Anmälan om registrering/godkännande av livsmedelsanläggning

Anmälan om registrering/godkännande av
livsmedelsanläggning/animalieanläggning
Insändes/inlämnas till
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen
462 85 Vänersborg
Denna ansökan avser (markera med x)
Ny livsmedelsanläggning
Förändring av verksamhet i befintlig anläggning
Datum för ägarbyte
Ägarbyte
Anläggningens tidigare namn
Sökande, verksamhetsutövare
Företagets namn
Person-/Organisationsnummer
c/o eller liknande
Telefonnr
Fakturaadress
E-postadress
Postnummer
Postadress
Telefon mobil
Ansvarig kontaktperson
Telefonnr
Dina personuppgifter används för behandling av ansökan, registrering och i förekommande fall fakturering.
Genom Din underskrift samtycker Du till att Vänersborgs kommun behandlar personuppgifter om Dig enligt ovan.
Anläggning/Plats
Lokalens namn
Telefon
Besöksadress
Postadress
Belägenhet, t ex våningsplan
Fastighetsbeteckning
Fordon, registreringsnummer:
Tält, stånd
………………………………………….…
Ambulerande verksamhet
Adress och ort för verksamhetsstödjande lokal där exempelvis rengöring, förvaring osv. sker
Tid som ansökan/anmälan avser
Från och med datum
│Till och med datum
Tills vidare
Underskrift
Ort och datum
Sökande, namnteckning
Postadress
Vänersborg
Namnförtydligande
Besöksadress
Sundsgatan 29
Telefon
0521-72 12 72
Telefax
0521-72 16 58
E-post
[email protected]
Postgiro
6702-5
Bankgiro462 85
888-6806
Avgifter

För registreringen så tar Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen ut en avgift motsvarande 1 timme, för
handläggningen av ärendet.

En årlig avgift ska också betalas från det år verksamheten startar. Hur stor den årliga avgiften blir
beror på vad du har för typ av livsmedelshantering, hur stor anläggningen är och om
verksamheten riktar sig till känsliga konsumenter eller inte.
När får verksamheten starta?
Verksamheten får påbörjas 10 dagar efter att anmälan om registrering kommit in till Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Gäller det en ansökan om godkännande av animalieanläggning så får du inte starta verksamheten
förrän du fått tillstånd.
Om du vill upphöra med din verksamhet
 När en verksamhet upphör ska detta anmälas till Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Använd gärna
blankett för upphörande som finns på kommunens hemsida www.vanersborg.se.
 Kravet på att betala årlig kontrollavgift upphör från och med det kalenderår som följer efter det att
verksamheten avslutats.
 Ett beslut om registrering av livsmedelsanläggning är knutet till just den livsmedelsföretagare och den
anläggning som beslutet avser. Det innebär att beslutet om registrering inte kan flyttas över till en annan
livsmedelsföretagare eller anläggning. Om en anläggning byter ägare måste den nya ägaren lämna in en
ny anmälan om registrering innan verksamheten får påbörjas. Detta gäller även vid bolagsombildningar.
Offentliga uppgifter
När ansökan kommer in till Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen så är det en allmän handling. Det
innebär att den får läsas av vem som helst som begär ut den.
Övriga upplysningar
Se nästa sida för att fylla i underlag för riskklassning av livsmedelsanläggningen. Riskklassning görs
för att bestämma hur många kontrolltimmar er anläggning får, vilket i sin tur bestämmer storleken på
den årliga kontrollavgiften.
Underlag för riskklassning av livsmedelsanläggningen
Typ av verksamhet
Markera med kryss vilken typ/vilka typer av verksamhet som kommer att ske i anläggningen
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
Restaurang
□
Annat: ………………………………………………………………………………………………………...
Pizzeria/gatukök
Catering
Café/konditori
Butik med förpackade livsmedel
Butik med manuell chark-/ostavdelning
Butik med kött/fiskhantering
Frukt- och grönsaksbutik
Kiosk/godisbutik
Bageri
□ Förskola
□ Skola
□ Äldreboende
□ Fritidshem ed beredning/servering
□ Gruppbostad
□ Annat boende
□ Dagverksamhet
□ Hemtjänst
□ Industriell tillverkning av:
………………………………………..
Förvaring, distribution, transport eller liknande av livsmedel utan beredning eller bearbetning
Matmäklare, importör eller liknande utan hantering av livsmedel i egna lokaler (endast kontor)
Typ av hantering
Markera med kryss vilken typ/vilka typer av hantering som kommer att ske i anläggningen
Högrisk:
Mellanrisk:
□
Tillagning av rätter från rått kött eller rått
fjäderfä, t ex grillning av kyckling, pizza med
köttfärs, stekning av hamburgare
□
Tillagning av fiskrätter, tillverkning av sushi,
styckning av fisk, paketering av fisk
□
Nedkylning efter tillagning/varmhållning
□
Tillagning av rätter som innehåller ägg/mjölk
(pastöriserad), t ex paj, pannkakor, våfflor
□
□
□
Groddning
□
□
□
Beredning av sallad/pastasallad/smörgåsar
□
Tillverkning av kalvdans, pannkakor, ostkaka
från opastöriserad mjölk
□
Varmhållning (med efterföljande servering eller
transport av varmhållna livsmedel)
□
□
Pastörisering
□
□
Återuppvärmning med efterföljande servering
□
□
Slakt
Tillverkning av hel- eller halvkonserver
Tillagning av mjölkprodukter från
opastöriserad mjölk
Tillverkning av vacuumpackad gravad/rökt
fisk
Annat:
…………………………………………………………
Tillverkning av gräddtårtor/bakelser/smörgåstårtor
Tillagning av vegetariska rätter samt kokning av
pasta/ris/potatis
Värma förbehandlade produkter t ex hamburgare,
korv, köttbullar
□
□
□
Delning av ost, skivning av charkprodukter
□
□
Förpackning av grönsaker i modifierad atmosfär
Tillverkning av mjölkprodukter från pastöriserad mjölk
Beredning/styckning/malning av rått kött/rått fjäderfä,
t ex marinering av kött, malning av köttfärs
Annat:
……………………………………………………………
Lågrisk:
Mycket låg risk:
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
Transport av kylvaror/kyld mat
Försäljning/förvaring av kylda livsmedel
Försäljning av mjukglass/kulglass
Upptining
Tillverkning av sylt/saft/marmelad
Tillverkning/förpackning av kosttillskott
Infrysning och/eller blanchering av
bär/frukt/grönsaker
Infrysning av rått kött/rått fjäderfä/rå fisk
Annat:
……………………………………………………..
□
□
Transport av frysvaror/fryst mat
Försäljning/förvaring av frysta livsmedel
Försäljning av godis/snacks/förpackad glass
Försäljning/förvaring av frukt/grönsaker
Bakning av matbröd och kakor
Försäljning av kostillskott etc.
Uppvärmning av frysta färdigrätter, t ex paj,
pizza, lasagne
Tvättning av potatis, förpackning av frukt/grönsaker
Annat:
……………………………………………………………..
Produktionsstorlek
Konsumenter/portioner
per dag (på årsbasis):
Ex. restaurang, café, skola/
förskola
Antal portioner per dag:
Antal sysselsatta
(årsarbetskrafter):
Ex. butik, grossist, lager.
Om manuell delikatess
/chark – ange antal åa
för denna verksamhet
Antal sysselsatta:
Ton utgående produkt
per år:
Ex. produktionsanläggning
För kött, fisk, glass, bröd,
sylt samt äggpackerier
Producerad/distribuerad
mängd dricksvatten
m3/dag:
Ton per år:
Konsumentgrupper
Verksamheten vänder sig till känslig konsumentgrupp
Med känsliga konsumenter menas: Barn under 5 år; personer med nedsatt immunförsvar, ex gravida,
patienter på sjukhus, personer på äldreboende, personer med livsmedelsrelaterad allergi
□
Ja
Märkning / Information mot kund/gäst
□
Utformar märkning samt märker/förpackar livsmedel
(t ex butik med egen tillverkning av ex. matlådor, importör som översätter märkning)
□
□
Utformar märkning men märker/förpackar inte (t ex huvudkontor, importör som tar in färdigmärkta livsmedel)
Utformar inte märkning men märker/förpackar livsmedel
(t ex livsmedelsföretagare som tillverkar livsmedel men får färdigt märkningsunderlag från huvudkontor, ex. för grillad kyckling,
legotillverkning av livsmedel, butik med egen tillverkning men med centralt styrd märkning)
□
Utformar presentation men märker/förpackar inte livsmedel
(t ex fristående restaurang, cateringverksamhet, förskolor med egen matsedel)
□
Utformar inte presentation och märker/förpackar inte livsmedel
(t ex franchise/restaurang, butik med enbart förpackade livsmedel, skola med centralt framtagen matsedel)
□
Nej