Nicotinell Mint

advertisement
LÄKEMEDELSFAKTA:
Bipacksedel
Nicotinell Mint
1 mg och 2 mg sugtablett
Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.
Detta läkemedel är receptfritt. Nicotinell Mint sugtablett måste trots det användas med
försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.
• Spara denna bipacksedel, Du kan behöva läsa den igen.
• Vänd Dig till Din läkare eller apotekspersonal om Du behöver mera information eller råd.
• Kontakta Din läkare om du fortfarande använder Nicotinell Mint sugtablett efter 9 månader.
• Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i
denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.
I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad är Nicotinell Mint och vad används det för?
2. Innan du använder Nicotinell Mint
3. Hur du använder Nicotinell Mint
4. Eventuella biverkningar
5. Förvaring av Nicotinell Mint
ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
Innehållsdeklaration
Nicotinell Mint sugtabletter finns i två styrkor.
Den aktiva substansen är 1 mg eller 2 mg nikotin
Övriga innehållsämnen är maltitol (E 965), vattenfritt natriumkarbonat, natriumvätekarbonat,
polyakrylatdispersion 30 %, xantangummi, kolloidal vattenfri kiseldioxid, levomentol,
pepparmyntsolja, aspartam (E 951), magnesiumstearat.
Nicotinell Mint sugtabletter är sockerfria.
Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar
Vit, rund, bikonvex sugtablett med mintsmak. Sugtabletter packas i blister innehållande 12
sugtabletter.
Blisterkartorna förpackas i kartonger innehållande 12, 36, 72, 96, 144 resp. 204 sugtabletter.
Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.
Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare
sid 1 (6)
Texten utskriven 2009-11-30 16:29
LÄKEMEDELSFAKTA:
Bipacksedel
Innehavare av godkännande för försäljning
Novartis Sverige AB, Box 1150, 183 11 Täby, tel. 08-732 32 00.
Tillverkare
Sanico n.v., Veedijk 59, B-2300 Turnhout, Belgien.
Novartis Consumer Health GmbH, Zielstattstrasse 40, D-81379 München, Tyskland.
1. VAD ÄR Nicotinell Mint OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?
Vad används Nicotinell Mint för?
Nicotinell Mint sugtablett innehåller nikotin, ett av de ämnen som finns i tobak. Denna
produkt tillhör en grupp läkemedel som används som hjälp när man vill sluta röka. När Du
suger på tabletten, frigörs nikotin långsamt och tas upp av slemhinnan i munhålan. När man
röker vänjer sig kroppen vid nikotin. När man sedan slutar röka drabbas man av olika slags
obehag, s.k. abstinensbesvär. Med hjälp av Nicotinell Mint minskas dessa abstinensbesvär,
genom att man fortsätter tillföra kroppen en liten mängd nikotin under en övergångsperiod.
Råd och stöd ökar chanserna att lyckas.
2. INNAN DU ANVÄNDER Nicotinell Mint
Använd inte Nicotinell Mint:
• vid överkänslighet mot något av de ingående ämnena i sugtabletten.
Nicotinell Mint ska inte användas av icke-rökare.
Var särskilt försiktig med Nicotinell Mint
Tala med Din läkare eller apotekspersonal om Du har
• hjärtsjukdomar t.ex. hjärtinfarkt, hjärtfel, kärlkramp (inklusive Prinzmetals angina) eller
onormala hjärtslag
• haft slaganfall
• högt blodtryck
• problem med blodcirkulationen
• diabetes
• hög produktion av sköldkörtelhormon
• binjuretumör (feokromocytom)
• nedsatt njur- och/eller leverfunktion.
• esofagit (inflammation i mun eller hals), magsår eller sår i tolvfingertarm
sid 2 (6)
Texten utskriven 2009-11-30 16:29
LÄKEMEDELSFAKTA:
Bipacksedel
Även små mängder nikotin är farliga för barn och kan leda till svåra sjukdomstillstånd eller
död. Det är därför viktigt att Du håller Nicotinell Mint sugtablett utom syn- och räckhåll för
barn.
Intag av Nicotinell Mint med mat och dryck
Syrliga drycker (t.ex. kaffe och läskedrycker) påverkar upptaget av nikotin i munhålan. För
att försäkra Dig om bästa effekt, bör Du därför undvika dessa drycker ca. 15 minuter före
användning av Nicotinell Mint sugtabletter.
Graviditet
Det är väldigt viktigt att sluta röka under graviditeten då rökning kan orsaka minskad tillväxt
av fostret. Det kan även leda till förtidig födsel och även dödfödsel. Det bästa är att sluta
röka utan hjälp av läkemedel. Om detta inte går kan Nicotinell rekommenderas då risken för
fostrets utveckling är mindre än om Du fortsätter röka. Fostret påverkas av nikotin. Nicotinell
Mint skall endast användas under graviditet efter konsultation med din barnmorska eller med
vårdpersonal specialiserad på rökavvänjning.
Amning
Nikotin går över i modersmjölk och risk finns att ett barn som ammas påverkas. Använd
därför inte Nicotinell Mint under amning annat än på bestämd ordination av Din läkare. Om
Din läkare rekommenderar Dig att använda Nicotinell Mint sugtablett under amning bör
sugtabletten tas precis efter eller två timmar före amning.
Körförmåga och användning av maskiner
Nicotinell Mint har ingen känd effekt på förmågan att köra bil eller använda maskiner, när
man använder Nicotinell Mint enligt doseringsanvisningarna. Kom ihåg att rökavvänjning kan
påverka beteendet.
Viktig information om något(ra) av hjälpämne(na) i Nicotinell Mint
Nicotinell Mint sugtabletter innehåller aspartam och maltitol som smakämnen.
Aspartam är en fenylalaninkälla. En sugtablett innehåller en mängd aspartam (E951)
som motsvarar 5 mg fenylalanin. Fenylalanin kan vara skadligt för personer, som lider av
fenylketonuri.
Eftersom Nicotinell Mint sugtabletter innehåller maltitol (E965), bör personer som lider av
fruktsockerintolerans (sällsynt, ärftligt tillstånd) inte använda detta läkemedel. Maltitol kan
även orsaka lindrig diarre. Kalorivärdet av maltitol är 2,3 kcal/g.
Nicotinell Mint sugtabletter innehåller 9,8 mg natrium per tablett. Detta skall tas i beaktande
av patienter som står på en kontrollerad natrium diet.
sid 3 (6)
Texten utskriven 2009-11-30 16:29
LÄKEMEDELSFAKTA:
Bipacksedel
Användning av andra läkemedel
Tala om för din läkare eller farmaceut om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även
receptfria sådana. Om Du slutar röka och om Du tar andra mediciner samtidigt kan Din läkare
vilja justera dosen.
Det är inte känt att Nicotinell sugtabletter skulle påverka eller påverkas av intag av andra
läkemedel. Utöver nikotin kan andra substanser i cigaretter påverka vissa mediciner.
Att sluta röka kan påverka hur vissa mediciner fungerar, t.ex.:
• teofyllin (används vid behandling av astma)
• takrin (används för behandling av Alzheimers sjukdom)
• olanzapin och klozapin (används vid behandling av schizofreni)
• Dosen insulin (används vid behandling av diabetes) kan behöva justeras.
3. HUR DU ANVÄNDER Nicotinell Mint
Doseringsanvisning
För att förbättra Dina chanser att sluta röka skall Du helt avstå från rökning när Du börjar
använda sugtabletterna och under hela behandlingsperioden. .Tablettstyrka skall väljas med
utgångspunkt från Ditt nikotinberoende. Vid starkt beroende eller om Du tidigare misslyckats
med att sluta röka efter att ha använt 1 mg sugtablett, bör 2 mg användas. 1 mg subtablett
rekommenderas till svagt till måttligt nikotinberoende rökare.
Svälj inte sugtabletten.
Se tabell för optimal dosering
Svagt till måttligt
nikotinberoende
Mindre än 20
cigaretter/dag
Måttligt till starkt
nikotinberoende
Mellan 20-30 cigaretter/dag
Starkt till
mycket starkt
nikotinberoende
Mer än 30
cigaretter/dag
Låg (1 mg sugtablett ) eller
1 mg sugtablett är att hög (2 mg sugtablett) dos 2 mg sugtablett är
föredra
beroende på användarens
att föredra
tycke och smak.
Om Du upplever biverkningar efter att ha börjat med en hög dos, använd en lägre dos
Dosering för vuxna över 18 år:
Sug på en sugtablett när Du känner ett behov av att röka. I början av behandlingen kan 1
sugtablett tas varje till varannan timme. I de flesta fall är 8-12 sugtabletter per dag tillräckligt.
sid 4 (6)
Texten utskriven 2009-11-30 16:29
LÄKEMEDELSFAKTA:
Bipacksedel
Om du fortfarande känner ett röksug kan Du ta ytterligare sugtabletter. Största dygnsdos vid
användning av 1 mg sugtablett är 30 sugtabletter och av 2 mg sugtablett 15 sugtabletter.
Behandlingen är individuell men vanligtvis bör den pågå i minst 3 månader. Därefter
minskas gradvis antalet sugtabletter per dag eller så kan man gå över från Nicotinell Mint
2 mg sugtablett till att använda Nicotinell Mint 1 mg sugtablett och därefter minska antalet
sugtabletter per dag. Behandlingen bör avbrytas när dosen minskats till 1-2 sugtabletter per
dag. Längre behandlingstid än 6 månader rekommenderas normalt inte, men vissa före detta
rökare kan behöva sugtablettbehandling längre tid för att inte återgå till rökning. Personer som
använt nikotinsugtablett under mer än nio månader rekommenderas ta kontakt med hälso-/
sjukvårdspersonal för ytterligare stöd och information.
Barn och ungdomar (<18 år)
Nicotinell skall inte användas av barn och ungdomar under 18 år utan läkares
rekommendation.
Administrering
1. Sug på en sugtablett tills smaken känns stark.
2. Låt sedan sugtabletten vila mellan kind och tandkött.
3. När smaken mattas av, kan du börja suga igen.
4. Detta tillvägagångssätt bör upprepas till dess sugtabletten helt är upplöst (ca 30 minuter).
Om du använder mera Nicotinell Mint än du borde
Om Du fått i Dig för stor mängd läkemedel kontakta alltid läkare, sjukhus eller
Giftinformationscentralen (i Sverige tel. 112).
Vid användning av för många sugtabletter kan man få samma symtom som vid för mycket
rökning. Symtom på överdosering är svaghetskänsla, svettning, ökad salivutsöndring,
brännande känsla i svalget, illamående, kräkningar, diarré, magsmärta, syn- och
hörselstörningar, huvudvärk, hjärtklappning, andnöd och cirkulationsrubbning.
Kontakta Din läkare eller apotekspersonal om Du upplever några problem.
Barn är känsligare för nikotin (på grund av kroppsstorlek) och blir lättare förgiftade. Kontakta
därför omedelbart läkare om ett barn misstänks vara förgiftat. Om Du har ytterligare frågor
om användningen av denna produkt, tala med Din läkare eller apotekspersonal.
Om du glömt ta Nicotinell Mint
4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
Liksom alla läkemedel kan Nicotinell Mint orsaka biverkningar men alla användare behöver
inte få dem.
sid 5 (6)
Texten utskriven 2009-11-30 16:29
LÄKEMEDELSFAKTA:
Bipacksedel
Biverkningar indelas i vanliga, mindre vanliga och sällsynta. Vanliga biverkningar inträffar
hos fler användare än en på hundra. Mindre vanliga inträffar mellan en på hundra och en på
tusen användare. Sällsynta inträffar hos färre än en på tusen användare.
Symptom som kan uppträda under de första dagarna är yrsel, huvudvärk och sömnsvårigheter.
Dessa kan vara abstinenssymptom som hör i hop med att Du slutat röka och kan orsakas av att
Du inte tillfört tillräckligt med nikotin.
Vanliga biverkningar är: yrsel, huvudvärk och sömnsvårigheter, illamående, muntorrhet,
hicka, magbesvär och stomatit kan uppstå. Matsmältningsbesvär, gaser i magen, ökad
salivproduktion, irritation i mun och hals samt halsbränna kan förekomma, särskilt om man
suger för intensivt. Dessa symptom kan bemästras om man suger långsammare.
Mindre vanlig biverkning är hjärtklappning.
Sällsynta biverkningar är överkänslighetsreaktioner, t ex svullnad av ansikte, tunga och/eller
svalg (angioödem) och rytmstörningar i hjärtat.
Sluta att ta Nicotinell Mint och kontakta omedelbart läkare om svullnad av bl.a. ansikte, tunga
och/eller svalg och/eller svårighet att svälja eller nässelutslag som uppträder tillsammans med
andningssvårigheter inträffar (angioödem).
Många biverkningar kan elimineras genom att Nicotinell Mint används på ett korrekt sätt.
Munsår kan uppträda när man försöker sluta röka, men sambandet med nikotinbehandling
är oklar. Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte
nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.
5. FÖRVARING AV Nicotinell Mint
Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
Används före utgångsdatum som står på förpackningen (utg.dat.). Utgångsdatumet är den
sista dagen i angiven månad.
Förvaras vid högst 25 °C. Förvaras i originalförpackningen.
Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur
man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.
Denna bipacksedel godkändes senast den 2008-10-03
sid 6 (6)
Texten utskriven 2009-11-30 16:29
Download