Uploaded by atival76

Pediatrisk psykiatri egen sammanställning

Pediatrisk psykiatri
BUP verksamheten
• Bedömning av sjukdomstillstånd baseras på:
1. symtom
2. funktionsnivå (C-GAS)
3. lidanden
• Läkaren ser patienten vid:
–
–
–
–
Svårighet att ställa diagnos
Misstanke om somatisk sjukdom
Utebliven framgång med alternativ terapi
Depression trots 6 veckors initial samtalsterapi
(IPS,KBT…)
Axis I: Clinical Syndromes
•
This is what we typically think of as the diagnosis (e.g., depression, schizophrenia, social phobia)
Axis II: Developmental Disorders and Personality Disorders
•
Developmental disorders include autism and mental retardation, disorders which are typically first
evident in childhood
•
Personality disorders are clinical syndromes which have a more long lasting symptoms and
encompass the individual's way of interacting with the world. They include Paranoid, Antisocial,
and Borderline Personality Disorders.
Axis III: Physical Conditions which play a role in the development, continuance, or exacerbation of
Axis I and II Disorders
•
Physical conditions such as brain injury or HIV/AIDS that can result in symptoms of mental illness
are included here.
Axis IV: Severity of Psychosocial Stressors
•
Events in a persons life, such as death of a loved one, starting a new job, college, unemployment,
and even marriage can impact the disorders listed in Axis I and II. These events are both listed
and rated for this axis.
Axis V: Highest Level of Functioning
•
On the final axis, the clinician rates the person's level of functioning both at the present time and
the highest level within the previous year. This helps the clinician understand how the above four
axes are affecting the person and what type of changes could be expected.
Journalföring
•
•
•
•
•
•
Ärftlighet
Graviditet
Utveckling: psykomotorisk, språklig, social, personlighet
Levnadshistoria: händelser och livsvillkor som haft betydelse under uppväxten och i
livet
Socialt: familj, skola, kompisar, fritid, samhällstöd/hjälpinsatser
Hälso- och sjukdomshistoria: somatiska
Psykiatrisk sjukdomshistoria: rubriker för depression/mani, ångestsyndrom,
självskade-/självmordsbeteenden, ADHD, beteendestörning
Läkemedel, historia, biverkningar, överkänslighet
Missbruk
•
•
•
•
Aktuellt
Psykiskt status
C-GAS, andra instrument
Socilat samspel: hur familjen interagerar i rummet
•
Bedömning: uppfattning av problemen diagnostiskt inkl suicidrisk, viktigaste
påverkande faktorer samt behandlingsmöjligheter.
Åtgärder
Planering
•
•
•
•
•
Journalföring
• Aktuellt: avser händelser senaste veckan/månaden därefter tydliga rubriker för:
–
–
–
–
–
–
Stämning/depression
Ångest
Tvång, fobi
Ätstörning
Självskadebeteende,
Suicidalitet
–
–
–
–
–
Psykos
Agressivitet
Uppförandestörning, trots
Personlighetsstörning
Sömn
Psykisk status
•
•
•
•
•
•
•
•
Orienterad i tid, rum, person
Formell och emotionell kontakt
Stämningsnivå, svarslatens
Tankeinnehåll
Ångest
Psykos tecken
Sjukdomsinsikt, inställning till vård
Suicid tankar, planer
• C-GAS
Ätstörningar
Dysmorfofobi
• Etiologi: ”felkoppling i hjärnan”, perfektionism är
en riskfaktor
• Debut: sena tonåren
• Kärnfrågor: Hur ofta tänker du på det här? Hur
påverkar det ditt liv? Hur ofta speglar du dig eller
kontrollerar på annat sätt ditt utseende?
• Prognos: 90% utvecklar depression
• Behandling: dialektisk beteendeterapi, kognitiv
beteendeterapi, SSRI preparat
Depression
• Nedstämdhet / irritabilitet
• Initiativtagande
• Sömnstörning
Plussaktiviteter
Fysisk aktivitet
Kompisar
LPT
• Om patienten inte kan förmås att frivilligt
medverka till vård
• Kan utföras både som sluten- eller öppen
tvångsvård MEN skall alltid påbörjas som
slutenvård
Intagning enl LPT
• Alla leg läkare kan skriva vårdintyg, vid pågående BUP
kontakt av läkare på BUP, av familjeläkare om inte
pågående BUP kontakt
• Undersökning skall göras i anslutning till intagning, i
första hand i hemmet om pat är inte redan på
mottagningen /avdelningen
• Rätt till biträde av polis vid behov
• Vårdintyget börjar gälla vid ankomst till vårdinrättning om
utfärdat dessförinnan eller vid utfärdandet om utfärdat på
vårdinrättning
• < 4 dagar gammal vårdintyg vid intagning
LPT indikationer
• Allvarlig psykisk störning
– Psykos (eller liknande) med något av: vanföreställning, tankestörning,
hallucinationer eller förvirring
– Depression med självmordsrisk
– Svår personlighetstörning med impulsgenombrott av psykotisk karaktär
– Stark tvångmässig beteende
– Anorexi med allvarlig svält
• Oundgänglig behov av psykiatrisk vård
dygnet runt
• Motsätter sig eller anledning att anta att
vård kan inte ges med pat´s samtycke
• ghhddgddf
LPT- ålder
• < 15 år kan vård ske med föräldrarnas
samtycke och mot barnets vilja MEN ej
fastspänning, avskiljning eller
tvångsmedicinering
LPTkvarhållning/intagningsbeslut
• Kvarhållning: läk komp
– Alltid bakjours kontakt (om primjour ej spec)
– Kroppsvisitering, ytlig
kroppsbesiktning(naken)
– I sällsynta fall: avskiljning,
fastspännas,kortverkande antipsykotikum
– HSL vård tills intagningsbeslut !
• Intagningsbeslut: spec komp
– Inom 24 tim från ankomst till vårdinrättning
– Inom 4 dygn från vårdintyg utfärdandet
LPT konvertering
• Kan göras enbart av överläkare?
Läkemedel
Antidepressiva
Neuroleptika
Sömnmedicin
Ångest
1.Fluoxetin
1.Seroquel
Theralen
(fluoxetin-SSRI)
-20-60mg/dag
- Biv: viktfall, blödningar (främst
hud), kramp, hudutslag/allergisk
reaktion
(Quetiapin)
-50-800mg/dag
-Biv: ökad aptit, förhöjt
1.Propavan
2. Stilnoct
Ev. Atarax
Cipramil
Mirtazapin
serumprolaktin och
extrapyramidala symtom,
hipertoni, thyroidea, ökad
suicidalitet
-Ofta 25mg/dos
vid start
- Alimemazin kan
användasistället…