamheten
ska bedrivas religiöst och politiskt obundet och uppmärksamma och tillgodose
kvinnors och mäns behov av stöd.
4 (14)
Socialförvaltningen
Beskrivning av insatsen
Målgrupp
Boendestöd riktar sig till vuxna personer, 18 år och äldre, med psykiska
funktionsnedsättningar som är boende i ordinärt boende och som inte själv klarar att
tillgodose sina behov. Boendestöd innebär att få stöd och hjälp i vardagen för att
uppnå en skälig levnadsnivå.
En person har en psykisk funktionsnedsättning om han eller hon har väsentliga
svårigheter med att utföra aktiviteter på viktiga livsområden och dessa begränsningar
har funnits eller kan antas komma att bestå under en längre tid. Svårigheterna ska
vara en konsekvens av psykisk störning (definition från 2006:5 Nationell
psykiatrisamordning).
Boendestöd
Boendestöd är ett personligt anpassat stöd utifrån den enskildes individuellt
bedömda behov. Boendestödet kännetecknas av pedagogiska, sociala och utåtriktade
aktiviteter, där den enskilde är verkligt delaktig i stödets alla processer. Stödet kan
dels ges i hemmet och även som vägledning för att skapa en fungerande social
tillvaro.
Från beslut till verkställighet
Region Gotland, genom socialnämnden är ytterst ansvarig för beslut och
verkställighet om boendestöd. Insatsen ska alltid föregås av ett biståndsbeslut enligt 4
kap. 1 § SoL. Handläggare ansvarar för att delge beställning till utförande
verksamhet.
Utföraren ska snarast verkställa boendestöd enligt beställningens innehåll, dock
senast inom tre veckor.
Förändrade behov
Tillfälligt utökade förändring av insatser ska verkställas av utföraren. Utföraren ska
meddela beställaren samt dokumentera om den enskildes får väsentligt förändrade
behov. Utföraren ska omgående meddela beställaren om en person har avlidit, eller
är inlagd på sjukhus eller av annan anledning avslutat sina insatser.
Kvalitetskrav på boendestöd
Målsättningen med boendestödet är att den enskilde ska ges förutsättningar för att få;
- en förbättrad psykisk hälsa
- ökad livskvalitet
- ökad självständighet
- ökad möjlighet att bo kvar i den egna bostaden trots sin funktionsnedsättning
5 (14)
6 (14)
Socialförvaltningen
-
en reell möjlighet till en socialt fungerande livssituation
stöd att bryta isolering
Stödet ska anpassas efter den enskildes individuella behov och önskemål, samt
kontinuerligt anpassas efter personens aktuella situation inom viktiga livsområden.
Personalen ska aktivt arbeta för att upptäcka, stödja och utveckla den enskildes
förmåga. Verksamhet ska ha ett återhämtningsperspektiv och syfta till att den
enskilde kan utveckla sina personliga resurser och få stöd att leva ett så självständigt
liv som möjligt.
Verksamheten ska bygga på ett förhållningssätt i enlighet med evidensbaserad
praktik. Det innebär att insatserna ska utformas i utifrån bästa tillgängliga kunskap,
medarbetarnas erfarenheter och den enskildes önskemål och erfarenheter.
Utföraren ska visa hänsyn till varje unik person utifrån kön, könsöverskridande
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.
Brukarinflytande
Verksamheten ska präglas av helhetssyn och kontinuitet och utföras med flexibilitet,
hög kvalitet och stor respekt för den enskilde. Den enskilde har rätt till inflytande,
integritet och delaktighet och insatserna ska utföras i samråd med den enskilde.
En väsentlig del av den enskildes individuella inflytande är genomförandeplanen, där
planen alltid ska utformas tillsammans med den enskilde/företrädare. Om den
enskilde inte varit delaktig ska orsaken och hur man arbetat för delaktighet framgå av
dokumentationen. Genomförandeplanen ska bygga på beslutade insatser och
utformas i enlighet med den enskildes behov och önskemål. Genom planen
tydliggörs både för den enskilde och för personalen vad som ska göras, vem som ska
göra vad, när och hur. Planen ska hållas aktuell och användas som ett arbetsredskap i
det dagliga utförandet av insatsen.
Kontaktman
Utföraren ska inom tre veckor från verkställigheten ur personalgruppen utse en
kontaktman för den enskilde. Utföraren ska ha riktlinjer för kontaktmannens
uppdrag och utbilda kontaktmannen om vilka åtaganden och vilket ansvar uppgiften
omfattar. Den enskilde ska alltid informeras om aktuell kontaktman och ha möjlighet
att byta person.
Stöd i hemmet
Den enskildes fysiska, psykiska och sociala behov av stöd utifrån biståndsbeslutet ska
tillgodoses. Stöd i hemmet innebär att utföraren ska hjälpa den enskilde att träna och
utveckla grundläggande vardagsaktiviteter och genom ett pedagogiskt förhållningssätt
instruera och stödja den enskilde att på egen hand kunna klara sina vardagsaktiviteter.
7 (14)
Socialförvaltningen
Det kan innebära att utföraren ska hjälpa den enskilde med egenvård,
hushållsgöromål, matlagning, tvätt, handla och liknande. Arbetet i hemmet betyder
att utföraren tillsammans med den enskilde praktiskt ska utföra olika vardagssysslor.
Personalen ska genom att praktiskt visa hur man tar sig an olika vardagsaktiviteter,
vara den förebild som banar väg för att den enskilde på lång sikt till stor del eller fullt
ut själv ska kunna klara sina vardagsaktiviteter.
Vägledning/stöd för att få en fungerande social tillvaro
Vägledning och stöd för att kunna bygga upp och få en fungerande social tillvaro
utifrån sina egna förutsättningar innebär att utföraren ska;
-
stödja den enskilde med sociala kontakter och att bygga upp och få ett
positivt nätverk utanför familjen
stödja den enskilde att komma iväg till en daglig sysselsättning utanför
hemmet som t ex daglig verksamhet, praktik, anställning eller studier
stödja den enskilde att utifrån intresse våga pröva på och delta i fritids- eller
kulturaktiviteter,
arbeta med att motivera den enskilde,
arbeta för att bryta den enskildes isolering
Utföraren ska aktivt arbeta för att den enskilde ska ges möjlighet att utveckla och
upprätthålla relationer med anhöriga, i synnerhet med barn om sådana finns och
övrigt nätverk. Den enskilde ska få stöd för olika former av social samvaro, till
exempel stöd att upprätthålla sociala kontakter och bryta eventuell isolering.
Rehabiliterande synsätt
Utföraren ska ha ett rehabiliterande och lösningsfokuserat synsätt. Vardagsrehabilitering syftar till att ge brukaren bästa möjliga förutsättningar för delaktighet
och jämlikhet i samhällslivet. Personalen ska tillgodose den enskildes behov av
vardagsrehabilitering med målet att höja och bibehålla funktionsnivån. Utföraren ska
kunna erbjuda den enskilde stöd enligt metoden Ett självständigt liv (ESL) enskilt
eller i grupp.
I boendestödets arbetsuppgifter ingår inte att arbeta med någon form av terapeutisk
samtalsbehandling, såsom samtalsterapi, korttidsterapi varken enskilt eller i grupp
Samordnad individuell plan SIP
När den enskilde har behov av insatser från både hälso- och sjukvården och från
socialtjänsten ska utföraren upprätta en individuell plan i enlighet med ök mellan
HSN och SON. http://www.gotland.se/68436
Delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter
Delegering av en arbetsuppgift inom hälso- och sjukvården får endast ske om det är
förenligt med god och säker vård. Delegeringar ska ske utifrån Socialstyrelsens
Socialförvaltningen
föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1997:14) om delegering av arbetsuppgifter
inom hälso- och sjukvård och tandvård samt MAS riktlinjer.
Munhälsobedömning
Personer som har ett omfattande boendestöd omfattas av tandvårdsreformen om
uppsökande verksamhet. Uppsökande verksamhet innefattar munhälsobedömning,
individuell rådgivning, utbildning och handledning till vårdpersonalen om daglig
munvård samt erbjudande om eventuell nödvändig tandvård.
Utföraren ska ansvara för att den som är berättigad till uppsökande verksamhet
erbjuds en munhälsobedömning per år i samråd med Tandvården. Munhälsobedömningen utförs i den enskildes bostad och personal från boendestödet ska alltid
vara med.
Riskhantering
Inför förändringar och införandet av nya rutiner ska en riskanalys göras. Baserat på
analysen ska åtgärder sättas in för att minimera riskerna för den enskilde.
Tekniska hjälpmedel
Utföraren ska stödja den enskilde att vid behov söka information om lämpliga
hjälpmedel.
Nyckelhantering
Utföraren ska säkerställa skriftliga rutiner för hantering av nycklar till den enskildes
bostad. Om kostnader för byte av lås/nycklar uppstår pga. borttappade nycklar
betalas detta av utföraren.
Hantering av privata medel
Utgångspunkten är att den enskilde själv svarar för sina privata medel. I händelse av
att enskild har behov av hjälp med att hantera privata medel ska utföraren i första
hand stödja den enskilde att ansöka om god man/förvaltare alternativt anmäla
behovet till handläggaren.
Tolk
Den enskilde ska ges hjälp vid behov att rekvirera tolk exempelvis vid språk, tal-, synoch hörselnedsättning.
Handläggning och dokumentation
Dokumentation av insatser enligt SoL ska göras i enlighet med Socialstyrelsens
föreskrift och allmänna råd. Dokumentation vid Handläggning av ärenden och
genomförande av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS (SOSFS 2006:5) samt
Socialstyrelsens handbok: Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten.
8 (14)
Socialförvaltningen
Utföraren ska ha rutiner utifrån särskilda bestämmelser enligt lagen om behandling
av personuppgifter inom socialtjänsten (SoL PuL) och förordningen om behandling
av personuppgifter inom socialtjänsten (SoL PuLF).
Journalhandlingar ska förvaras så att obehöriga inte kan få tillgång till dem. Endast de
som är engagerade i insatsen av den enskilde har rätt att ta del av journalen.
Utförare ska ha ett system för att dokumentera och bevara information som visar att
personalen erinrats om tystnadsplikten
Genomförandeplan
Hur en beslutad insats praktiskt ska genomföras ska dokumenteras i en
genomförandeplan. Planen ska underlätta och effektivisera arbetet med
dokumentation under pågående insats och är en del av personakten.
Utföraren ansvarar för att en individuell genomförandeplan skriftligen upprättas
utifrån varje gällande biståndsbeslut. Planen ska upprättas tillsammans med den
enskilde som ska ges möjlighet att vara delaktig och ha inflytande över planering och
genomförande av sina insatser. När genomförandeplanen är fastställd och
underskriven ska en kopia skickas till den enskilde och en kopia skickas till
handläggaren.
Planen ska innehålla konkreta och mätbara mål för insatsen samt en redogörelse för
hur denna ska genomföras. Av planen ska framgå hur ansvaret för olika delar av
insatsen fördelas.
Genomförandeplanen ska påbörjas inom 7 dagar från verkställighet och inom en
månad vara klar. Genomförandeplanen utgör tillsammans med handläggarens
beställning grunden för uppföljning och den ska följas upp och uppdateras minst en
gång per år och vid behov revideras.
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
Utföraren ska ha ett ledningssystem i enlighet med Socialstyrelsens föreskrift och
allmänna råd om ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM,
LSS och HSL (SOSFS 2011:9)
Ansvar
Ansvarig chef för verksamheten har ett samlat ledningsansvar för att verksamheterna
bedriver en god vård och omsorg med hög kvalitet och patientsäkerhet. Medarbetare
har ansvar för att känna till och arbeta i enlighet med riktlinjer och rutiner utifrån
ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete.
9 (14)
Socialförvaltningen
Processer och rutiner
Verksamheten ska identifiera, beskriva och fastställa de processer i verksamheten
som behövs för att säkra verksamhetens kvalitet. För varje aktivitet ska verksamheten
utarbeta och fastställa de rutiner som behövs för att säkra kvaliteten.
Samverkan och samarbete
Utföraren ska samverka med närstående/legal företrädare och för den enskilde andra
viktiga personer i den utsträckning som den enskilde medger. Alla led i planering
kring den enskilde ska föregås av denna samverkan
Närstående/anhöriga
Anhöriga/närstående ska bemötas med respekt och vid behov ska stöd även ges till
anhörig/närstående. Personalen ska kunna informera om vilka stödformer som kan
erbjudas http://www.gotland.se/6513
God man/förvaltare
Utföraren ska skapa goda kontakter och kontinuerligt ha en dialog med den enskilde
och dennes legala företrädare om verksamheten.
Myndigheter
Utföraren ska samverka med de förvaltningar och myndigheter som är av betydelse
för den enskildes vård och omsorg och livsföring i övrigt.
Beställaren
Utföraren ska samverka med beställaren och delta i samverkansmöten och
branschråd. Beställaren bjuder regelbundet in till branschråd där syftet är att ge
utrymme för dialog mellan beställare och utförare samt kunskapsutbyte mellan
utförare. Utföraren bör delta i utbildningar och informationsträffar, som
socialförvaltningen kallar till.
Utföraren ska lämna statistik och uppgifter som efterfrågas av nationella
myndigheter, andra organisationer och beställaren.
Beställaren gör uppföljning av verksamheter utifrån de krav som ställs, uppföljningen
är såväl generell som riktad. Oanmälda besök kan ske i verksamheterna. Utföraren
ska medverka vid uppföljning eller bistå med underlag för att genomföra
uppföljningen. Verksamheten ska varje år upprätta kvalitetsberättelse som skickas till
beställaren i samband med årsredovisning.
Inkomna handlingar till beställaren är offentliga (3 Kap 19 a § kommunallagen).
Nämnden omfattas av offentlighetsprincipen vilket innebär att allmänheten har rätt
att ta del av inkomna handlingar om inte handlingarna omfattas av offentlighets - och
sekretesslagstiftningen (OSL 2009:400).
10 (14)
Socialförvaltningen
Hälso- och sjukvård
Utföraren ska samverka med relevanta aktörer för att kunna bedriva en säker vård.
Det är speciellt viktigt i gränssnittet mellan olika ansvarsområden För att den
enskilde ska kunna känna sig trygg och få bästa möjliga vård och omsorg måste det
finnas en god kommunikation och samsyn.
Överenskommelser mellan socialnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden ska
göras kända och följas i tillämpliga delar. www.gotland.se/47124
Frivilligorganisationer
Samverkan med frivilligorganisationer och studieförbund ska eftersträvas i syfte att
skapa mervärde vad det gäller de enskildas sociala, kulturella och existentiella behov.
Egenkontroll
Verksamheten ska bedriva egenkontroll, d v s systematisk uppföljning och
utvärdering av den egna verksamheten samt kontroll av att den bedrivs enligt de
processer och rutiner som ingår i verksamhetens ledningssystem.
Synpunkter och klagomål på verksamheten
Utföraren ska ha ett eget system eller följa Region Gotlands system
www.gotland.se/4125 för hur den enskilde/företrädare/närstående kan lämna
synpunkter på verksamheten. Detta system ska vara känt bland enskilda/företrädare
och personal.
Synpunkter och klagomål från den enskilde och dennes företrädare/närstående är en
viktig informationskälla för att åtgärda brister och för att identifiera områden som
behöver förbättras och utvecklas. Synpunkter och klagomål ska tas på allvar och ska
betraktas som en möjlighet att förbättra och utveckla verksamheten. Region Gotland
har även ett gemensamt system för alla verksamheter inom regionen ”Tyck till” som
kan användas. http://www.gotland.se/55607.
Rapporteringsskyldighet
Verksamheten ska följa gällande föreskrifter SOFSF 2011:5 och 2005:28 samt
regionens riktlinjer för hantering av avvikelser, lex Sarah och lex Maria,(del av
riktlinjer för Ledningssystemet för kvalitet www.gotland.se/63715 )
Utföraren ansvarar för att det finns rutiner inom verksamheten för hantering, analys
och förbättringsåtgärder utifrån inrapporterade avvikelser. Utförare i egen regi ska
använda regionens system för rapportering och hantering av avvikelser.
11 (14)
Socialförvaltningen
Personal – och kompetensförsörjning
Utföraren ska tillförsäkra personalen meddelarfrihet och får inte ålägga dessa en
sådan tystnads- eller lojalitetsplikt som inskränker deras möjlighet att lämna uppgifter
till media. Utföraren får inte heller efterforska källan till sådana uppgifter.
Omfattning/bemanning
Utföraren skall ge insatsen dagtid sju dagar i veckan beroende på individuella behov
så att säkerhet och omsorg garanteras för den enskilde. Vid behov kan insatsen även
utföras under kvällstid. En fast personalgrupp skall finnas som bas och arbetet ska
organiseras så att antalet personer som deltar i insatserna minimeras för den enskilde.
Personal hos utföraren får inte ha uppdrag som förvaltare/god man eller annat
uppdrag för de personer som man utför insatser för.
Utföraren ansvarar för att det finns tillräckligt med personal för att tillgodoses de
enskildas behov av stöd och omvårdnad.
Utföraren ska anställa och ansvara för personal med beaktande av gällande lagar och
föreskrifter. För verksamheten ska finnas rutiner för introduktion av nyanställda samt
för hur metoder inom verksamheten introduceras, tillämpas och utvecklas.
Kompetensutveckling
Utföraren ska se till att personalen har den utbildning och kompetens som behövs,
för att utföra och utveckla verksamheten engagerat och professionellt.
För all personal ska det årligen upprättas en individuell kompetensutvecklingsplan för
fortbildning och vidareutbildning och personalen ska erbjudas regelbunden
handledning. Kompetensutveckling ska svara mot verksamhetens behov inom
verksamhetsområdet.
Krav på verksamhetsansvarig
Verksamheten ska ledas av en chef med adekvat högskoleutbildning och lämplig
erfarenhet. Ansvarig chef ska vara tillgänglig dagtid, kontorstid och tillse att det är
möjligt att nå verksamheten dygnet runt. Vid frånvaro ska beställaren informeras om
ersättare.
Krav på medarbetare/omvårdnadspersonal
Personalen ska ha adekvat grundutbildning på lägst gymnasienivå samt ingående
kunskaper om målgruppen, olika psykiatriska diagnoser, former av psykiska
funktionsnedsättningar och missbruk.
Personalen ska ha kunskaper i talad och skriven svenska för att kunna ta emot
instruktioner samt för att kunna utföra dokumentation. Samtlig personal måste ha
körkort. All personal ska bära synlig legitimation eller namnskylt.
12 (14)
Socialförvaltningen
Övrigt
Sekretess
”Sekretess gäller inom socialtjänsten för uppgift om enskilds personliga förhållanden,
om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon honom
närstående lider men.” (Offentlighets- och sekretesslagen 26 kap 1 §). För enskild
regi gäller tystnadsplikt enligt socialtjänstlagen 15 kap. 1 §.
”Sekretess gäller inom hälso- och sjukvården för uppgift om en enskilds
hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften
kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men”
(Offentlighets- och sekretesslagen 25kap 1§). För enskild regi gäller tystnadsplikt
enligt 12-16 §§ Patientsäkerhetslagen.
Utföraren ska svara för att personalen har kunskap om bestämmelserna och
undertecknar förbindelse om tystnadsplikt.
Anmälningsskyldighet
Samtliga verksamma inom yrkesmässig bedriven verksamhet inom hälso- och
sjukvård eller på socialtjänstens område är enligt Socialtjänstlagen skyldiga att genast
anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om något som kan
innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd. Utföraren ansvarar
för att personalen informeras om och iakttar gällande lagstiftning och Socialstyrelsens
föreskrifter om anmälningsplikt.
Den enskildes behov av skydd
Utföraren ska vara uppmärksam på om någon enskild kan vara utsatt för våld och
behöva stöd och skydd. Utföraren ska säkra att all personal har kunskap om
bemötande och förhållningssätt samt kännedom om vilket stöd en våldsutsatt person
har rätt att få.
Polisanmälan
I situationer där det finns misstanke om brott mot den enskilde ska frågan om
polisanmälan prövas skyndsamt. Utgångspunkten är alltid att det är den enskildes sak
att polisanmäla, men om den enskilde/företrädare väljer att inte göra anmälan, eller
inte har förmåga att göra det, måste det prövas om verksamheten ska ta ansvar för
polisanmälan. Innan polisanmälan görs måste bedömning ske om uppgifter kan
lämnas ut enligt Offentlighets- och sekretesslagen. Sekretess bryts vid vissa typer av
brott.
Miljöarbete
Utföraren ska följa Region Gotlands miljöpolicy. http://www.gotland.se/1048
13 (14)
14 (14)
Socialförvaltningen
Definitioner
Den enskilde
Närstående
Företrädare
Beställare
Utförare
Vård och omsorg
Bistånd
Beviljad insats
Genomförande
Genomförandeplan
Journal Socialtjänst
Journalhandling
Hälso- och sjukvård
Medicinskt ansvarig
sjuksköterska
Medicinteknisk
produkt
Rehabilitering
Sekretess/
Tystnadsplikt
SoL
HSL
Avser såväl brukare inom socialtjänsten som patient inom hälsooch sjukvården.
Person som den enskilde anser sig ha en nära relation med.
Begreppet används synonymt med anhörig person
God man/Förvaltare.
Socialnämnden.
Egen (kommunal) regi, upphandlade entreprenad och enskild
(privat) regi.
Åtgärder och insatser till enskilda personer gällande socialtjänst,
stöd och service till funktionshindrade samt hälso- och sjukvård
enligt gällande lagar.
Individuellt behovsprövad insats som beslutas med stöd av
socialtjänstlagen.
Insats som den enskilde är berättigad till enligt beslut av
socialnämnd.
Verkställighet av beslutad insats.
Plan som beskriver hur en beslutad insats praktiskt ska
genomföras.
Del av en personakt där anteckningar av betydelse för
handläggning av ett ärende och genomförande av insatser görs
kontinuerligt och i kronologisk ordning.
Handling som upprättas eller inkommer i samband med vården av
en patient och som innehåller uppgifter om patientens
hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden eller om
vidtagna eller planerade vårdåtgärder
MAS – Sjuksköterska som har ett särskilt medicinskt ansvar för
hälso- och sjukvården i en kommun.
Produkt som används för att påvisa, förebygga, övervaka,
behandla eller lindra en sjukdom och eller kompensera en skada
eller funktionsnedsättning eller undersöka, ändra eller ersätta
anatomi eller fysiologisk process.
Insatser som ska bidra till att en person med förvärvad
funktionsnedsättning, utifrån dennes behov och förutsättningar,
återvinner eller bibehåller bästa möjliga funktionsförmåga samt
skapar goda villkor för ett självständigt och aktivt deltagande i
samhällslivet.
Förbud att röja uppgift vare sig det sker muntligt eller genom att
en allmän handling lämnas ut eller på annat sätt.
Socialtjänstlagen.
Hälso- och sjukvårdslagen
Download
Random flashcards
Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards