EUROPAPARLAMENTET
UTSKOTTET FÖR RÄTTSLIGA FRÅGOR OCH DEN INRE MARKNADEN
UTFRÅGNING
om
TILLNÄRMNING AV MEDLEMSSTATERNAS CIVIL- OCH HANDELSRÄTTSLIGA
LAGSTIFTNING
tisdagen den 21 november 2000
kl. 15.00 – 18.30
BRYSSEL
FÖREDRAGNINGSLISTA
1.
Ordföranden inleder utfrågningen
2.
Gemenskapspolitiken i dag:
a) Gemenskapsnivån: en etappvis ansats
Professor Alpa, universitetet i Genua
b) Samspelet mellan gemenskapslagstiftningen och den nationella lagstiftningen
Christoph Schmidt, Europeiska universitetsinstitutet i Florens
Frågestund 15 min.
3.
Initiativ med sikte på kodifiering av lagstiftningen på gemenskapsnivå
Professor Lando (kommittén för europeisk kontraktslagstiftning,
Commission on European Contract Law)
Professor von Bar (samordnare för Europaparlamentets undersökning)
Professor Gandolfi (samfundet för europeiska jurister med privaträttslig
inriktning, Accademy of European Private Lawyers)
Frågestund 15 min.
OJ\425469SV.doc
PE 294.924/ändrad
4.
Vad har gjorts hittills? Vad återstår att göra?
UNICE (Europeiska samarbetsorganisationen för nationella
arbetsgivarföreningar och industriförbund)
Sigrid Hintzen
Juridiska avdelningen
Tyska industriförbundet – BDI
Eventuellt : Belgiska konsumentorganisationen
Europeiska rättsakademin (ERA)
Ludovic Bernardeau Nisti, LL.M. (Lond.)
Frågestund 40 min.
5.
Den föredragande sammanfattar
PE 294.924/ändrad
2/2
OJ\425469SV.doc