SOCIALFÖRVALTNINGEN Försäljning av

advertisement
Anmälan om
SOCIALFÖRVALTNINGEN
Försäljning av
TOBAKSVAROR enl. 12 c § Tobakslagen
FOLKÖL enl. 5 kap. 5 § (detaljhandel)
STABEN FÖR STADSÖVERGRIPANDE SOCIALA FRÅGOR
eller 8 kap. 8 § (servering) Alkohollagen
Datum
Anmälan gäller fr o m (datum)
Anmälan avser
Tobaksförsäljning
Folkölsförsäljning (detaljhandel)
Folkölsförsäljning (servering)
Tobaksförsäljning (via internet)
Folkölsförsäljning (via internet)
Tobaksförsäljning (automat)
Försäljningsställe
Kontaktperson på försäljningsstället
Telefon
Fax
Gatuadress
E-post
Postnummer
Postort
Näringsidkare (bolag, ägare)
Namn
Organisationsnummer
Telefon
Fax
Gatuadress
E-post
Postnummer
Postort
Kontaktperson hos ägaren
Faktureringsadress (om annan än ovan)
Namn
Kontaktperson fakturering
Gatuadress
Postnummer
Postort
Egenkontrollprogram
Enligt tobakslagen ska till anmälan bifogas ett egenkontrollprogram (se mer information på nästa sida).
Jag bifogar härmed mitt egenkontrollprogram (kryssa)
Ja
Jag vill bli kontaktad
Tillsynsavgift
Socialförvaltningen tar årligen ut en tillsynsavgift för folköl- och tobakstillsynen. Tillsynsavgiften uppgår
till 1 800 kronor för folkölsförsäljning och 1 800 kronor för tobaksförsäljning. Säljer du både folköl och
tobak betalar du 2 500 kronor i årlig tillsynsavgift. Ägarskifte ska anmälas till socialförvaltningen.
Hantering av lämnade uppgifter
Enligt personuppgiftslagen (1998:204) får register upprättas om det är nödvändigt för att arbetsuppgifter
i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras.
Vi kommer att behandla dina uppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (PUL 1998:204). Registrering
av uppgifter kommer att ske vid socialförvaltningen.
Behörig firmatecknare
Namnförtydligande
SKICKAS TILL:
S O C I A L F Ö R V A L T N I N G E N , STABEN FÖR STADSÖVERGRIPANDE SOCIALA FRÅGOR,
ANMÄLAN TOBAK & FOLKÖL, BOX 44, 123 21 FARSTA
TOBAK
Vid försäljning av tobak gäller bestämmelserna i
Tobakslagen. Följande är viktiga att känna till:
 Tobak får endast säljas till den som fyllt 18 år
(Tobakslagen 12 §)
 Tobak får inte säljas till den som kan antas lämna ut
tobaken till underårig (Tobakslagen 12 §)
 Tobaksvaror ska ha svensk varningstext
Tobaksvaror är alla varor som är helt eller delvis tillverkade
av tobak. Det vill säga cigaretter, cigarrer, cigariller,
vattenpipstobak, rulltobak, råtobak, snus eller portionstobak.
Den som säljer tobak är vid tveksamma fall skyldig att
kontrollera kundens ålder. Säljaren är skyldig att känna till
reglerna i Tobakslagen och ansvarar för att de följs. Om
säljaren bryter mot Tobakslagen kan han eller hon dömas till
böter eller fängelse i högst sex månader. (Tobakslagen
27 §).
Kommunen kan ingripa mot dig som butiksinnehavare om
du inte följer tobakslagen. Genom ett föreläggande kan
kommunen ålägga dig att vidta vissa åtgärder för att minska
riskerna att den olovliga tobaksförsäljningen upprepas. Ett
sådant föreläggande kan kombineras med vite.
(Tobakslagen 20 §).
På varje försäljningsställe för tobaksvaror ska det finnas en
tydlig och klart synbar skylt med information om förbudet
mot att sälja eller lämna ut sådana varor till den som inte har
fyllt 18 år. (Tobakslagen 12 §)
Tobaksvaror som säljs till konsumenter får inte
tillhandahållas i form av lösa cigaretter eller i förpackningar
om färre än 20 cigaretter.
FOLKÖL
Den alkoholdryck som i dagligt tal kallas folköl (öl) definieras
i 1 kap. 8 § alkohollagen (2010:1622) som en dryck som
framställts genom jäsning med torkat eller rostat malt som
huvudsakligt extraktgivande ämne och vars alkoholhalt
överstiger 2,25 men inte 3,5 volymprocent alkohol.
Vid ägarskifte ska den nya ägaren anmäla detta till
socialförvaltning innan försäljning får påbörjas.
Detaljhandel med öl är en fri näring då verksamheten
bedrivs i en lokal som är godkänd som livsmedelslokal enligt
livsmedelslagen samt att försäljning av matvaror bedrivs i
lokalen.
Det ska vara fråga om egentliga matvaror ur det sedvanliga
livsmedelssortimentet. Med detta avses t.ex.
mejeriprodukter, charkvaror, torrvaror, grönsaker och frukt
samt ett brett urval konserver liksom djupfrysta matvaror.
Som matvaror brukar också räknas pizzor, piroger,
smörgåsar och portioner av hämtmat.
Däremot anses inte livsmedel inom det s.k. kiosksortimentet
vara matvaror. Det gäller glass, konfektyrer, snacks,
lättdrycker, kaffe, te, kakao, frukt, produkter av frukt,
honung, kex och liknande.
Det föreligger även matkrav vid servering av folköl.
Vid försäljning av folköl inom Stockholms stad föreligger en
skyldighet att anmäla detta till socialförvaltningen.
 Ordning och nykterhet ska råda på försäljningsstället och
i dess närhet. (Alkohollagen 3 kap. 5 §)
Folköl får inte säljas:
Anmälan
En näringsidkare som tillhandahåller tobaksvaror för
försäljning till konsumenter ska anmäla försäljningen hos
den kommun där försäljningen sker. Anmälan ska göras
innan försäljningen påbörjas. Att bryta mot
anmälningsskyldigheten kan vara straffbart.
(Tobakslagen 12 c och 27 §§)
Egenkontroll
Näringsidkaren ska utöva särskild tillsyn (egenkontroll) över
tobaksförsäljningen. Enligt tobakslagen ska till anmälan
bifogas ett egenkontrollprogram och de övriga uppgifter som
behövs för kommunens tillsyn. Egenkontrollprogrammet ska
vara utformat och anpassat efter varje försäljningsställe. På
vår hemsida, www.stockholm.se/fot kan du se exempel på
hur ett egenkontrollprogram kan se ut (Tobakslagen 12 c §).
Marknadsföring av tobaksvaror till konsumenter är som



Till den som inte har fyllt 18 år. (Alkohollagen 3 kap. 7 §)
Till den som kan antas lämna den vidare till underårig.
(Alkohollagen 3 kap. 8 §)
Om kunden är märkbart påverkad av alkohol eller andra
berusningsmedel. (Alkohollagen 3 kap. 8 §)
Det är viktigt att känna till att kassören/kassörskan vid
tveksamma fall är skyldig att kontrollera kundens ålder,
känna till reglerna som är angivna i Alkohollagen och
ansvara för att de efterföljs. Skulle säljaren bryta mot
Alkohollagen kan han eller hon dömas till böter eller
fängelse i högst sex månader. (Alkohollagen 11 kap. 9 §)
Egenkontroll
Varje rörelse som säljer folköl är skyldiga att utöva särskild
tillsyn över ölförsäljningen. För detta ändamål ska
näringsidkaren ta fram ett egenkontrollprogram
(Alkohollagen, 5 kap. 5 §).
huvudregel förbjuden. Detta gäller dock inte
1.
i tryckta skrifter på vilka tryckfrihetsförordningen är
tillämplig eller i överföringar eller tekniska upptagningar
på vilka yttrandefrihetsgrundlagen är tillämplig,
2.
marknadsföring som endast består i att tillhandahålla
tobaksvaror för försäljning, eller
3.
kommersiella meddelanden inne på försäljningsställen
som inte är påträngande, uppsökande eller uppmanar
till bruk av tobak.
Kommersiella meddelanden enligt andra stycket 3 ska i den
omfattning det är möjligt placeras så att de inte är synliga
från utsidan av försäljningsstället (Tobakslagen 14 § ).
Programmet ska bl.a. beskriva vilka rutiner som ska
tillämpas vid försäljning av folköl för att minimera antalet
överträdelser av försäljningsbestämmelserna.
Försäljningsförbud
Rätten att sälja folköl kan vid överträdelse av alkohollagen
dras in i sex (6) månader och vid upprepad eller allvarlig
försummelse utökas till tolv (12) månader. Respektive stadsdelsnämnd fattar dessa beslut. (Alkohollagen 9 kap. 19 §)
Download