SYMPOSIER
PÅ KRAPPERUPS BORG • 2
Romantiken
över gränser
Redaktion
Ulla-Britta Lagerroth Margareta Ramsay
GyllenstiernskaKrapperupsstiftelsen
Innehåll
FÖRORD
INLEDNING
Ulla-Britta Lagerroth, Varför "Romantiken - över gränser"? 9
GRÄNSÖVERSKRIDANDE PERSPEKTIV
Ulla-Britta Lagerroth, Konstarternas möten i det estetiska systemet
Bo Grandien, Romantikens helhetssyn 27
Asbj0rn Aarseth, Den nordiske romantikkens mediehistorie 43
13
DEN ROMANTISKA PARKEN OCH NATURSYNEN
Hakon Lund, Oplysning eller romantik. Dansk havekunst på vej til
landskabelig f0lsomhed 59
Magnus Olausson, Teatern i trädgården, trädgården som teater,
trädgårdskonsten på teatern. Om den romantiska parken som sceniskt
rum under 1700-talet 77
Magne Malmanger, Natur og naivitet 95
MUSIK MELLAN DET POETISKA OCH TRIVIALA
Finn Benestad, Norsk nasjonalromantikk. Kunstmusikk i folkemusikkens speil 119
Jan Ling, Hugo Alfvén mellan två symfonier. Om musikestetiska
ideal i sekelskiftets Sverige 135
RUMMET, TIDEN OCH RESAN
Horace Engdahl, Det estetiska undret. Italienresenärer i romantiken
(Moritz, Atterbom, Stendhal) 157
Roland Lysell, Att övervinna rummet. Poetiska strategier hos
Novalis 169
Hans Lund, Seende och vision. Bildkonsten och den litterära
romantiken 191
Marie-Louise Svane, Tiden og det sete 0jeblik. Om Caspar David
Friedrich og Heinrich von Kleist 209
Ola Billgren, Musik och måleri: Turners skicklighet 227
ROMANTIKENS KVINNOKULTUR
Eva Öhrström, Klaveret, notboken och behagligheten. Om kvinnors
musicerande under romantiken 235
Kerstin Meyer, Primadonnan i operaromantiken 263
NORDISK TON I ROMANTIKENS OPERA OCH BALETT
Erik Aschengreen, Dans er glsede. August Boumonville og den
romantiske ballet 281
Ole N0rlyng, Troldt0jet og den musikalske identitetsf0lelse. Om den
oldnordiske- og folkvisetonen i den danske musikalske
nationalromantik 295
Den romantiske ballet, Erik Aschengreen och Ole N0rlyng 305
ROMANTIKEN I NUET
Atle Kittang, Dekonstruert romantikk: Paul de Mans bidrag till romantikkteorin 313
Erland Lagerroth, Romantiken och dagens uppbrott från 1600-talsvetenskapen 325
Hans Pålsson, Den romantiska pianomusiken - några reflexioner 343
FÖRELÄSARE OCH DISKUSSIONSLEDARE