No Slide Title - Föreningen Homosexuell Läkare

advertisement
Homo- och bisexuella läkares situation på
arbetsplatsen
Carina Bildt, Docent, Arbetslivsinstitutet och Sven Grützmeier
Ordförande Föreningen Homosexuella Läkare
Bakgrund
Samhällets inställning till homo- och bisexualitet
har varierat mycket genom århundradena. Fram till
mittan av förra seklet var det straffbart och först
1979 togs det bort från sjukdomsklassifikationen I
Sverige. Av samma anledning har det varit svårt att
göra ordenliga vetenskapliga undersökningar om
homo- och bisexuella. Sedan 1969 har homo- och
bisexuella gradvist blivit mera och mera synliga och
sedan 1988 har det även bildats yrkesföreningar för
homosexuella. Föreningen Homosexuella Läkare
(FHL) var den första, som bildades.
Europeiska Unionen har avsatt medel för att
undersöka diskriminering av homo- och bisexuella
de så kallade EQUAL-projekten. Sverige fick
pengar för ett genomföra ett sådant projekt år 2002
främst för att undersöka homosexuellas villkår i
försvaret och kyrkan, men eftersom FHL fanns, blev
vi också inkluderade i undersökningen.
Resultat
När berättade man
Tabell 1 visar fördelningen män och kvinnor i
materialet
Homo/bi Hetereo
Kvinna
26
10
Man
50
6
Att se hur heterosexuella och homosexuella läkare
har det på arbetsplatsen, hur öppna de
är med sin homo- eller bisexualitet och hur
de uppfattar diskriminering på arbetsplatsen.
Homo/bi Hetereo
1 år eller mindre
35%
21%
2-4 år
32%
21%
5-9 år
10%
7%
10 år eller mer
22%
50%
Statlig
Kommunal
Landsting
Privat
Intresseorg
Annan
Homo/bi Hetereo
25%
50%
16%
7%
10%
7%
31%
21%
10%
0%
7%
14%
Resultat
Könsfördelning på arbetsplatsen
Method
Ett nytillverkat frågeformulär, som skickades ut dels
till allmänheten och dels till medlemmar I
homosexuella yrkesföreningar.
Formuläret skickades ut till allmänheten efter
adressresister och FHLs medlemmar via
föreningen.
Frågoformuläret var grundligt genomarbetat för att
ge en så bra bild som möjligt.
2/3 av frågorna berörde anställningsvillkor,
värdering av arbetet, förekomst av diskriminering
av olika slag, utvecklingsmöjligheter mm
1/3 av frågorna berörde öppenhet, skäl till att inte
vara öppen, diskriminering mm
Svaren var anonyma
Resultat
Av ca 25.000 utskickade enkäter besvarades 13.500
Homo/bi Hetereo
81-100% kvinnor
19%
33%
61-80% kvinnor
27%
0%
40-60% kvinnor
30%
20%
61-80% män
15%
20%
81-100% män
9%
27%
Kvinnor
Skilja arbete och privatliv
36%
Undvika dumma skämt
9%
Rädd förlora arbetsuppgifter
0%
Rädd för utfrysning
18%
Angår inte arbetskamrater
18%
Rädd för hot och våld
9%
Påverka framtiden negativt
18%
Rädd för skvaller
27%
Rädd för patienternas reaktion
9%
Rädd bli sämre behandlad
18%
Vill ej bli känd som homosexuell
18%
Skulle inte kunna jobba kvar
9%
Rädd för spridning utanför jobbet
9%
Män
59%
17%
10%
10%
39%
10%
21%
30%
29%
14%
47%
11%
21%
Öppenhet bland familj och vänner
Ursprungsfamiljen; helt öppen
Ursprungsfamiljen; relativt öppen
Vänner; helt öppen
Vänner; relativt öppen
Jobbet; helt öppen
Jobbet; relativt öppen
Kvinnor Män
77% 52%
19% 28%
85% 70%
15% 26%
38% 39%
38% 31%
Arbetets betydelse I livet
Gäller de flesta av dina personliga mål
arbetet?
Brist på stöd från arbetsledningen
Från chefen
Från kollegor
Från underordnade
Från andra (patienter)
Homo/bi Hetereo
77%
73%
53%
67%
58%
50%
28%
71%
Vem vet om det på arbetsplatsen
Alla
Nästan alla
Ungefär hälften
Några stycken
Inga
Vet ej
Kvinnor Män
23%
29%
39%
18%
8%
12%
12%
22%
4%
8%
15%
10%
Homofoba inslag I arbetsmiljön
Av FHLs 110 medlemmar besvarade 76 (70%)
enkäten
Totalt 103 läkare besvarade enkäten,
38 kvinnor och 57 män (8 utan könsangivelse),
64 homosexuella, 13 bisexuella, (totalt 77)
17 heterosexuella, 2 definierar inte sin sexuella
läggning.
Skäl till att inte berätta
Tabell 2 visar antalet år man har varit anställd
Tabell 3 visar vilken arbetsgivare man har
Undersökningens syfte
Under anställningsintervjun
När man började
Efter ett tag
Annat
Har ej berättat
Kvinnor Män
15% 18%
4%
6%
50% 24%
12% 18%
19% 33%
hb-arbetskamrater kan vara öppna
hb avancerat till chefstjänster
Fördomsfulla arbetskamrater
Förlöjligande omdömen; ja
Förlöjligande omdömen; vet ej
Osynliggörande av hb-arbetskamrat
Undanhållande av information
Homo/bi Hetereo
62%
20%
27%
0%
49%
33%
33%
20%
10%
53%
9%
0%
8%
0%
Heterosexuella ja
Homosexuella ja
49%
22%
Konklusion
Fortfarande är inte alla homosexuella öppna på
arbetsplatsen, även om de är mera öppna i privatlivet
Stor skillnad i hur homosexuella och heterosexuella
upplever diskriminering
Heterosexuella tänker inte på det p g a okunnskap
vilket bidrar till osynliggörandet av homosexualitet
Arbetet är inte alltavgörande för en majoritet av läkarna,
mest uttalat för gruppen homosexuella läkare.
Båda homo- och heterosexuella läkare upplever stor
brist på stöd från arbetsledningen, men homosexuella
mycket mindre från andra (patienterna)
Undervisningsinsatser om sexualitet, homo- och
bisexuella på alla utbildningar i vårdsektorn behövs.
Sven Grützmeier Email: [email protected]
Acknowledgements
EUs EQUAL-projekt
Av de totalt 77 homo- och bisexuella var 76
medlemmar i FHL, 1 homosexuell och 26 heterosexuella var från den allmänna populationen.
Medlemmarna i Föreningen Homosexuella Läkare
som svarat på enkäten
Download