Hållbar upphandling
för en hållbar utveckling
Vårt uppdrag
Landsting och regioner bedriver sina verksamheter
så att de främjar en hållbar utveckling. I enlighet
med det ska vi verka för att de varor och tjänster
som köps in är producerade under hållbara och
ansvarsfulla förhållanden.
Hållbar upphandling för en hållbar utveckling
Landsting och regioners inköp –
strategiskt verktyg för att nå en hållbar
utveckling
Tillsammans upphandlar vi varor och tjänster
för över 100 miljarder kronor/år
Våra krav
•
•
•
•
FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna
ILO:s åtta kärnkonventioner
FN:s barnkonvention, artikel 32
det arbetarskydd och den arbetsmiljölagstiftning som
gäller i tillverkningslandet, och
• den arbetsrätt, inklusive regler om lönevillkor, och det
socialförsäkringsskydd som gäller i tillverkningslandet
• den miljöskyddslagstiftning som gäller
i tillverkningslandet, och
• FN:s deklaration mot korruption
Ett nationellt samarbete
• Vi utvecklar gemensamma rutiner
• Vi har gemensam uppförandekod
• Vi genomför nationella uppföljningar
och delar resultat
• Vi skapar transparens
• Vi följer likabehandlingsStyrgrupp
principen och skapar en rättvis
konkurrens
NS
Expertgrupp
Kontaktpersoner
Historik
• 2007 Pilotprojekt SLL, VGR och RS
• 2008 Gemensam uppförandekod för leverantörer,
fullmäktigebeslut
• 2009 Uppföljningsmodell för utvärdera efterlevnad
• 2010 Samarbete mellan alla landsting och regioner
• 2012 Nationell samordning
Så här arbetar vi med hållbar upphandling
Uppförandekod
Åtgärdsplan
Kontraktsvillkor
Eventuell revision
Uppföljning
Våra krav spelar roll
Avtalsuppföljningar och revisioner har gjorts inom
olika områden
•Textilier, Instrument, Handskar, Förbandsmaterial,
Operationstextilier, IT, Läkemedel, Laparaskopi
Våra krav spelar roll
•
•
•
•
Lika lön för lika arbete
Reningsverk har inrättats
Övertid utöver lagstadgad övertid har minskat
Förbättrad arbetsmiljö
Vi samarbetar kring hållbar upphandling
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Jämtlands läns landsting
Landstinget Blekinge
Landstinget Dalarna
Landstinget Gävleborg
Landstinget i Jönköpings län
Landstinget i Kalmar län
Landstinget i Uppsala län
Landstinget i Värmland
Landstinget i Östergötland
Landstinget Kronoberg
Landstinget Sörmland
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Landstinget Västernorrland
Landstinget Västmanland
Norrbottens läns landsting
Region Gotland
Region Halland
Region Skåne
Stockholms läns landsting
Västerbottens läns landsting
Västra Götalandsregionen
Örebro läns landsting
Läs mer
www.hållbarupphandling.se
Tack!