ES1303, Emission, spridning, omvandling och deposition av för

advertisement
Naturvetenskapliga Fakultetsnämnden
ES1303, Emission, spridning, omvandling och deposition av föroreningar
Emission, Disperson, Transformation and Deposition of Pollutants
7.5 högskolepoäng
Grundnivå
1. Fastställande
Kursplanen är fastställd av Naturvetenskapliga fakultetsnämnden 2007-06-15
och senast reviderad 2009-04-07. Kursplanen gäller till och med 2010-06-30.
Utbildningsområde: naturvetenskap
Huvudområde: miljövetenskap
Ansvarig Institution: Institutionen för växt- och miljövetenskaper.
Medverkande institutioner: Institutionen för cell- och molekylärbiologi, Institutionen
för kemi, och Institutionen för fysik.
2. Inplacering
Kursen ingår i kurspaketet ESOD-FEBS i basblocket av kurser inom det Miljövetenskapliga programmet med naturvetenskaplig inriktning. Kursen kan även läsas som
enskild kurs.
3. Förkunskapskrav
Godkänd baskurs i miljövetenskap (15 hp) samt genomgått 45 hp naturvetenskapliga
baskurser varav 15 hp kemi.
eller
Godkända kurser motsvarande 60 hp inom minst två av ämnena fysik, kemi, biologi
och geovetenskap, inkluderande baskurs i kemi (15hp). Ett av ämnena skall omfatta
minst 30 hp.
2 (3)
4. Innehåll
Kursen omfattar utsläpp till luft, vatten och mark för olika ämnen och ämnesgrupper.
Deras spridning och omvandling i luft och vatten, samt deras fördelning, deposition
och upptag i organismer. I kursen behandlas också mät- och analysteknik inom dessa
områden, samt exempel på modeller för simulering av spridnings och omvandlingsprocesser.
5. Mål
Efter avslutad kurs skall studenten ha:
• grundläggande kunskap om naturliga och antropogena emissioner till atmosfären
• grundläggande kunskap om hur dessa emissioner omvandlas i atmosfären och
vilka problem som produkterna ger upphov till
• känna till mätprincip och typisk uppbyggnad hos några vanliga instrument för
att mäta luftföroreningar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
förståelse för de mekanismer och processer som styr spridningen av föroreningar i atmosfären
känna till indelningen av spridningsmodeller och vad som karakteriserar dessa
modeller
kunna utföra enklare beräkningar med gaussmodellen
fått utföra praktiska övningar med datorbaserade spridningsmodeller
grundläggande kunskap för de mekanismer och processer som styr torrdeposition
kunna beskriva de steg och processer som bestämmer depositionen av aerosolpartiklar.
grundläggande kunskap om de mekanismer och processer som styr hur miljöpåverkande ämnen sprids och binds i markekosystem
kunna beskriva de steg och processer som bestämmer omvandling och nedbrytning av organiska föroreningar i mark
grundläggande kunskap om organiska ämnens stabilitet
grundläggande kunskap om vilka fysiska och kemiska egenskaper som avgör
om ett organiskt ämne utgör ett globalt miljöproblem
grundläggande kunskaper om vad som styr fördelningen mellan å ena sidan
vatten och å andra sidan organiska löningsmedel eller fetter, och hur detta påverka ett organiskt ämnes spridning
förmåga att redogöra för de huvudsakliga grupper av miljöpåverkande ämnen
som sprids i luft och vatten.
förmåga att förklara hur dessa ämnen kan spridas och omvandlas i den akvatiska miljön
förmåga att förklara hur växtnäringsämnen omvandlas i vattenmiljön och hur
denna omvandling påverkar miljöeffekterna på lokal och regional skala
3 (3)
•
•
•
•
förtrogenhet med fugacitets-begreppet och dess tillämpning för förutsägelser
av kemikaliers fördelning i miljön
grundläggande kunskap om bioackumulationsprocesser som länk mellan kemikaliers förekomst i miljön och i deras effekter på organismerna
grundläggande kunskaper om tillgängliga metoder för att rena markekosystem
ha grundläggande kunskaper om bioremediering
6. Kurslitteratur
Se separat litteraturlista på kurskansliet.
7. Former för bedömning
Skriftlig tentamen samt redovisningar av laborationer, övningar och litteraturuppgifter.
I enhetlighet med regelsamlingen för studier vid Göteborgs Universitet har
student rätt till minst fem examinationstillfällen. Efter att ha blivit underkänd på samma examination två gånger har studenten rätt att byta examinator, om det är praktiskt möjligt.
8. Betyg
Betyg ges enligt den tregradiga betygskalan Icke godkänd (U), Godkänd (G) och Väl
Godkänd (VG). På redovisningar i grupp ges endast betygen underkänd och godkänd.
9. Kursvärdering
Kursvärderingen sker såväl skriftligt med hjälp av kursportalen, men även muntligt
innan tentamen.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards