Tillägg till boken Externredovisning i icke noterade svenska företag

advertisement
Tillägg till boken Externredovisning i icke noterade svenska företag
Kapitel 1
I kapitel 1 finns många hänvisningar till punkter i FAR Red R1. Hänvisningarna stämmer inte i några fall
eftersom det i senaste upplagan har skett några förändringar avseende numreringen av punkter i FAR Red R1
( marginella förändringar).
Övrigt i kapitel 1
Sid 11 Definition av större företag : begreppet överlåtbara värdepapper ersätter begreppen andelar,
teckningsoptioner eller skuldebrev
Sid 12 Förändring av eget kapital ska numera endast lämnas som en not ( ska ej presenteras som en egen
rapport)
sid 13 Under allmänna bestämmelser ÅRL kap 2 § 3a har en västenlighetsprincip tillkommit
(företag får avvika från bestämmelser om redovisning, uppställning, värdering m m om följden
av avvikelsen inte är väsentlig).
sid 15 Informationen som berör ” poster inom linjen” ska placeras som en notuppgift
sid 16 Rubrikerna extra ordinära intäkter och kostnader har tagits bort
sid 16 Alla mindre företag får använda en förkortad resultaträkning
sid 17 Begreppet tilläggsupplysningar har i ÅRL har ersatts med noter
Kapitel 2
sid 29 För immateriella anläggningstillgångar i form av utvecklingsutgifter för egen utveckling och
goodwill där inte nyttjandeperioden med en rimlig grad av säkerhet kan fastställas
ska avskrivningstiden uppgå till högst 5 år. I övrigt ska nyttjandeperioden styra
avskrivningstiden för immateriella tillgångar.
Sid 30 Om nedskrivning har gjorts på goodwill kan en återföring inte genomföras
Sid 31 och 33 I ÅRL kap 4§2 begreppet forskning har tagits bort
Sid 34 Fig. 2.3 Avskrivningstid utvecklingsutgifter för egen upparbetning och goodwill
är högst 5 år om inte nyttjandeperioden med en rimlig grad av säkerhet kan fastställas.
Kapitel 4
Sid 66 Under bundet eget kapital tillkommer rubriken utvecklingsavgifter av egen
utveckling. Det gäller om ett aktiebolag har aktiverat utvecklingsavgifter.
En överföring från fritt till bundet kapital görs som innebär att beloppet inte kan delas ut.
Se exempel nedan.
Kapitel 5
sid 96 Ansvarsförbindelser redovisas som en notuppgift istället för en post inom linjen post.
Sidan 32 och 33
På sidan 32 och 33 i boken framgår att för internt upparbetade immateriella tillgångar som inte berörs av K3
p 18.5 kan företaget välja mellan två redovisningsprinciper: kostnadsföringsmodellen respektive
aktiveringsmodellen. Om aktiveringsmodellen tillämpas i ett aktiebolag måste en avsättning till en fond
under bundet eget kapital göras.
Exempel: Ett företag väljer att aktivera internt upparbetade immateriella tillgångar med 500 000 kr.
Tillgångarna kommer att redovisas på balansräkningen tillgångssida (aktiverat arbete för egen räkning på
resultaträkningen ökar med motsvarande belopp). Vidare måste det fria egna kapitalet minska med 500 000
kr och det bunda egna kapitalet öka med motsvarande belopp. Det vill säga det utdelningsbara medlen blir
mindre.
Balansräkning
Immateriella tillgångar
Intern upparbetede tillgångar
500 000
Eget kapital
Bundet eget kapital
Fond för utvecklingsutgifter 1) + 500 000
Fritt eget kapital
IB 1 000 000
1) - 500 000
UB 500 000
Fond för utvecklingsutgifter upplöses i takt med att den internt upparbetade tillgångarna skrivs av. Det
innebär att det bunda egna kapitalet minskar och att det fria eget kapital ökar.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards