IG55 SLÄCKANLÄGGNING FÖR FARTYG

advertisement
IG55 SLÄCKANLÄGGNING
FÖR FARTYG
PRODUKTBLAD
Varje år drabbas mer än 10 fartyg i
svenska vatten av en allvarlig brand.
Merparten av bränderna startar i
maskinrummet. Förutom maskinhaverier
och oljeläckage är pannor och elsystem
vanliga brandstiftare.
Långa leveranstider på brandskadad
utrustning och höga stilleståndskostnader
ökar behovet av kvalificerade system för
att förhindra och bekämpa brand. Idag
kräver Sjöfartsverket därför
släckanläggningar och brandlarm på
klassade fartyg.
Dafo IG55-system och brandlarm är
speciellt framtagna för marin användning
och
uppfyller de höga krav på driftsäkerhet och
kvalitet som krävs till sjöss. Utrustningen
uppfyller Sjöfartsverkets och
internationella klassningssällskaps
bestämmelser.
Uppbyggnad
Funktion
Systemen består av en eller flera behållare med
IG55 sammankopplade via en manifold till ett
rörsystem med munstycken. Gasmängden är
ca 15 m3 (eller en 50 liters gasflaska laddad till
300 bar) per 25 m3 skyddad volym.
Inertgassystem i maskinrum är alltid manuella. Vid
brand bör först kontrolleras att maskinrummet är
utrymt. Dörren till utlösningsskåpet öppnas så att
larmet aktiveras och fläktar och andra öppningar
stängs.
Rördragning görs med hydraulrör och skärringskopplingar eller med gängade rör och kopplingar.
Därefter utlöses anläggningen. Gasen strömmar ut i
det skyddade utrymmet och skapar en helt
obrännbar atmosfär genom att sänka syrehalten
till ca 11 %.
Behållarna får vara placerade i maskinrummet eller i
ett separat skåp eller inertgasrum. Om behållarna är
placerade så att det är svårt att nå dem kan dessa
aktiveras med vajer, pneumatiskt eller elektriskt
med en tryckknapp.
Behållarskåpet eller utlösningsskåpet för
vajerhandtaget är försett med dörrströmbrytare.
När dörren till behållarskåpet öppnas aktiveras
sirener och blixtljus i de skyddade utrymmena.
Larmet varnar personer för utströmmande inertgas.
Samtidigt som larmet aktiveras stängs fläktar och
pannor som är kopplade till anläggningen.
Utöver huvudmaskinrummet kan också pumprum,
hjälpmaskinrum, färgförråd m.m. skyddas. Flera olika
rum kan skyddas med samma gasbatteri.
Ett rörsystem dras till varje utrymme och förses
med en separat distributionsventil. Vid brand öppnas
aktuell ventil och det antal IG55-behållare som
krävs.
Dokument Fartyg IG55.doc
Dafo Brand AB | Box 683 | 135 26 Tyresö | Tel 08-506 405 00 | Fax 08-506 405 99 | www.dafo.se
rätt skydd mot brand
Brandlarm
Släckverkan
I kombination med släckanläggning kräver
Sjöfartsverket som regel ett brandlarm i maskinrum
och inredning.
IG55 används i slutna utrymmen -total flooding.
IG55 släcker genom att späda ut luftens syrehalt till
en nivå som är för låg för att underhålla förbränning.
Syrehalten i luft är ca 21 %. För att erhålla
släckande atmosfär skall syrehalten normalt
reduceras till ca 15 %. Enligt Sjöfartsverkets regler
skall anläggningen dimensioneras så att syrehalten
efter utlöst system skall vara 11 % + 1 %.
Brandlarmet består av en centralapparat som
normalt placeras i styrhytten samt detektorer,
larmtryckknappar och larmdon i de skyddade
utrymmena.
Detektorerna placeras olika tätt beroende på om
rök- eller värmedetektorer används. Sjöfartsverket
krav är för
Värmedetektorer - max 37 m2 per detektor
Rökdetektorer
- max 74 m2 per detektor
Passagerarfartyg måste vara försedda med
rökdetektorer.
Vid brand ges larm via summer och lampa på larmcentralen samt med siren och larmklocka i
maskinrum och inredning.
På större fartyg delas brandlarmet upp i olika zoner.
Vid brand tänds lysdioder på centralen som indikerar
vilken larmzon som har aktiverats. Centralen är
också försedd med indikeringar för avbrott på
detektorkablar och andra fel och brister i systemet.
Sjöfartsverkets krav
På fartyg över 20 bruttoton eller fartyg avsedda för
passagerartrafik har Sjöfartsverket normalt krav på
släckanläggning och brandlarm i maskinrummet.
Klassade passagerarfartyg skall vara försedda med
släckanläggning oavsett storlek. Brandlarmet skall
inte bara täcka maskinrummet utan även hytter,
salonger och annan inredning.
IG55 är en inertgas och faller regelmässigt in under
Sjöfartsverkets Inertgaskungörelse
Dafo har kompletta släcksystem och brandlarm som
uppfyller gällande krav. Vi monterar anläggningar,
utför besiktningar och service och utfärdar ritningar
och certifikat enligt Sjöfartsverkets krav.
IG55 är speciellt lämpligt för bränder i vätskor och
gaser, så kallade B-bränder. IG55 är också verksam
mot ytligt liggande A-bränder, dvs brand i t.ex trä,
papper och tyg utan djupt liggande glödbädd.
Syreavgivande ämnen t.ex. cellulosanitrat kan inte
släckas med IG55. Den är heller inte lämplig för
reaktiva metaller t.ex magnesium och titan eller
metallhydrider.
Dafo - för ett effektivt brandskydd
Dafo har marknadens bredaste program av brandoch räddningsmateriel. För fartyg har vi bland
annat:
Brandsläckare. Ett komplett program släckare
2
med pulver, skum, CO och vatten.
Brandsläckarna är godkända av Sjöfartsverket
och många andra klassningssällskap.
Brand- och räddningsutrustning för brandstyrkor
ombord, t.ex brandslang, strålrör, pumpar,
rökmaskiner, hjälmar, stövlar och övrig personlig
utrustning m.m
Pulversprinkler för panna och mindre maskinrum
Utrymningsmärkning. Skyltar, självhäftande
band, pilar, färger m.m. i efterlysande material
Kontakta oss vid frågor eller begär prospekt.
Vi har även separata produktblad på komponenterna
för släcksystemen, t.ex behållare, munstycken,
centralapparater, detektorer och larmdon m.m.
IG55 –en ren och säker gas
IG55 är en blandning av två i atmosfären naturligt
förekommande gaser -kväve och argon.
IG55 lagras komprimerad som okondenserad gas
och är helt torr. Vid användning sker ingen
kondensering som kan orsaka skador på fuktkänslig
utrustning.
Vid brandsläckning med IG55 bildas inga farliga
nedbrytningsprodukter och gasen saknar helt
korrosiva egenskaper. Eftersom gasen lagras och
används i rumstemperatur finns ingen risk för
frostskador.
IG55 påverkar inte ozonlagret och har en mycket
kort atmosfärisk livslängd.
IG55 är en färglös och luktfri gas. Gasen leder inte
ström. IG55 har ungefär samma densitet som vanlig
luft.
Dokument Fartyg IG55.doc
Dafo Brand AB | Box 683 | 135 26 Tyresö | Tel 08-506 405 00 | Fax 08-506 405 99 | www.dafo.se
rätt skydd mot brand
Download