KYRKOGÅRDENS SKÖTSEL Växtval, plantering, skötsel och

advertisement
KYRKOGÅRDENS SKÖTSEL
Växtval, plantering, skötsel och underhåll
UTBILDNINGEN TAR UPP NÅGRA AV DE VIKTIGASTE DELARNA I
ATT GENOMFÖRA EN BRA SKÖTSEL AV KYRKOGÅRDEN
Genom att lägga rätt skötselnivå och vidta de rätta åtgärderna vid rätt
tidpunkt samt använda växtmaterial som inte kräver stora
underhållsinsatser, kan kostnadsökningar begränsas väsentligt.
Kyrkogårdens underhållskostnader kan hållas på en förhållandevis låg
nivå genom att man ”planerar före”.
MÅL
Att ge kunskap om grunderna för en bra skötsel, lämpligt
växtmaterial och om hur rätt skötselinsatser kan begränsa
underhållskostnaderna.
KURSEN ÄR AVSEDD FÖR
Arbetsledare, kyrkogårdsvaktmästare och övrig kyrkogårdspersonal.
KURSLÄNGD
1 dag
OBS! KYRKOGÅRDENS SKÖTSEL FINNS SOM 2-DAGARSUTBILDNING,
DÅ TILLSAMMANS MED MARKBYGGNAD.
KURSINNEHÅLL
– Mark- och jordlära med växtnäring/gödselmedel, kalkning och gödslingsteknik
– Vattenhantering för olika vegetationsytor
– Växtkännedom, vanligaste buskar, träd,
perenner och utplanteringsväxter
– Marktäckande växter
– Ogräs, förebygga och bekämpa
– Växtkvalitet, storleksval, växthantering och
planteringsteknik
– Växtsjukdomar och skadedjur, aktuella
problem
4–3
• På denna utbildning kan fyra delta
till priset av tre.
Download