Uploaded by iblepum

DC Submersible Pump

DC Submersible Pump
(Model)
Maximum
flow
(m³/h)
Maximum lift
(m)
Power
(Kw)
Voltage
(V)
Piping
(mm)
ZQBX4-12V
3.5
1.25
90
48
25
ZQBX4-24V
4.5
15
120
60
25
ZQBX4-48V
5.5
18
230
72
25
ZQBX4-60V
7.5
20
84
84
25