Riksarkivets författningssamling

advertisement
Riksarkivets författningssamling
ISSN 0283-2941
Ansvarig utgivare: Efwa Westre Stövander
Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter
(RA-FS 2006:4) och allmänna råd om tekniska krav
och certifiering;
RA-FS 2015:4
Utkom från trycket
den 9 juli 2015
beslutade den 24 juni 2015.
Riksarkivet föreskriver med stöd av 2 och 11 §§ arkivförordningen
(1991:446), 2 § förordningen (1994:1495) om överlämnande av allmänna
handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring samt 2 § förordningen (1999:976) om överlämnande av allmänna handlingar till Svenska
kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar för förvaring, dels att 5 kap.
7 § ska ha följande lydelse, dels att det i föreskrifterna ska införas en ny paragraf, 5 kap. 6 a §, samt närmast före 5 kap. 6 a § en ny rubrik av följande lydelse.
5 kap. Tekniska krav för handlingar på mikrofilm
Tekniska krav för förvaringsmedel
6 a § Förvaringsmedel av kartong ska vara tillverkat av material som med
godkänt resultat har genomgått prövningsmetoden PAT i enlighet med SSISO 18916:2011, Material för bilder – Framkallade filmer, plåtar och pappersbilder – Photographic activity test (PAT) för förvaringsmaterial, utgåva 1.
Allmänna råd: Ett godkänt PAT-resultat innebär inte med automatik att materialet är lämpligt för långtidsbevarande av fotografiskt material. För detta
ändamål bör materialet även uppfylla kraven i SS-ISO 18902:2011, Material
för bilder – Framkallade filmer, plåtar och pappersbilder – Omslag och behållare för långtidsförvaring, utgåva 2, avsnitt 4, punkterna 4.1 och 4.2.
Märkning av förvaringsmedel
7 §1 För självhäftande etiketter gäller föreskrifterna för pappershandlingar
i 4 kap. 16 §.
Denna föreskrift träder i kraft den 1 augusti 2015.
BJÖRN JORDELL
Martin Pålsson
1
Senaste lydelse RA-FS 2012:8.
1
Elanders Sverige AB, 2015
Download