Syfte Ur ett hästägarperspektiv sammanställa fakta kring

advertisement
Syfte
Ur ett hästägarperspektiv sammanställa fakta kring
hästägarnas ekonomiska förutsättning, såväl ur kostnads
och Intäktssynpunkt, och bedöma dess betydelse och påverkan, för
sportens rekrytering av hästägare under tidsperioden 2008-2013.
De mjuka värdena, främst upplevelsevärden, diskuteras ej.
Källmaterial;
• Svensk Travsport; databas, erhållen och sammanställd information,
Årsredovisning, sportstatistik.
• Travronden
• Kurt Andersson statistiksammanställningar,
• Statistik från insatsloppen E3, Kriteriet, Derbyt,
• Vart är vi på väg 2011,Vart tog de vägen 2013.
• Information från hästägare, tränare, uppfödare samt övriga aktiva
kring hästen.
Stort tack till berörda som på ett förtjänstfullt sett bidragit till att fakta
blivit åtkomligt.
Samtliga kommentarer är personliga och ej förankrade
i BAS organisationer, innan materialet nu presenteras.
Bakgrund
Sporten har som främsta anledning till vikande ekonomiska villkor för
hästägarna pekat på väsentligt ökade kostnader.
I förhållande till KPI har kostnadsmassan avseende träningskostnader,
veterinär och transportkostnader ökat mer än index.
Sammanfattning:
Studien visar med förlamande tydlighet att sporten underfinansierats då
brist av centrala prismedel i det
för rekryteringen väsentliga unghästtävlandet saknats.
Hästägande är spekulativt men näringsförutsättning skapande
trovärdighet och legitimitet saknas, vilket även smittar av sig
till spelbolagets legitimitet.
Att sporten behöver nya pengar är ett understatement
Denna studie visar även att:
• Omfördelning omedelbart måste ske till ökade prismedel för
unghästtävlandet
• Fördelningen inom årskullarna måste förändras.
Studien ger även stöd för att en målsatt regionalisering genomföres enligt
demografiska fakta, vilket ligger till grund för skapande av bärkraftiga
organisationer i tillräckligt stora områden. Genom nya regioner kan:
• Samordning av propositioner ske.
• Rekryteringen öka.
• Hästägarnas ekonomiska intressen skyddas.
• Travhälsan öka.
• Allmänna miljövinster göras.
• Hästen i allmänhet och den yngre hästen i synnerhet skall tävla i
närmiljö. Undantag är högt doterade lopp av insatskaraktär.
Fakta - nuläge
• Ca 630 av årets tävlingsdagar bär sina egna kostnader
eller genererar överskott.
• Ca 230 av årets tävlingsdagar bär inte sina egna
kostnader.
• ”Lönsamma” betyder i det här fallet att totonettot efter
skatt är större än arrangörskostnaden (inkl prispengar).
• V75, V86, V64 är lönsamma, och ger ett rejält överskott.
• Lunchtävlingar på vardagar bär ungefär sina egna
kostnader (arrangörskostnader och prispengar).
Lunchtävlingar på fredagar ger ett litet överskott (kostar
ca 800 tkr och genererar drygt 1 mkr).
• V5 sax och eftermiddag (även på storbanorna) har en
högre kostnad än intäkt.
• V75-dagarna står för 56% av våra intäkter.
• V64-dagarna står för 20% av våra intäkter.
• V86-dagarna står för 13% av våra intäkter.
• Lunchtävlingarna står för 8% av våra intäkter.
• Övriga (V5-sax, lördagskvällar och eftermiddagar) står
för 3% av våra intäkter.
Slutsatser
Att tävlingsprogrammets omfattning och utformning därmed ur alla
aspekter bör ändras från 2015 framstår som klart.
Hästägarnas hårda och mjuka värden tydliggör saxade tävlingars brister då
lämnar sporten motstridiga direktiv i fråga om rekrytering av publik,
hästägare, spelare.
Dessutom åderlåtes banan möjligheter till att skapa egengenererade
intäkter
från kärnverksamheten.
Åtgärder Unghästloppen
• Mer pengar till de yngre hästarnas prestationer.
• Ändra fördelningen inom åldersklasserna.
• Återställ genom indexering prismedel för 3-års lopp och 4-års lopp
• Öronmärk prismedel
• Ta bort snålskalorna.
• Matlappens betydelse!
• Inför en 3, 4 och 5-års serie. Klassklättrande högdoterad med försök
och final.
• Inför en semi-classique för stona men tydlig anslutning mot
kommande avel.(Travronden Lars G Dahlgren)
• Återupprätta derbyuttagningen på Bergsåker vilket kan bidra till ökat
deltagande från Norra Sverige.
• Stimulera till ökat deltagande i insatsloppen genom att höja förstapris
till 20% i försöken samt i revanscher.
• Låt banorna på försök återinföra ”claiming race” som ett
verktyg främst för äldre hästar.
• Se 2-års tävlandet som en början på den tidiga 3-års säsongen för att
öka startdeltagandet i de tidiga 3årsloppen.
Övriga åtgärder
Kostnadsöversyn uppnås genom att vi transparent och tydligt kan jämföra
hästägarnas leverantörer. Anslut därför transportörer, veterinärer och
motsvarande till TDS.
Dessa kraftfulla åtgärder tror jag kan lösa den nu bristande framtidstron,
röda siffror, och ifrågasatta verksamheter från myndigheter men framförallt
inom de egna leden.
Vi skapar inga nya kunder, utan att ta hand om dom vi har!
Download