Information om Teckningsoptioner av serie TO 1 med

Datum: 2016-08-15
Information om Teckningsoptioner av serie TO 1 med
teckning under perioden 8‒29 september
I samband med Idogen AB:s listningsemission emitterades, utöver 2 500 000 aktier, 2 500 000
teckningsoptioner av serie TO vederlagsfritt. TO1 är noterad på AktieTorget och nedan följer en
sammanfattning av villkoren för dessa teckningsoptioner av serie TO 1.



Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 1 äger rätt att, för varje teckningsoption, teckna en
ny aktie i Idogen till en kurs om 6,85 – 10,25 SEK per aktie.
Teckningskursen uppgår (inom intervallet ovan) till 70 procent av den genomsnittliga
volymvägda kursen för aktien enligt AktieTorgets officiella kursstatistik under en period om 20
handelsdagar. Perioden för beräkning av genomsnittskursen är den 10 augusti till 6 september
2016. Teckningskursen kommer att offentliggöras genom pressmeddelande den 7 september.
Teckning med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1 kan äga rum under perioden 8‒29
september 2016. Anmälningssedel kommer att sändas ut till teckningsoptionsinnehavare och
kommer att finnas på Idogens webbplats www.idogen.com. Sista handelsdag för
teckningsoptionerna är 27 september.
Två räkneexempel på teckningskursen:
 Exempel 1: Genomsnittskursen är lika med 17 SEK. 70 procent av 17 SEK är lika med 11,90 SEK.
11,90 SEK hamnar över den översta gränsen i kursintervallet enligt villkoren för
teckningsoptionerna, vilka säger att innehavare av teckningsoptioner äger rätt att teckna en ny
aktie till en kurs inom intervallet 6,85 – 10,25 SEK per aktie. Detta medför att kursen, i detta
exempel, blir 10,25 SEK per aktie.
 Exempel 2: Genomsnittskursen är lika med 10 SEK. 70 procent av 10 SEK är lika med 7 SEK. 7 SEK
hamnar inom det kursintervall som angivits i villkoren för teckningsoptionerna. Detta medför
att kursen, i detta exempel, blir 7 SEK per aktie. Lägre än 6,85 SEK kan kursen inte bli.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lars Hedbys, VD
Tel: 046-275 63 30
E-post: [email protected]
Idogen utvecklar tolerogena vacciner som programmerar om immunförsvaret. Benämningen ”tolerogen” kommer av
att immunförsvaret efter behandling tolererar den valda molekylen. Det innebär en ny behandlingsmetod för
autoimmuna sjukdomar, organavstötning efter transplantation och patienter som har utvecklat antikroppar mot
behandling med biologiska läkemedel. Behandlingen bygger på att celler från patientens blod programmeras om till
dendritiska celler med kapacitet att specifikt motverka en skadlig immunreaktion. Bolagets plattformsteknologi har
potential att kunna utveckla långtidsverkande behandling av patienter som bildat antikroppar mot sitt ordinarie
läkemedel och även för att behandla autoimmuna sjukdomar som idag inte går att bota. Härutöver har bolaget
potential att förändra transplantationsmarknaden genom att minska behovet av immundämpande behandling efter
transplantation. Idogen grundades år 2008 kring en immunologisk upptäckt vid Lunds Universitet. För mer information,
besök www.idogen.com.
Idogen AB
•
Medicon Village
•
Scheelevägen 2
•
223 81 Lund
•
www.idogen.com