Stora teatern, Göteborg, 25 februari 2012.key

advertisement
Kreativa Kraftfält
– Saccoismen i den halländska myllan
Christer Gustafsson
Landsantivarie, Kulturmiljö Halland
Stora Teatern,Göteborg
25 februari, 2012
Kulturdistrikt
Industri kluster: konkurrensfördelar
- Marknadsnära och kostnadseffektiv – samarbeten
- Arbetskraft – kompetens, kapacitet
- ”Industriell atmosfär” – informell koordinering, informationsutbyte,
spridning av idéer
Decentraliserad vertikal integration – samarbeten från ax till limpa
Kulturdistrikt
Kultur kluster: territoriellt ekosystem baserat på kultur
- Kulturens nya roll
-”Kulturell atmosfär” – informell koordinering, informationsutbyte,
spridning av idéer
- Geografisk närhet – sociala dimensionen – regionala myllan
Horisontell integration – samarbeten mellan olika produktionskedjor
=> Kulturledd regional ekonomisk och social utveckling
Systemövergripande Kulturdistrikt
Kultur viktigaste ”råvaran” för utveckling
Kulturens nya dubbla roll
Kulturella och kreativa näringar (KEA 2006)
Kulturens värdeproduktion: systemövergripande integration
Icke vinstdrivande kulturaktiviteter – ändå utvecklingsmotor
Drivkrafter för hållbar ekonomisk tillväxt
- Innovation
- Entreprenörskap
- Sociala kittet
- Välfärd
- Regional sammanhållning
-
Hållbar utveckling
-
Lokal identitet
-
Livslångt lärande
Drivkrafter för hållbar ekonomisk tillväxt
Innovation
- Kulturens betydelse för ekonomin i sin helhet
-
Förståelse för kultur – kreativitet – innovation
-
Aktivt deltagandets betydelse för innovationer
-
Regionala innovationssystem
Drivkrafter för hållbar ekonomisk tillväxt
Entreprenörskap
-
Kulturinkubatorer
-
Entreprenörer inom KKN
- Kulturens förmåga implementering av nya idéer till affärsmodeller
Drivkrafter för hållbar ekonomisk tillväxt
Välfärd
-
Upplevd psykologiskt välbefinnande
-
Kultur och hälsa
- Kulturskolor, kultur i skolan
Drivkrafter för hållbar ekonomisk tillväxt
Hållbar utveckling
- Social dimensionen – betoning på deltagande
- Miljö
- Ekonomi – kulturens dubbla roll
Drivkrafter för hållbar ekonomisk tillväxt
Sociala kittet
- Kulturens betydelse för samhället/ekonomin i sin helhet
-
Kulturens betydelse interregionala samarbeten
-
Kulturlivet som attraktionskraft
Drivkrafter för hållbar ekonomisk tillväxt
Territoriell sammanhållning
- Masions Folie – ”Dårhus ”
- Multi-kulturell integration
Drivkrafter för hållbar ekonomisk tillväxt
Livslångt lärande
- Kapacitet
- Aktivt deltagande i kulturverksamheter
- Strukturfonderna
Drivkrafter för hållbar ekonomisk tillväxt
Lokal identitet
- Spektakulära lokaler för kultur – inte alltid framgångsrecept
- Myllans kapacitet att tillgodogöra sig nyskapande kultur
-
Nya modeller för tillgänglighet till kultur
-
Platens betydelse city branding/lokala traditioner
The result of the data collection: Museums
The result of the data collection : architectural heritage
The result of the data collected: libraries/archives
The distribution of the activities:
educational services in the cultural field
The distribution of the activities: performing arts (live
shows)
Music (production, rehearsal rooms, ecc.)
Visual arts
The cross-sector dynamics
Smart specialisation strategies
Placing greater emphasis on innovation and having an
innovation-driven development strategy in place that
focuses on each region’s strength and competitive
advantage.
Based on evidence and strategic intelligence about a
region’s assets and the capability to learn what
specializations can be developed in relation to those of
other regions, in the globalization society
Regional Policy contributing to smart growth in Europe 2020 (European Commission)
Smart specialisation strategies
Place-based and driven by a pragmatic assessment of
individual strengths and weakness.
Mindful of the region’s history and territorial
characteristics and broader geographical context.
Aim at concentrating resources on the most
promising areas of competitive advantage; e.g.
clusters, existing sectors and cross-sectoral activities,
eco-innovation, high value-added markets or specific
research areas.
Regional Policy contributing to smart growth in Europe 2020 (European Commission)
Smart specialisation strategies
Capability to develop a collective way of making sense of a complex
flow of events.
Strategic management to manage processes and the flux of
changes rather then imposing stability and a fixed set of orders.
Regions should decide to invest in areas best suited to developing
their competitive advantage and identity where clusters should
be nurtured.
Regional economies should be differentiated to avoid waste of
resources and duplication – creation of more diversity among
regions.
Regional Policy contributing to smart growth in Europe 2020 (European Commission)
Kreativa Kraftfält
Kultur 3.0 – kulturens dubbla betydelse
- direkta ekonomiska betydelse
- indirekta ekonomiska betydelse
Kartläggning av ”alla” kulturaktiviteter och
kulturlokaler i Sverige
Kulturens kluster - Kreativa kraftfält – Innovativa
centra
Kreativa Kraftfält
Syfte
- Introducera världens kanske mest utvecklade metod för
kulturplanering i Sverige
-
Tydliggöra kulturens betydelse i ett system-övergripande
perspektiv
-
Pilotprojekt: sprida erfarenheterna till hela Kultursverige
Kreativa Kraftfält
Metod
-
Kartläggning av ”all” kulturverksamhet och ”alla”
kulturlokaler i Halland
-
Intervjuer
-
Statistik
Kreativa Kraftfält
Hösten 2011
- Kartläggning; Halmstads kommun Haldahuset
Närmare 6000 GIS-punkter inlagda
Kreativa kraftfält
Kreativa kraftfält
Kreativa Kraftfält
Aktiviteter
Scenkonst
Bildkonst
Kulturhistoria
Slöjd / kulturhantverk
Radio / television
Film
Bokförlag
Musik
Dataspel
Multimedia design
Produktdesign
Modedesign
Arkitektur
Reklam
Kreativa Kraftfält
Lokaler
Museum
Bibliotek / arkiv
Teater
Biograf
Kulturinstitution
Kulturcentrum
Musikstudio
Konstateljé
Folkets hus / Bygdegård
Hembygdsgård
Konstgalleri
Kulturhistorisk byggnad
Industriarv
Fornlämning
Slöjdtillverkning
Designorienterad tillverkning
Kreativa Kraftfält
2012
Januari – mars
kartläggning
April – juni
intervjuer
April – oktober
analys
Oktober – december
rapport
Halvtidsutvärdering
Slutkonferens
The team
Styrgrupp (Kulturmiljö Halland o Region Halland)
Region Hallands kulturutskott
Haldagruppen (Halmstads kommun)
Regional referensgrupp - bl a kvalitetssäkring
Nationell referensgrupp
Scientific committee (IULM o Kulturmiljö Halland)
Fördjupat regionalt samarbete med bl a Region Hallands projekt
”Kreatören i fokus”
- Fördjupat interregionalt samarbete (VGR, Skåne, Värmland,
Östergötland, Västerbotten, Kronoberg)
- Digital inventering – 10 % K-märkta
- Kartläggning av alla kulturaktiviteter och
kulturlokaler
- Kulturens betydelse för innovativa centrum och
kreativa
kraftfält
- Regional strategi för kulturmiljövården
- Regionala kulturplaner
- Regionala innovationsstrategier
Smarta strategier för hållbar utveckling
- stärkt internationellt perspektiv
- inkluderande och deltagande perspektiv
Sleeping assets
KEA rapporten
Bilindustrin
Kemiindustrin
IT industrin Över 10 000 k-märkta hus i Halland
500 potentiella Masions Folie
273 miljarder euro
271 miljarder euro
544 miljarder euro
Kulturhistoriska miljöer och kreativitet
60 ”Creatvie cities”
- Autentiska
- Unika
- Historiska värden
- Stor erfarenhet av kreativitet , innovationer (historiska kreativa
personer)
- Kluster
- Kreativ mjuk respektive hård miljö
- City branding/lokala byggnadstraditioner
Bästa boplatsen
Quality of place
Kopplingen mellan kreativitet och urban miljö:
- Spacemaking (lokaler för kreativa aktiviteter)
- Placemaking (skapa autentiska, dynamiska och resilienta platser)
- Kunskapsarenor
Kreativa Kraftfält
Och sen då…
-
Kulturinkubator
-
Vetenskapliga artiklar
- Tydliggöra kulturmiljövårdens roll för hållbar utveckling
- Revidering kulturplan
- Handlingsplan för KKN
-
Regional innovationsstrategi
-
Regional smart specialiseringsstrategi
Kreativa Kraftfält
Triple helix
Forskning och utbildning
- Kultur som drivande kraft för värdeökning i andra sektorer/
branscher och för ökad konkurrenskraft
- Relationen kulturella och kreativa näringar - den regionala myllan
- Ökad förståelse för relationen kultur – kreativitet – innovationer
- Framtagande av nya verktyg för beslutsfattare i ett sant
gränsöverskridande perspektiv
Download