Diskussionsupplägg för gemensam ärendediskussion kring - Sn-dd

advertisement
Diskussionsupplägg för gemensam ärendediskussion kring
personer med komplexa och sammansatta svårigheter
Syfte/Mål








Mötet syftar till att utifrån verksamhetens sammansatta kompetens hitta en gemensam
förståelsegrund kring personens beteenden, svårigheter och resurser. Att skapa
SAMSYN!!!
Att tillsammans vidga våra traditionella perspektiv och föreställningar, och istället
tänka nytt ”utanför boxen”
Att tillsammans försöka göra "ologiska" beteenden begripliga så vi bättre kan anpassa
och rikta våra insatser mot vad personen själv är motiverad att arbeta med
Att bredda våra perspektiv så vi även kan få bättre förståelse gällande andra personer
med liknande svårigheter
Att vid behov skapa individuellt anpassade insatser, rutiner och verksamheter för att
möjliggöra ett maximalt resursutnyttjande till mest möjliga kvalitet.
Diskussionerna syftar inte till att klargöra vem som bär ärendet/kostnaden utan utgår
ifrån att vi arbetar tillsammans med den enskildes behov och förutsättningar i fokus
Det är viktigt att alla närvarande vid mötet aktivt och förutsättningslöst delar med sig
av sin kunskap/kompetens.
Det är viktigt att alla aktivt undviker/uppmärksammar gränssättning och
revirdiskussioner
Viktiga utgångspunkter kring ”Problemskapande beteenden”
 Problemskapande beteenden är allt beteenden som skapar problem för personer i
individens omgivning
 Ansvar, makt och möjlighet att påverka måste placeras hos den som har problemet och
som därför är motiverad att förändra sig. Den enskilde kommer inte att vara beredd att
förändra något som bara är ett problem för oss, inte för den… Att lägga ansvaret på
den enskilde skapar då bara frustration, maktlöshet och stress hos personalen,
samtidigt ökas ofta stressen hos den enskilde av pressen.
 Problemskapande beteende går att se som strategier (överlevnad/stresshantering) som
oftast fyller en positiv och viktig funktion för individen i den givna situationen (stressoch belastningsmodellen)
 Många för oss problemskapande beteenden uppkommer ur starka känslor av
maktlöshet och frustration. Man kan inte lämna över kontrollen till någon annan/ta
emot erbjuden hjälp så länge man inte har kontrollen själv. Alla våra metoder måste
därför syfta till att ge tillbaka/möjliggöra att personen får kontrollen över sig själv och
sin situation. När vi tar över makten och kontrollen, tappar den enskilde makten över
sig själv vilket ofta leder till ett problemskapande beteende.
 Förståelse av kravnivåer, samt att göra individuell kravanpassningar är viktiga delar i
arbetat med att förstå individens beteenden
 Våra metoder måste bygga på att ge den enskilde möjlighet att få/återta kontrollen
över sig själv och sin situation. Först därefter kan personen överlämna kontrollen till
”hjälparen”/omgivningen.
Metod
Vid mötet deltar representanter från ledning/chefer, särskilt utvald personal utifrån
kompetensområde samt annan personal som är delaktig i ärendet. Man kan med fördel bjuda
in representanter från socialtjänst (olika enheter), boende, andra utförare, anhöriga mm.
Diskussionsupplägg;
1. Dragning av ärendet, bakgrund….
Ex. ålder, boendehistorik, uppväxtförhållanden, nätverk ,
2. Identifiera eventuellt problemskapande/oönskade beteende.
3. Vilka svårigheter/behov av stöd har personen i sin vardag? Vilka kognitiva svårigheter
uppvisar personen?
4. Identifiera; för vem är personens beteende ett problem? Har vi ett gemensamt
problem?
5. Vad är den enskildes problem/önskemål om hjälp och stöd?
6. Vilka orsaker till beteendet kan personalgruppen identifiera? Går beteendet att förstå
som stresshanteringsstrategi? Vad har klienten att vinna med beteendet?
7.
-
Använd ”Stress- och belastningsmodellen, kartlägg ev;
Belastningsfaktorer
Varningstecken
Kaostecken
Stressnivån
Positiva och negativa hanteringsstrategier
8. Vilka handlingsalternativ har inte fungerat tidigare?
9. Alternativa handlingsalternativ/bemötandestrategier utifrån modell och förståelse.
Hur kan vi möta personen utifrån dennes önskemål, behov och situation.
10. Välj ut några (ca. tre stycken) punkter/områden att börja arbeta kring. Bestäm tidpunkt
för utvärdering redan nu. Vem gör vad?
Stressnivå
KAOSNIVÅ
VARNINGSTECKEN
BELASTNINGSFAKTORER
Tid
Download