2003-11-27 för mer info www.cfss.ki.se

advertisement
2003-11-27
för mer info www.cfss.ki.se
Information
-Work environment, information to visiting
scientist. You are welcome to a seminar on
December 3rd, 9-11, locality: Room Asklepios,
Administration, Nobels väg 5, KI, Solna. Teacher:
Roger Flodin, Previa. Hélène Jansson, K53, has
the application form, which must be sent not later
than November 21st to Miljöenheten, KI, 171 77
Stockholm, fax: 33 88 33.
-Vår nya hemsida www.cfss.ki.se är under
uppbyggnad. www.karo.nu kommer att finnas
kvar under en övergångstid.
-Nya regler för etikprövning. Från och med 0401-01 gäller en ny lag om etikprövning av
forskning som avser människor. Det blir även en
ny organisation och nya rutiner för ansökan om
forskningsetisk granskning.
Forskningsetikkommittén som funnits på HS i
många år försvinner och det blir ett centralt kansli
på Karolinska Institutet, i Solna. Det blir vidare en
avgiftsbeläggning av ansökningarna. Det finns en
broschyr som sänds ut, i vilken de nya reglerna
beskrivs kortfattat och hänvisning finns till en ny
hemsida som lagts upp med information om detta:
www.forskningsprovning.se
Disputationer
Dr Grzegorz Nowak, enh för transplantationskirurg. Titel ”Monitoring and prevention of
ischaemia-reperfusion injury in liver transplantation. Experimental and clinical studies”.
Lokal: R64, klockan 9.00, fredagen den 28
november 2003. Handledare: Professor BoGöran Ericzon, CFSS, Karolinska Institutet. Doc
Annika Wernerson, Institutionen för
laboratoriemedicin, Karolinska Institutet.
Fakultetsopponent: Professor Pierre-Alain
Clavien, Klinik für Viszeral-&
Transplantationschirurgie, Universitätsspital,
Zürich, Switzerland. Betygsnämnd: Prof Rolf
Hultcrantz, Karolinska sjh, doc Jan Wahlberg,
Akademiska sjh, prof Erik Larsson, Akademiska
sjh.
Dr Ulrik Lindforss, enh för kirurgi, försvarar sin
avhandling den 5 december kl 09.00,
föreläsningssal 4V, Odontologiska kliniken. Titel
”On the clinical value of genetic analysis in
colorectal cancer patients”. Huvudhandledare:
Med dr Hans Olivecrona, Inst SöS. Bihandledare:
Doc Nikos Papadogiannakis, Inst f labmedicin, KI,
HS. Opponent: Doc Roger Stenling,
Laboratoriecentrum, Norrlands Universitetssjh,
Umeå.
Dr Anne Soop, enh för anestesi, försvarar sin
avhandling den 5 december, kl 09.00, Hörsalen,
Novum. Titel “Experimental studies on endotoxin
infusion in human. Evaluation of pharmacological
immunomodulation by adenosine and nicotinamide”. Huvudhandledare: Prof Alf Sollevi, enh för
anestesi, CFSS. Bihandledare: Med dr Johanna
Albert, div för anestesi och intensivvård, KI, DS.
Opponent: Adj prof Anders Åneman, Inst för de
kirurgiska disciplinerna, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Betygsnämnd: Doc Folke Hammarqvist,
CFSS, prof Folke Sjöberg, Linköpings universitet,
prof Jan Andersson, Inst för medicin, KI.
Dr Kerstin Rane Lindgren, enheten för anestesi,
försvarar sin avhandling den 12 december, kl
09.00, Föreläsningssal 1, Danderyds sjukhus. Titel:
Intrathecal Adenosine for the treatment of
acute pain. Safety assessment and evaluation in
experimental, in perioperative and labour pain.
Huvudhandledare: Märta Segerdahl, MD, CFSS
Bihandledare: Prof Alf Sollevi, CFSS. Opponent:
Doc Gunnar Nordberg, Sahlgrenska akademin vid
Göteborgs universitet. Betygsnämnd: Doc Carl
Molander, doc Sigga Kalman, doc Ellika Andolf.
Docentföreläsning
Med dr Staffan Enoksson, enh f kirurgi håller sitt
lärarprov tisdagen den 2 december kl 16-16.45
med titeln ”Akut kärlkirurgi”. Lokal: TMC -studion
C1:87, HS. Lärarrepresentanter: Rolf Nordlander,
Christer Paul. Ämnesföreträdare: Jörgen
Larsson.
Trevlig första advent!
Anslag
Forskningsbidrag utlyses
Ann-Mari och Ragnar Hemborgs minnesfond
främjar vetenskaplig forskning inom den ortopediska medicinens område. Forskningsbidrag på
sammanlagt 100 000 kr finns att söka för
utdelning 2004. Sista dag för ansökan är den 10
december 2003. För ytterligare information, se
webbplatsen: www.hemborgsfond.se
Maud och Birger Gustavssons Stiftelse
bildades i januari 1980. Stiftelsen har som mål att
främja bl a forskning och utbildning inom olika
områden av medicin och i första hand inom
ämnesområdet urologisk kirurgi. Denna forskning
skall ske inom eller utom Sverige och ge möjlighet
att för inom landet verksamma svenska eller
utländska läkare att bidra till ökad kunskap inom
vederbörande ämnesområde.
Verksamheten som avser utbildning, forskning
och utvecklingsarbete för att förebygga och lindra
sjukdom bland barn i utvecklingsländer.
Beslut om anslag från stiftelsen kommer att fattas
vid styrelsesammanträde i mars eller april 2004.
Under de senaste åren har cirka 600 000 kr
delats ut årligen. Ansökningshandlingar skall ha
inkommit till stiftelsen med adress: M&B
Gustavssons Stiftelser, c/o Sponsor
Stiftelseförvaltning AB, Box 7823, 103 97
Stockholm. Senast den 31 december 2003.
Ansökan skall innehålla redogörelse för projektets
totalbudget. I den skall anges till vilka andra
stiftelser som ansökan om anslag ingivits och
vilka anslag som redan beviljats för projektet.
Några särskilda ansökningsblanketter finns ej.
Besked kan påräknas före den sista april 2004.
För information och synpunkter
kontakta [email protected]
Download