Identifiering av den faktor i serum från patienter med typ 1 diabetes

advertisement
Identifiering av den faktor i serum från patienter med typ 1 diabetes som ökar aktiviteten hos
2+
B-cellens spänningsaktiverade L-typ Ca -kanal samt underliggande molekylära mekanismer.
Per-Olof Berggren
Institutionen för molekylär medicin
Karolinska Institutet
Karolinska Sjukhuset, L1:02
171 76 Stockholm
Projekt: 6/98 och 6/99
Nyckelord: Grundforskning, diabetes, intracellulärt Ca2+
Detta är ett stort projekt som syftar till att identifiera den eller de faktorer i serum från patienter med typ
2+
I diabetes som ökar aktiviteten hos den spänningsaktiverade L-typ Ca kanalen i endokrina pankreas
ß-celler och därmed framkallar dessa cellers död. Även de underliggande molekylära mekanismerna
skall identifieras. I det aktuella projektet har vi i ett antal komplicerade steg renat fram och identifierat
en sådan faktor X som vi nu håller på och testa på såväl normala ß-celler som insulinproducerande
2+
cellinjer. Denna faktor ökade cytoplasmatiskt fritt Ca i insulinproducerande celler. En polyklonal
2+
antikropp mot denna faktor X förhindrade ökningen i cytoplasmatiskt fritt Ca . Det intressanta är att
2+
denna polyklonala antikropp också hindrar den ökning i cytoplasmatiskt fritt Ca som åstadkommes
av diabetiskt serum, vilket talar för att denna faktor X verkligen är den faktor i diabetiskt serum som är
2+
ansvarig för den Ca -medierade ß-cellsdöden. Denna forskning fortsätter för närvarade med stöd från
andra instanser. Sammantaget kan man säga att de 50.000 kr som erhölls från Stiftelsen Forskning
utan djurförsök gjorde det möjligt att komma igång med de här studierna. Det faktum att denna faktor
2+
X specifikt ökar cytoplasmatiskt fritt Ca kommer att göra det möjlig för oss att i vår fortsatta forskning,
på jakt efter de molekylära mekanismer varmed denna faktor ökar aktiviteten hos den
2+
spänningsaktiverade L-typ Ca -kanalen i endokrina pankreas ß-celler, använda insulinproducerande
cellinjer, vilket drastiskt minskar vårt behov av mus och råtta.
Download
Random flashcards
Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards