Motion angående Förenkling vid upplösande av samfälligheter De

advertisement
Motion angående Förenkling vid upplösande av samfälligheter
De flesta samfälligheter är mycket gamla och det finns en rad olika slags
samfälligheter, det kan vara källor, grustag, lertag, markvägar, båtplatser,
branddammar, ja tom rabarberstånd!
Många har i dagsläget ingen eller en mycket liten betydelse, men kan utgöra
hinder för de fastigheter där samfälligheterna ligger.
När samfälligheterna bildades gjordes en fördelning av hur stor del de ingående
fastigheterna hade. Denna fördelning finns registrerad hos lantmäteriet.
Mycket har hänt under åren med sammanslagning av fastigheter, nya
fastighetsbeteckningar mm. Om man vill ta bort en samfällighet måste man
först ta reda på vilka fastigheter som ingår genom en dyrbar
lantmäteriförrättning där kostnaden ofta överstiger värdet på den mark som
samfälligheten avser. Dessutom måste alla delägare vara överens oavsett hur
liten andel man har.
Eftersom Lantmäteriet också vill ta bort samfälligheterna borde staten gå in
och subventionera kostnaderna.
Motionären yrkar
att LRF skall verka för en förenkling vid borttagande av samfälligheter och att
det skall räcka med att en majoritet av ägarna till en samfällighet skall vara
överens.
att LRF skall arbeta för att staten skall subventionera de kostnader som dessa
lantmäteriförrättningar innebär.
att motionen skickas vidare till riksförbundsstämman.
Säfflebygdens LRF-avdelning den 1/2-2016
Torbjörn Axelsson motionär
Catarina Nilsson ordf.
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards