Verksamhetsplan 2011/2012 Latorps skola inkl fritidshem Sydväst

advertisement
Verksamhetsplan 2011/2012
Latorps skola inkl fritidshem
Sydväst skolnämnd
Innehållsförteckning
1.
Inledning
2. Förutsättningar
3. Läroplansmål – Normer och värden
4. Läroplansmål – Kunskaper
5. Läroplansmål – Elevernas ansvar och inflytande
6. Läroplansmål – Skola och hem
7. Läroplansmål – Övergång och samverkan
8. Läroplansmål – Skolan och omvärlden
9. Läroplansmål – Bedömning och betyg
10. De tre utvecklingsområden som skolan fokuserar på för att öka måluppfyllelsen
enligt projekt ”Ökad måluppfyllelse”
2
1. Inledning
Latorps skola är en F-3 skola med tillhörande fritidshem som ligger ca 15 km väster om Örebro i
kanten av Kilsbergen. Skolan inryms i gamla men anpassade skollokaler och omges av en underbar
natur. Möjligheterna till att bedriva undervisning ute i naturen är stor. I samma miljö finns även
Latorps förskola och som vi har ett nära samarbete med. Vi samarbetar också med Vintrosa skola
som är vår anvisningsskola när eleverna börjar i år 4. Eleverna från Latorps skola åker skolbuss till
Vintrosa skola för att ha idrott, slöjd och för att besöka biblioteket. Personalen har ibland
gemensam kompetensutveckling.
Genom veckobrev, utvecklingssamtal, föräldramöten och föräldraråd vill vi skapa möjligheter för
vårdnadshavare att ha inflytande i skolans verksamhet. Föräldrarådet är ett forum där
representanter från verksamheten och vårdnadshavarna i ledning av rektor samråder kring frågor
som berör verksamheten.
Varje vecka arbetar vi med SET (social, emotionell, träning) i alla barngrupper för att bland annat
stärka eleverna i deras självbild. Vi arbetar även med tecken som stöd (TAKK) i verksamheten.
Vår verksamhetsidé är att utveckla en grundtrygghet hos eleverna och erbjuda en stimulerande
lärandemiljö så att de får bästa möjliga förutsättningar att nå kunskapsmålen.
2. Förutsättningar
Latorps skola består av ett arbetslag med 6 personer. Två fritidspedagoger, en fritidsledare (som
också arbetar i förskolan) två lärare och ett skolmåltidsbiträde som även arbetar viss tid i
fritidshemmet. Vi har 47 elever inskrivna i skolan och de flesta är också inskrivna i fritidshemmet.
Gruppindelningen det här verksamhetsåret är en F-1:a, en 2-3:a och en fritidshemsgrupp. De olika
grupperna samverkar mycket tillsammans och vi arbetar med att ha en helhetssyn på dagen.
Utifrån tillgången och närheten till en underbar utemiljö är det naturligt för oss med en ”Natur och
miljö” profil och att använda oss av utomhuspedagogik som arbetsredskap. Vi kommer att fortsätta
att utveckla arbetet med att ha undervisning ute en förmiddag i veckan och en eftermiddag då vi
går från gården på fritids. Det kommer att bli mycket fokus på matematik detta läsår tack vare att
vi är inne på det andra året i vårt tvååriga matematikprojekt. Tillsammans med skolan arbetar
förskolan med ”Grön flagg”. Under förra verksamhetsåret köpte vi in en ”kåta” som finns på
skolgården som ett extra rum att bedriva verksamhet i.
På skolan finns det en arbetslagsledare som tillsammans med Latorps förskola, Vintrosa
förskola/skolas arbetslagsledare och två rektorer bildar en ledningsgrupp.
Tillsammans med Vintrosa skola har vi tillgång till ett barn- och elevhälsoteam.
Arbetet med att få en ekonomi i balans är ständigt pågående arbete utifrån den fördelningsmodell
som finns där varje enskild elev genererar pengar. När förutsättningarna förändras måste ekonomin
följa med. Elevunderlaget har varit stabil och ökat med någon elev. Vi har under budgetåret tillsatt
lite mer personal och kunnat investera i en del nya saker. Budgeten för 2011 kommer att ge ett
överskott.
3
3. Läroplansmål – Normer och värden
Skolplanemål: Likabehandlingsplaner ska grundas på väl beprövade och utvärderade metoder.
Nolltolerans mot kränkande behandling ska råda. Vetenskapligt grundade arbetsformer mot
mobbning ska användas.
I alla grundskolor ska utbildning i värdegrundsfrågor erbjudas personal, föräldrar och elever.
Programnämndsmål: Inte formulerat som mål utan som uppdrag – Alla enheter arbetar med
likabehandlingsplaner där elever, personal samt föräldrar aktivt deltar i arbetet och är överens
om de värderingar som är grunden i trygghetsarbetet. (Budget 2010)
Driftnämndsmål: Högsta prioritet har ökad måluppfyllelse och trygghet. (Budget 2010)
I budgethandlingarna för 2011 för driftnämnderna i sydost, sydväst och Östernärke finns
politiska skrivningar som rör ” Ökad måluppfyllelse” och ”Diskriminering och kränkande
behandling”.
Ingen på vår skola ska känna sig utsatt för trakasserier, kränkande behandling
eller diskriminering.
Målet
är uppnått när:
.
- eleverna upplever och ser skolan som en trygg miljö att vistas i.
Processen
 Alla elevgrupper fortsätter med SET (Social Emotionell Träning) en gång i veckan.
 Vi fortsätter att diskutera likabehandling med alla elever utifrån Trygghetsplanen så att de
känner till och förstår innehållet och deras egen tillämpning av innehållet i den.
Personalgruppen diskuterar innehållet i Trygghetsplanen fortlöpande. Vi informerar
vårdnadshavarna om innehållet i Trygghetsplanen på höstens föräldramöte.
 I elevgrupperna pratar vi om trivselreglerna och hur vi ska vara mot varandra för att alla ska
trivas i skolan.
 Personalen genomför små forumspel för eleverna utifrån uppkomna situationer.
 Rastvärdar finns närvarande vid fri lek och vägleder vid behov.
 Vi fortsätter att arbeta med teckenspråk i verksamheten.
 Vi anordnar en aktivitetsdag där eleverna får prova på hur det kan vara att ha en
funktionsnedsättning.
Vi följer upp de genomförda aktiviteterna som vi bestämt och skriver fortlöpande in detta i
verksamhetsplanen.
För att påvisa resultatet genomför eleverna en arbetsmiljöenkät. Vi observerar och samtalar med
eleverna om hur de upplever tryggheten. Vi analyserar också hur väl de känner till innehållet i
Trygghetsplanen.
Vi dokumenterar eventuella kränkningar och samlar dem i vår gemensamma mapp för att kunna
analysera dem utifrån målet.
Avstämning under året med bedömning av resultat och analys
Bedömning
Enligt kvalitetsredovisningen har vi arbetat mycket med att implementera Trygghetsplanen till
elever och vårdnadshavarna. Vi anser nu att den är väl förankrad i vår verksamhet.
ej godtagbar
godtagbar
bra
mycket bra
_________________________________________________X____________________
4
4. Läroplansmål - Kunskaper
Skolplanemål: I förskoleklassen ska olika slags arbetsformer från skola och förskola kombineras.
Alla elever ska i skolår 3 kunna läsa, skriva och räkna. I de fall som tillräckliga kunskaper inte
erhållits ska eleven vara garanterad att adekvata åtgärder sätts in. Alla elever ska ges möjlighet
att uppnå målen i skolans alla ämnen i skolår 5 och 9.
Kunskapen om hållbar utveckling ska förstärkas och finnas med i vardagsarbetet i samtliga
skolformer. Inslagen av ekologisk mat ska öka.
Särskolan ska stärka arbetet för att höja elevernas teoretiska och praktiska kunskaper, samt arbeta
för att elevernas självbild stärks. Eleverna i särskolan ska ges möjlighet att utifrån sina
förutsättningar delta i grundskolans undervisning.
Antalet lärare som är behöriga i de ämnen de undervisar i ska öka.
Programnämndsmål: Andelen elever som lämnar grundskolan med kunskaper som ger behörighet
till gymnasiestudier på nationella program ska öka.
All omsorg och utbildning ska utformas så att varje barns och elevs förutsättningar att växa, lära
och utvecklas ska tillgodoses. Örebro kommuns elever ska erbjudas en skolutbildning där alla får
grundläggande färdigheter och kunskaper att klara sig i samhället. Kunskapsuppdraget ska vara i
centrum i allt arbete för att alla elever ska uppnå skolans mål. (Budget 2010)
Kommunens riktlinjer för mottagning, introduktion och utbildning av flerspråkiga barn och
elever: Förskolan och skola ska i sin kvalitetsredovisning följa upp och utvärdera sina
insatser för flerspråkiga barn/elever. (2009)
Driftnämndsmål: Högsta prioritet har ökad måluppfyllelse och trygghet. (Budget 2010)
I budgethandlingarna för 2011 för driftnämnderna i sydost, sydväst och Östernärke finns
politiska skrivningar som rör ” Ökad måluppfyllelse” och ”Diskriminering och kränkande
behandling”.
Genom vårt tvååriga matematikprojekt (skolverkets matematiksatsning)
fortsätter vi att utveckla arbetet med matematik.
Målet är uppnått när:
- eleverna upplever matematikundervisningen intressant, varierande och
stimulerande
- undervisningen styrs mindre av matteboken
- vi använder utomhuspedagogik som ett redskap i
matematikundervisningen
- förståelsen för vad som är matematik hos eleverna ökar
Processen
 Vi skriver pedagogiska planeringar för de områden som vi arbetar med i webbverktyget
Infomentor PODB.
 Målen i planeringarna kommer att tydliggöras för eleverna i början av varje arbetsområde.
 Vi kommer att satsa på föreläsningar med inriktning på matematik och vi gör ett
studiebesök på Linköpings Universitet och deras matteljé.
 Fortsätter att bygga upp vår materialbank med pedagogiskt material i matematik för både
inom- och utomhus bruk.
 Alla elevgrupper kommer att ha ett matematikpass utomhus varje vecka.
 Eleverna kommer att få arbeta aktivt med olika problemlösningar.
5
Elevernas arbete följs upp och dokumenteras efter varje arbetsområdet.
Skriftliga omdömen skrivs som eleverna och vårdnadshavarna får ta del av inför vårens
utvecklingssamtal.
År 2 gör en diagnos i materialet ”Måns och Mia” och år 3 gör nationella prov i matematik under
vårterminen.
Vid behov tar vi hjälp av vår specialpedagog och åtgärdsprogram skrivs.
Pedagogerna dokumenterar arbetet med projektet i egna loggböcker.
Intervjuer med eleverna om matematik kommer att genomföras i slutet av matematikprojektet.
En rapport om det tvååriga matematikprojektet kommer att skrivas.
Avstämning under året med bedömning av resultat och analys
Enligt kvalitetsredovisningen har vi genom våra aktiviteter utvecklat vår matematik/utomhusprofil.
Vi måste avsätta mer tid för diskussion och reflektion.
5. Läroplansmål – Elevernas ansvar och inflytande
Skolplanemål: Barn och elever ska ges möjlighet till inflytande i verksamheterna i enlighet med
FN:s barnkonvention.
Programnämndsmål: Inte formulerat som mål utan som uppdrag - Verksamheten ska ta
initiativ till att öka elevers engagemang och inflytande över sitt eget lärande. Verksamheten
ska utformas så att varje barns och elevs förutsättningar att växa, lära och utvecklas tillgodoses.
(Budget 2009)
För att eleverna ska uppleva sin tid i skolan som meningsfylld och motiverande, ska de kunna
påverka och få vara med och ta ansvar för sitt arbete. (Budget 2010)
Öka elevernas inflytande och delaktighet i skola/fritidshem.
Målet är uppnått när:
- eleverna upplever sig delaktiga i verksamheterna
Processen
 Eleverna gör utifrån mognad och med stöd egna val under lektioner och utvärderar
regelbundet.
 Förskoleklassen får välja aktiviteter regelbundet.
 På fritids har vi måndagsmöten där eleverna får komma med synpunkter och förslag.
Vi arbetar aktivt med att alla eleverna är delaktiga och får vara med.
 Vi har regelbundna stormöten och klassråd.
 Inför ett nytt arbetsområde tar vi reda på vad eleverna redan kan och låter dem komma med
förslag på vad och hur de vill arbeta och på det viset bli delaktiga i utformandet av PP:n
(pedagogiska planeringen).
 Eleverna är delaktiga i utformandet IUP:n (individuella utvecklingsplanen).
 Eleverna ska vara representerade i Grön flagg gruppen.
 En elev ansvarar och leder övning/lek varje vecka på idrotten.
För att påvisa resultatet gör eleverna en arbetsmiljöenkät där vi frågar om hur de upplever sin
delaktighet i verksamheten.
samtal, enkätanalys och observationer ser vi om förbättring sker.
Vi dokumenterar elevernas arbete fortlöpande både skriftligt och bildligt.
Avstämning under året med bedömning av resultat och analys
6
Bedömning
Vi bedömde i kvalitetsredovisningen att eleverna upplever enligt trivselenkäten samt i samtal vi för
med dem att de har inflytande över sin arbetsdag. Vi bedömer att vi generellt har utvecklat vårt
arbetssätt för att göra det möjligt för eleverna att vara mer delaktiga i planering och utvärdering i
skolan och fritidshemmet.
ej godtagbar
godtagbar
bra
mycket bra
_______________________________________________________X_______________
6. Läroplansmål – Skola och hem
Skolplanemål: Individuella utvecklingsplaner ska finnas i grundskolan. Genom dessa och
utvecklingssamtal ska föräldrarna vara väl insatta i elevens utveckling. Målen i verksamheterna
t ex mål som finns i läroplanen, kursplaner och i verksamheternas planer, ska vara kända för
barn, elever och föräldrar.
Programnämndsmål: Inte formulerat som mål utan som uppdrag – Verksamheten
ska ta initiativ till att öka föräldrars engagemang. (Budget 2009)
Arbetet med värdegrundsfrågor ska stärkas genom att alla grundskolor erbjuder utbildning och
studiecirklar, där såväl personal som föräldrar och elever deltar. (Budget 2010)
Introducera de nya läroplansmålen i Lgr 11 för eleverna och vårdnadshavare.
Målet är uppnått när:
- elever och vårdnadshavare upplever att de fått information om målen i den
nya läroplanen.
Processen
 Berätta om den nya läroplanen på föräldramöten och föräldraråd och påvisa var det går att
läsa mer om den. Skicka ut en informationsfolder och se en film från skolverket på höstens
föräldramöte.
 Inför varje arbetsområde skriva en PP (pedagogisk planering) som synliggör för eleverna
och vårdnadshavare vilka mål som ska arbetas med. Presentera målen för eleverna både
genom samtal och sätta upp dem i klassrummet.
 I veckobrev informerar vi om vad som vi arbetar med i de olika grupperna. I
utvecklingssamtalen berättar vi om elevernas kunskapsutveckling utifrån målen i Lgr 11.
 Vi använder webbverktyget Infomentor PODB när vi gör PP (pedagogiska planeringar),
skriftliga omdömen och IUP:n (individuella utvecklingsplanen). Under vt 2012 ska
vårdnadshavare och elever ha tillgång till verktyget.
För att påvisa resultatet frågar vi i en enkät till vårdnadshavarna om de fått information om den nya
läroplanen Lgr 11 och dess innehåll.
I samtal och intervjuer med eleverna tar vi reda på om de vet om vilka mål som de har arbetat med.
Vi dokumenterar genom att vi skriver PP (pedagogiska planeringar) där vi bedömer
måluppfyllelsen.
Avstämning under året med bedömning av resultat och analys
7
Bedömning
Enligt kvalitetsredovisningen bedömer vi att vi har kommit igång i vårt arbete med PODB och
hamnar på nivå bra.
ej godtagbar
godtagbar
bra
mycket bra
_______________________________________________X_______________________
7. Läroplansmål – Övergång och samverkan
Skolplanemål: Varje verksamhet ska arbeta efter en förankrad pedagogisk idé
som lägger grunden till en innehållsrik och aktiv fritid.
Programnämndsmål: Alla elever ska ha rätt till bra och relevant studie- och
yrkesvägledning (SYV) för att öka elevernas möjlighet att uppnå skolans mål och undvika omval.
(Budget 2010)
Under verksamhetsåret erbjuder fritidshemmet en varierad verksamhet där
barnen kan vara med och påverka aktiviteterna.
Målet är uppnått när:
- barnen upplever att fritidshemmet erbjuder varierad verksamhet och att de kan
påverka aktiviteterna
Processen
 Vi har måndagsmöte där eleverna får chans att påverka och komma med önskemål om
veckans innehåll.
 Utefritids en eftermiddag i veckan där eleverna ska få pröva på olika typer av
friluftsaktiviteter.
 Under loven försöker vi utnyttja det kulturutbud/naturutbud som kommunen erbjuder.
 Informerar om fritidshemmets verksamhet på olika sätt till exempel genom dialog, hemsida
och brev. Vi har även en anslagstavla där vi skriver upp veckans aktiviteter så barn och
vårdnadshavare kan se vad som är på gång
Genom observationer, samtal och intervjuer med barnen tar vi reda på om de tycker att
fritidshemmet erbjuder en varierad verksamhet och om de tycker att de kan påverka aktiviteterna.
Vi dokumenterar det vi gör i fritidshemmets verksamhet genom anteckningar och bilder för att
kunna analysera det vi gjort utifrån målet med variation i verksamheten.
Avstämning under året med bedömning av resultat och analys
Bedömning
Eftersom vi enligt kvalitetsredovisningen inte har genomfört allt i målbeskrivningen bedömer vi att
vi hamnar på nivån under bra. Vi har dock haft ett gott samarbete med förskolan i Latorp.
ej godtagbar
godtagbar
bra
mycket bra
____________________________________X__________________________________
8
8. Läroplansmål – Skolan och omvärlden
Programnämndsmål: Inte formulerat som mål utan som uppdrag – Arbetet med entreprenörskap
i skolan ska förstärkas. Det ska genomsyra skolans vardag och prägla lärandemiljön från
förskolan till gymnasieskolan. (Budget 2010)
Under verksamhetsåret ska elevgrupper få möjlighet till att genomföra
aktiviteter för andra
Målet är uppnått när:
- elevgrupper har genomfört aktiviteter för de äldsta barnen i förskolan
Processen
 Prata med eleverna vad det innebär att organisera en aktivitet och låta dem tycka till om vad
det skulle kunna vara för något.
 Eleverna får ansvara för planering, genomförande och utvärdering av några
aktiviteter med förskolans äldsta barn.
Genom elevernas egna utvärderingar och våra observationer av deras arbete följer vi upp hur det
gått.
Avstämning under året med bedömning av resultat och analys
Bedömning
Utifrån att vi enligt kvalitetsredovisningen inte har genomfört målet så skattar vi oss på ej
godtagbar nivå.
ej godtagbar
godtagbar
bra
mycket bra
____X__________________________________________________________________
9. Läroplansmål – Bedömning och betyg
Programnämndsmål: Inte formulerat som mål utan som uppdrag – Varje enskild
elevs läs- och skrivutveckling bör kontinuerligt observeras och utvärderas så att
stöd kan ges i tid där det finns behov av det. (Budget 2009)
Utvecklingssamtal med nedskrivna omdömen samt individuella utvecklingsplaner ska finnas
på alla skolor. Det webbaserade verktyget (PODB) ska finnas i alla skolor. PODB stödjer det
kontinuerliga arbetet med skriftliga omdömen som ett stöd till elevernas kunskapsutveckling.
(Budget 2010)
Under verksamhetsåret ska vi utveckla vårt arbete med att följa elevernas
kunskapsutveckling i sin läs- och skrivutveckling.
Målet är uppnått när:
- vi har bra underlag/dokumentation och kring varje elevs läs- och
skrivutveckling.
Processen
 Personalen fördjupar sig i läroplanen och bedömningar vid till exempel pedagogiska
konferenser, kompetensutvecklingsdagar med mera.
 Genom vardagliga observationer följer vi elevernas kunskapsutveckling och dokumenterar
dem ibland annat ”Nya språket lyfter” och andra anteckningar.
9





Vi skriver skriftliga omdömen kring varje elevs kunskapsutveckling i de olika ämnena
utifrån de arbetsområden vi arbetat efter och som beskrivs i de pedagogiska planeringarna.
Dessa omdömen skrivs i webbverktyget Infomentor PODB.
Vid behov genomförs tester och diagnoser för att kartlägga var eleverna finns i sin läs- och
skrivutveckling.
Nationella prov genomförs i år 3.
Vi har elevvårdande samtal minst två gånger per termin då rektor och specialpedagog
medverkar.
Vid misstanke om att en elev riskerar att inte nå målen i år 3 skrivs ett åtgärdsprogram.
För att påvisa resultatet följer rektor, specialpedagog och lärarna upp den dokumentation som finns
kring varje elevs kunskapsutveckling vid slutet av verksamhetsåret.
Avstämning under året med bedömning av resultat och analys
Bedömning
Vi bedömer oss att hamna på nivån bra i kvalitetsredovisningen därför vi använder oss av de
verktyg som vi är anvisade att använda för att följa elevernas kunskapsutveckling.
ej godtagbar
godtagbar
bra
mycket bra
______________________________________________________X________________
10. De tre utvecklingsområden som skolan fokuserar på för att öka
måluppfyllelsen enligt projekt ”Ökad måluppfyllelse”
Utveckla arbetet med utomhuspedagogik.
Arbeta utifrån ett flexibelt lärande.
Arbetet med systematisk kunskapsuppföljning ska utvecklas.
Processen
 Vi ska fortsätta med utomhuslektioner en förmiddag varje vecka.
 Utomhusförmiddagarna ska bli mer tematiska och med större variation i
gruppkonstellationer.
 Arbetet med utomhuspedagogik följer arbetet med matematikprojektet.
 Eleverna ska möta utmaningar utifrån sin kunskapsnivå.
 Tillsammans med Vintrosa skola diskuterar vi hur ett flexibelt lärande kan se ut.
 Vid behov diskutera med elev och vårdnadshavare om eventuellt behov av mer tid för att nå
målen.
 Personalen fördjupar sig i läroplanen vid olika tillfällen till exempel på pedagogiska
konferenser och kompetensutvecklingsdagar. Målen synliggörs för eleverna och
vårdnadshavarna.
 Vi fortsätter att skriva PP (pedagogiska planeringar), IUP:n (individuella utvecklingsplaner)
och skriftliga omdömen i webbverktyget Infomentor PODB.
 Vi har elevvårdande samtal två gånger per termin då rektor och specialpedagog medverkar.
10
Avstämning under året med bedömning av resultat och analys
Bedömning
Dessa tre mål ser vi som långsiktiga utvecklingsområden. Vi möts nya krav, verktyg, mål mm.
Utifrån kvalitetsredovisningen hamnar vi på de här olika bedömningsnivåerna.
ej godtagbar
godtagbar
bra
mycket bra
_________________________________________________X_____________________
ej godtagbar
godtagbar
bra
mycket bra
__________________________X____________________________________________
ej godtagbar
godtagbar
bra
mycket bra
_____________________________________________X_________________________
11
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards