WORD-dokumentet 07033

advertisement
Cirkulärnr:
07:33
Diarienr:
07/1918
Arbetsgivarpolitik: 07-2:13
Nyckelord:
Ändringar i lagen om anställningsskydd, LAS,
tidsbegränsade anställningar, semesterlagen – ny lagtext
Handläggare:
Christina Madfors
Hedda Mann
Avdelning:
Avdelningen för arbetsgivarpolitik
Sektion/Enhet:
Arbetsrättssektionen
Datum:
2007-06-25
Mottagare:
Kommunstyrelsen
Landstingsstyrelsen
Regionstyrelsen
Medlem i Pacta
Arbetsgivarpolitik
Rubrik:
Ändringar i lagen om anställningsskydd och
semesterlagen – ny lagtext
Bilagor:
SFS 2007:389-391 (LAS)
SFS 2007:392 (SemL)
2007-06-25
CIRKULÄR 07:33
Kommunstyrelsen
Landstingsstyrelsen
Regionstyrelsen
Medlem i Pacta
Arbetsgivarpolitik
Arbetsgivarpolitik: 07-2:13
Avdelningen för arbetsgivarpolitik
Arbetsrättssektionen
Christina Madfors
Hedda Mann
Nyckelord: Ändringar i lagen om anställningsskydd, LAS, tidsbegränsade
anställningar, semesterlagen – ny lagtext
Ändringar i lagen om anställningsskydd och
semesterlagen – ny lagtext
Riksdagen beslutade den 31 maj 2007 om ändringar i lagen om anställningsskydd
och semesterlagen. Lagändringarna träder i kraft den 1 juli 2007 med undantag för
ändringen av vikariatsregeln som träder i kraft den 1 januari 2008. Innehållet i
ändringarna har redovisats och kommenterats i cirkulär 07:15.
De nya lagtexterna bifogas detta cirkulär.
Sveriges Kommuner och Landsting
Avdelningen för arbetsgivarpolitik
Arbetsrättssektionen
Sophie Thörne
Christina Madfors
Bilagor: SFS 2007:389-391 (LAS) och SFS 2007:392 (SemL)
Sveriges Kommuner och Landsting
118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50
[email protected], www.skl.se
1 (1)
Download