Bipacksedel
Beviplex forte tabletter
_______________________________________________________
Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/eller
med annan dosering än angivet i bipacksedeln. Följ alltid läkarens ordination och
anvisningarna på läkemedelsförpackningen.
Vad innehåller Beviplex forte
1 tablett innehåller: Verksamma ämnen: Tiamin ( B1) 15 mg, riboflavin (B2 ) 15 mg, pyridoxin
(B6) 15 mg, nikotinamid 125 mg.
Övriga innehållsämnen: Mikrokristallin cellulosa, kalciumfosfat, magnesiumstearat,
hypromellos, makrogol 6000 och titandioxid (färgämne E 171).
Hur verkar Beviplex forte ?
Beviplex forte innehåller fyra B-vitaminer i hög koncentration.
B-vitaminer är nödvändiga för kroppens ämnesomsättning och energiutnyttjande.
Innehavare av försäljningstillstånd/Information lämnas av:
Abigo Medical AB
Ekonomivägen 5
436 33 Askim
Tel: 031 - 748 49 50
Vad används Beviplex forte för?
Beviplex forte används vid bristtillstånd på grund av sjukdom. t ex vid bristfälligt upptag av
näringsämnen eller aptitlöshet och vid alkoholism.
Graviditet
Inga kända risker vid användning under graviditet med normala doser.
Amning
Beviplex forte går över i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas.
Trafikvarning
Beviplex forte påverkar ej förmågan att framföra fordon och använda maskiner.
Vad skall du undvika när du använder Beviplex forte?
Behandlingseffekten kan påverkas om höga doser Beviplex forte tas samtidigt med levodopa
(används vid Parkinsons sjukdom). Behandlande läkare behöver därför känna till annan
samtidig medicinering.
Dosering
Vuxna: 1 - 3 tabletter dagligen.
Vad händer om Du fått i Dig för stor dos?
Om Du fått i Dig för stor mängd läkemedel, kontakta alltid läkare, sjukhus eller
Giftinformationscentralen (tel 112).
Biverkningar
Vitamin B2 (riboflavin) kan ge en ofarlig gulfärgning av urinen.
Förvaring och hållbarhet
Förvaras oåtkomligt för barn.
Används före utgångsdatum på förpackningen.
Av miljö- och säkerhetsskäl ska överbliven eller för gammal medicin från allmänheten lämnas
till apotek för omhändertagande.
Datum för revidering av bipacksedeln:
2005-01-14