1489_alingsas_barn

advertisement
2016
Alingsås
Barn och föräldrar efter familjetyp 2014
Sammanboende
med barn under 18 år
med yngsta barnet 18+ år
Ensamstående män
med barn under 18 år
med yngsta barnet 18+ år
Ensamstående kvinnor
med barn under 18 år
Kommunen
Riket
med yngsta barnet 18+ år
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Procent
Källa: Registret över totalbefolkningen (RTB), SCB
Barn 0–17 år efter föräldrarnas sammanboendeform 2014
Sammanboendeform
Enligt folkbokföringen
Kommunen
Barn
Medelantal
Antal
% syskon*
Barn till sammanboende
gifta
sambor m. gemensamma barn
sambor m. enbart särkullsbarn
Barn till ensamstående män
Barn till ensamstående kvinnor
Flyttat hemifrån eller ofullst. uppg.
Samtliga barn
6 780
4 812
1 968
..
287
1 177
..
8 271
82
58
24
..
3
14
..
100
1,3
1,4
1,1
..
0,7
1,1
..
1,3
Riket
Barn
Antal
1 000-tal
1 572
1 111
462
..
83
322
8
1 985
Barn till sammanboende
bor med båda biologiska föräldrar
mor+styvfar
far+styvmor
6 437
258
60
95
4
1
1,3
1,6
2,0
1 483
66
17
* Avser hemmaboende barn 0–21 år
Uppgifter saknas om "Barn till sambor med enbart
särkullsbarn" p.g.a. brister i folkbokföringen. Dessa
Källa: Registret över totalbefolkningen (RTB), SCB
Medelantal
% syskon*
79
56
23
..
4
16
0
100
1,3
1,4
1,1
..
0,9
1,1
..
1,3
94
4
1
1,3
1,7
2,1
Enl. unders. HEK
Riket 2013
Barn
Antal
%
1 000-tal
1 601
82
1 141
58
416
21
44
2
88
4
275
14
.
.
1 964
100
barn ingår i någon av grupperna "Barn till
ensamstående män" eller "Barn till ensamstående kvinnor".
Se vidare förklaringar i särskilt blad.
Hemmaboende ungdomar efter ålder 2014
Andel av ungdomarna i åldern 15–30 år som fortfarande bor hemma
Pojkar
Procent
100
Kommunen
Riket
80
Flickor
100
Kommunen
Riket
80
60
60
40
40
20
20
0
0
15
18
21
24
27
30
Ålder
Källa: Registret över totalbefolkningen (RTB), SCB
15
18
21
24
27
30
Ålder
SCB 2016
Procent
Alingsås
Biologiska föräldrar 2014
Barn som bor med båda föräldrarna 2014
Andel barn 0–17 år som bor med båda föräldrarna
Procent
Vid
6 års ålder
100
80
13 års ålder
17 års ålder
Kommunen
83
69
60
Riket
78
66
57
Andel (%) av alla i resp. ålder
Källa: Registret över totalbefolkningen (RTB), SCB
60
Barn vilkas föräldrar separerat 2012–2014
40
Barnets
ålder
0–5 år
6–12 år
13–17 år
0–17 år
20
Riket
Kommunen
0
0
3
6
9
12
15
18
Ålder
Källa: Registret över totalbefolkningen (RTB), SCB
Föräldrarna var
Gifta
Sambo
98
140
137
84
93
45
328
269
Separationer/100 barn
Kommunen Riket
3,1
3,5
2,9
3,3
3,0
3,1
3,0
3,3
Källa: Registret över totalbefolkningen (RTB), SCB
Svensk och utländsk bakgrund 2014
Procentuell fördelning
Kommunen
0–5 år
Födelseland
Barn födda i Sverige
båda föräld. födda i Sverige
en förälder född utomlands
båda föräld. födda utomlands
Samtliga barn, antal
13–17 år
0–17 år
0–17 år
97
76
11
8
93
78
10
5
91
77
10
4
94
77
10
6
92
66
11
13
3
0
7
1
9
1
6
1
8
1
Barn födda utomlands
därav adoptivbarn
Samtliga barn, %
6–12 år
Riket
100
100
100
100
100
2 871
3 331
2 068
8 270
1 985 098
Källa: Registret över totalbefolkningen (RTB), SCB
Barn till förvärvsarb. föräldrar 2014
Barn till arbetslösa föräldrar 2014
Familjetyp
Familjetyp
Andel (%) av barnen i resp. familjetyp
Kommunen
Riket
Andel (%) av barnen i resp. familjetyp
Kommunen
Riket
Sammanboende
Pappa
Mamma
93
87
90
82
Sammanboende
Pappa
Mamma
3
4
4
5
Ensamstående
Pappa
Mamma
92
76
86
70
Ensamstående
Pappa
Mamma
6
6
6
7
Föräldern förvärvsarbetar i november det aktuella året
Källa: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, SCB
Föräldern har varit arbetslös någon gång under året
Källa: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, SCB
Disponibel inkomst i familjer med barn 0–17 år 2014
SCB 2016
Familjetyp
1 barn
Kom.
Riket
2 barn
Kom.
Riket
3 barn
Kom.
Riket
4+ barn
Kom.
Riket
Sammanboende föräldrar
Ensamstående pappor
Ensamstående mammor
539
303
250
530
301
247
561
360
284
572
343
280
570
327
314
569
349
291
542
..
311
500
321
308
Alla barnfamiljer
452
434
533
534
557
537
510
457
Avser medianinkomst, tkr
Källa: Totalräknad inkomststatistik, SCB
Download