Genom en samordnad upphandling kan företag få

advertisement
VARFÖR MILJÖLEDNING?
ETT BRA BESLUT FÖR FÖRETAGET OCH MILJÖN
Miljöledning skapar ordning och reda i ert miljöarbetet och är ett verktyg för att systematiskt arbeta med att minska miljöbelastningen i ert
företag.
MILJÖDIPLOMERINGEN HJÄLPER ER ATT:

Stärka konkurrenskraften

Möta kundkrav

Minska miljöbelastningen

Få bättre resurseffektivitet

Skapa engagemang och få ökad kunskap

Efterleva miljölagstiftningen
KOMMUNERNA
Kommunerna har tecknat avtal med rådgivare och miljörevisorer som
erbjuder företag belägna i kommunerna rådgivning och miljörevision
till fasta timpriser för att nå en miljödiplomering enligt Svensk Miljöbas.
Genom en samordnad upphandling kan företag få
rådgivning i miljöledning och miljörevision till fasta
timpriser.
www.miljodiplomering.com
SVENSK MILJÖBAS
Svensk Miljöbas är en nationell standard för miljöledning som bygger på att verksamheten inför miljöledningssystem, arbetar med
ständiga förbättringar, utbildar medarbetarna och genomför konkreta miljöförbättringar.
RÅDGIVNING




Miljöutredning - en kartläggning och rangordning av miljöpåverkan och miljöaspekter
Utbildning av nyckelpersoner i miljöledning och miljölagstiftningen
Hjälp med formulering av dokument
Stöd i att hitta miljöförbättrande åtgärder att genomföra och
utbildning av medarbetarna i miljökunskap.
UPPHANDLADE RÅDGIVARE
Joakim Iliste
Tfn: 0707-91 28 91
E-post: [email protected]
Annika Johansson
Tfn: 0707-91 28 90
E-post: [email protected]
UPPHANDLADE MILJÖREVISORER
Ellinor Avsan
Tfn: 0760-501191
E-post: [email protected]
Martin Horwitz
Tfn: 0703-941871
E-post: [email protected]
MILJÖREVISION

Tredjepartsrevision av miljöledningssystemet och det praktiska
miljöarbetet inför miljödiplomering.
PRIS
Rådgivning: 1 200 kr/h
Miljörevision: 1 100 kr/h
Ett företag med ca 10 anställda brukar
behöva rådgivning och utbildning motsvarande ca 20 h. Tidsåtgången för att
genomföra miljörevision brukar hamna
på 5-8 h.
Tidsåtgången varierar beroende på typ
av verksamhet, storlek och önskemål
från det företag som vill diplomera sig.
Samtliga priser är exklusive moms.
Download